TANTÁRGYLEÍRÁS

TÓRA I.
Torah I.
JUDAISZTIKA ALAPSZAK (BA) 1. fv.

A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 2 óra
Szervezeti egység: Szentírás és Talmudtudományi Tanszék


A tárgy tematikája: A Tóra, Mózes öt könyvének vázlatszerű áttekintése két félév alatt. Megismerkedés a legfontosabb történetekkel, személyekkel, fogalmakkal, összefüggésekkel. A kiemelkedő szövegrészek olvasása, fordítása, magyarázata történelmi háttérrel. Az egyes szövegek és a zsinagógai liturgia összefüggéseinek bemutatása (hetiszakaszok, háftárák, ünnepi olvasmányok). Cél, hogy a hallgató képes legyen olvasni, fordítani és tanulmányozni a tórai szövegeket.

I. Bevezetés – A Tóra könyvei, a könyvek jellemzői, szerkezete, történelmi, kultúrtörténeti vonatkozásai

II. Mózes I. – Brésit
- A teremtés története
- Őstörténeti események
- Az ősapák történetei
- A zsidóság és Egyiptom (József)

III. Mózes II. – Smot
- Mózes alakja és jelentősége
- A kivonulás és a vándorlás első szakaszának eseményei
- A Tízparancsolat és a polgári törvények
- A pusztai szentély és tárgyai

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A 25% megengedhető mulasztás nincs igazoláshoz kötve.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: A szemeszterek során arányosan elosztva (előtte minimum egy héttel szóbeli értesítés) 3 db zárthelyi dolgozatot írnak, amelyből minimum 2 db-ot meg kell írnia a hallgatóknak. Ha bármely okból nem írta volna meg a hallgató a minimum 2 db zárthelyi dolgozatot, akkor a szorgalmi időszakok utolsó tanóráját követően szóban pótolhatja azt, ha az oktató engedélyezi. A zárthelyi dolgozatok javítására lehetőség nincs! Témaköre: az előadásokon addig megbeszélt tananyag.

A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint. Az aláírás feltétele a szóbeli beszámoló megtartása

Az osztályzat kialakításának módja: A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozatok) és a szóbeli vizsgán (kollokvium) mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (a zárthelyi dolgozatok átlaga + szóbeli vizsga /2). A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételre adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik. Ha a félévközi ellenőrzéseken (zárthelyi dolgozatok) a 2,0 átlagot nem érte el a hallgató, akkor ismétlő vizsgát kell tennie!

A vizsga típusa: Kollokvium

A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a „Vizsgára való jelentkezés” űrlapon.

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező irodalom:
Biblia (Makkabi - Budapest, 1994)
Fényes Mór: Szentírásunk. (reprint: Országos Rabbiképző Intézet, 1999)
Hertz J., H. ed.: Mózes öt könyve és a haftárák. (reprint: Akadémiai - Budapest, 1994)
ORZSE Imakönyv (ORZSE, 2004)

Ajánlott irodalom:
A Szentírás magyarázata / Jubileumi kommentár I-II. (Kálvin - Budapest, 1995)
Atlasz. Biblia. 115 színes képpel. (Athenaeum, 2000.)
Moskovits, Jechiél Cvi: A Biblia hagyományos kommentárjai. Göncöl, 1997.
Egeresi László Sándor: A bibliai héber nyelv tankönyve (2., javított kiadás, Bibliophilia Kft., 2010).
Finkelstein, I.-Silberman, N. A.: Biblia és régészet. (Gold Book Kft. é.n.)
Gordon, C. H.-Rendsburg, G. A.: A Biblia és az ókori Közel-Kelet. (Gold Book Kft. é.n.)
Karasszon István: Izrael története (Új Mandátum - Budapest, 2009)
Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján. (Szent Jeromos Bibliatársulat, 2008)
Kecskeméti Ármin: A zsidó irodalom története I-II. Bethlen Gábor, 1994.
OR-ZSE HAFTÓRÁK MÓZES ÖT KÖNYVÉHEZ. (Újra kiadva: OR-ZSE - Budapest, 2009)
Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése I - II. (Szent István Társulat - Budapest, é.n.)
Soggin, A.: Bevezetés az Ószövetségbe. (Kálvin - Budapest, 1999)
Szabó Mária: Bevezetés a bibliai héber nyelvbe. (Lectum, 2010.)
Widder Salamon: Praeparatiók a Háftórákhoz. (reprint: ORZSE, Budapest, 1999)