TANTÁRGYLEÍRÁS

ZSIDÓ IRODALOM II.
Jewish Literature II
Koraújkori és újkori zsidó irodalom

JUDAISZTIKA ALAPSZAK 4.félév (BA)

A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 2
Szervezeti egység: Zsidó Művelődéstörténet Tanszék
A tantárgy felvételének előzetes követelménye: a Zsidó irodalom  I. félév teljesítése

a. A tárgy tematikája:

A kurzus az új- és modernkori zsidó irodalmat, a legfontosabb korszakokat, alkotókat mutatja be a spanyol zsidó korszak, azaz a 15. század végétől a 19. század végéig. Áttekintjük középkor itáliai alkotóinak (Római Immanuel, Moses da Rieti, Leone Modena, Azariah de Rossi,) munkásságát; a haszkala irodalmi és kulturális törekvéseit és hatását. Elemezzük a két nagy zsidó nyelv, a jiddis és a ladino irodalmát, kitérve a fontosabb különbségekre is.

Óravázlat

 1. óra Megbeszélés, feladatok kiosztása
2. óra A középkori itáliai zsidó irodalom – Manoello
 3. óra Az itáliai reneszánsz zsidó alkotói, hatásuk a reneszánszra – Azariah de Rossi, Leone Modena; Juda Abravanel Dialoghi d’amore traktátusának hatása; Marsilio Ficino, Pico della Mirandola és a kabbala
4. óra A converso- irodalom 1. (Spanyolország, Portugália)
5. óra A converso- irodalom 2. (Amszterdam, Itália)
6. óra Kiselőadások a 16-18. század irodalmából
7. óra A haszkala kezdetei, történelmi-filozófiai háttere
8. óra A haszkala kulturális és irodalmi törekvései, a HaMeaszef köre; a modern  európai műfajok megjelenése
9. óra  A jiddis irodalom 1. (Kezdetek, a jiddis Magyarországon, a jiddis költészet és  színház)
10. óra A jiddis irodalom 2. (A jiddis regény)
11. óra A kora újkori és újkori ladino nyelvű szefárd irodalom 1.
12. óra A kora újkori és újkori nyelvű szefárd irodalom 2.
13. óra Kiselőadások a haszkala kezdetének irodalmából; a jiddis és a ladino  irodalomból

KÖVETELMÉNYEK:

- minden óra előtt az előző órán elhangzottak összefoglalása 1500-2000 karakterben, aminek tartalmaznia kell az újonnan megtanult neveket és fogalmakat; az összefoglalásokat az órát megelőző éjfélig kell megküldeni; összesen két összefoglaló mulasztása megengedett
- kiselőadásként egy választott szakirodalom feldolgozása és ismertetése
- a kollokviumhoz a beugró egy 15 perces szövegfelismerő teszt megírása, az órán elemzett szövegekből; a szóbeli vizsga feltétele a teszt 70 százalékos teljesítése.

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:

Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:

A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedhető maximális 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:

e. A félév végi aláírás követelményei:

A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja:

Az összefoglalások 20%-ot, a kiselőadás 20 %-ot, a félév végi kollokvium 60 %-ot ér.

g. A vizsga típusa: Kollokvium.

h. A vizsgára való jelentkezés módja:

Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a „Vizsgára való jelentkezés” űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje:

A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:

Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:


 KÖTELEZŐ IRODALOM

SZÖVEGEK

Regények:
 

Ribeiro, Bernardim (2004), A sóvárgás könyve. Palimpszeszt: Budapest

Singer, Isaac Bashevis (2004), A rabszolga. Novella: Budapest

A kötelező versek az alábbi kötetekben találhatóak:

Carmi, T. (szerk.) (1981), The Penguin Book of the Hebrew Verse. The Jewish Publication  Society of America Philadelphia The Viking Press: New York

Jáoz-Keszt, Itamár (szerk.) (1992), Modern héber költők. Belvárosi Könyvkiadó: Budapest

Kardos, László (1947), Héber költők antológiája. Farkas Lajos kiadása: Budapest

Kecskeméti, Lipót (1887), Zsidó költőkből

Keresztes Szent János (1988), A lélek éneke. Válogatta és fordította Takács Zsuzsa: Helikon: Budapest

Pagis, Dan (1991), Hebrew Poetry of the Middle Ages and the Renaissance. California  University  Press: Berkeley

Patai, József (1910), Héber költők 1-2.  Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Kiadványai XXXll.: Budapest

