TANTÁRGYLEÍRÁS

MIDRÁSOK
Midrash
JUDAISZTIKA ALAPSZAK (BA) 6. félév

A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 2 óra, (egy félév!)
Szervezeti egység: Szentírás és Talmudtudományi Tanszék
A tantárgy felvételének előzetes követelménye: nincs

a. A tárgy tematikája:
- Bevezetés;
- Bialik, Chaim Nachman - Ravnicki, Jehoshua Hana, Eds.: Sefer ha-aggadah. I. /Mivhar ha-aggadot she-ba-talmud u-be-midrashim. (Tel Aviv: Devir, 1962) héber nyelvű szövegéből a megadott fejezetek értelemszerű lefordítása magyar nyelvre.

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: A „Bevezetés” órákon kötelező a részvétel, majd a konzultációkon az igények szerint.

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: Csak konzultációs lehetőség van, kontakt óra csak a „Bevezetés”.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: Nincs

e. A félév végi aláírás követelményei: A beadott és értékelhető fordítás megtekintése után.

f. Az osztályzat kialakításának módja: A fordítás tartalma, pontossága, helyesírása és szakszerűsége alapján.

g. A vizsga típusa: A fordítás értékelése

h. A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmányi Osztályon a „Vizsgára való jelentkezés” űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A TVSZ szerint.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: A TVSZ szerint.

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

 Ajánlott irodalom:

Értelemszerűen: Bialik, Chaim Nachman - Ravnicki, Jehoshua Hana, Eds.: Sefer ha-aggadah. I. /Mivhar ha-aggadot she-ba-talmud u-be-midrashim. (Tel Aviv: Devir, 1962) és Héber-magyar szótár.