TANTÁRGYLEÍRÁS

RESPONSUMOK.
JUDAISZTIKA ALAPSZAK (BA) 5. fv

A tárgy neve: Responzumok
A tárgy kreditpontja: 2
Heti óraszám: 2
Szervezeti egység: Szentírás- és Talmudtudomány Tanszék


A kurzus célja:
1.Meghatározni és megismerni a zsidóság vallásszemléletét, az általuk kifejtett ragaszkodást a hagyomány folytonosságához és a kor változásaihoz.
2.Felismerni a rabbinikus gondolkodás működését és a responzumok jellegét.

A megvalósítás formái: Adott tematika alapján kiválasztott responzumok vizsgálata, olvasása, fordítása, értelmezése és az esetleges vita a döntvényről.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /7. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:

1 db félév végi dolgozat
1 db szóbeli beszámoló.
Ha nem írja meg a hallgató a félév végi dolgozatot, valamint ha nem tartotta meg szóbeli beszámolóját, akkor a szorgalmi időszak utolsó tanórája után pótolhatja azokat, ha az oktató engedélyezi.

A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /7. § (7)/ szerint.

Az osztályzat kialakításának módja: A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (írásbeli és szóbeli beszámoló) és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik.

A vizsga típusa: Kollokvium.

A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező irodalom:
1.       http://eretzhemdah.org/ebooks.asp?lang=en&pageid=28&top=1&cat=20
2. Jólesz Károly: Miért? Én. Copyright kiadó

Ajánlott irodalom/honlapok:
http://www.yeshiva.org.il/ask/
http://www.yeshiva.org.il/ask/eng/
http://www.responsafortoday.com/eng_index.html
http://jmpoint.hu/modules.php?name=Rabbi