Scheiber, Sándor (vál.) (1997), A feliratoktól a felvilágosodásig. Múlt és Jövő: Budapest

SZAKIRODALOM

Stemberger, Günther (2001) A zsidó irodalom története.  Osiris: Budapest, pp. 123-146 és 155-178

AJÁNLOTT IRODALOM

NB: A lista tájékoztató jellegű. Részint segítséget kíván nyújtani a kiselőadás/dolgozat elkészítéséhez, részint a további tájékozódást szeretné megkönnyíteni, ezért igyekszik összefoglalni az utóbbi években a magyar zsidó irodalommal, kultúrával, történelemmel kapcsolatban megjelent legfontosabb könyveket. Természetesen – mint minden lista – ez sem lehet teljes.

MŰVEK, ANTOLÓGIÁK

Áléchem, Sólem (1994), Tevje, a tejesember. VeloPress: Budapest

Áléchem, Sólem (2001), Tevje, a tejesember. Tericum: Budapest

Áléchem, Sólem (2002), Énekek éneke. Tericum: Budapest

Armistead, Samuel G.; Silverman; Joseph H. (1971) The Judeo-Spanish ballad chapbooks of Jacob

Joná. University of California Press, Berkeley: Los Angeles, London

Armistead, Samuel G.; Silverman; Joseph H., Katz, Israel J. (2005), Folk Literature of the Sephardic  Jews Voulme 5. – Judeoespañol Ballads from Oral Tradition. Juan de la Cuesta: Newark. Delaware

Asch, Schalom (é.n), Motke, a tolvaj. K.U.K. Kiadó: Budapest

Attias, Moshe (1961), Romancero sefaradi. Romanzas y cantes populares en judeo-espaňol. Instituto Zewi, Universidad Hebrea, Edicion Kyriat-Sefer: Jerusalem

Basola, Mose (2003), A Sion e a Gerusalemme – Viaggio in Terra Santa (1521-1523) Introduzione e note di Avraham David. La Giuntina: Firenze

Camões, Luis de (1993), Poemas/Költemények. Kráter Műhely Egyesület: Budapest

Carmi, T. (szerk.) (1981), The Penguin Book of the Hebrew Verse. The Jewish Publication Society of America Philadelphia The Viking Press: New York

Clément, Catherine (1996), Az úrnő. Európa: Budapest

Gordon, Noah (2004) A zaragozai orvos. Európa: Budapest

Graves, Lucia (2007), A rabbi, a feleség és a szeretője. Ulpius-ház: Budapest

Hatvany, Lajos (2008), Urak és emberek 1-2. Ulpius Ház: Budapest

Herzl, Theodor (1993), Ősújország. Bethlen Kiadó: Budapest

Jáoz-Keszt, Itamár (szerk.) (1992), Modern héber költők. Belvárosi Könyvkiadó: Budapest

Kámuran, Solaz (2006), Eszter Kira. Partvonal: Budapest

Kardos, László (1947), Héber költők antológiája. Farkas Lajos kiadása: Budapest

Kecskeméti, Lipót (1887), Zsidó költőkből

Keresztes Szent János (1988), A lélek éneke. Válogatta és fordította Takács Zsuzsa: Helikon: Budapest

Koen-Sarano, Matilda (1986), Kuentos del Folklor de Famiya Djudeo-espanyola. Kana: Jerusale

Montemayor, Jorge de, La Diana (ed. Prólogo y notas de Juan Montero, con un estudio preliminar de

Juan Bautista de Avalle-ArceI) (1996), Crítica: Barcelona

Pagis, Dan (1991), Hebrew Poetry of the Middle Ages and the Renaissance. California University Press: Berkeley

Pascual Recuero, Pascual (1996), Antología de cuentos sefardíes. Riopiedras: Barcelona

Patai, József (1910), Héber költők 1-2.  Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Kiadványai XXXll.: Budapest

Porcel, Baltasar (2004), A vaddisznó szíve. Palimpszeszt: Budapest

Ribeiro, Bernardim (2004), A sóvárgás könyve. Palimpszeszt: Budapest

Romero, Elena (1988) Coplas sefardies – Primera Selección. Ediciones El Almendro: Córdoba

Scheiber, Sándor (vál.) (1997), A feliratoktól a felvilágosodásig. Múlt és Jövő: Budapest

Singer, Isaac Bashevis (1991), Szerelem és száműzetés. Gondolat: Budapest

Singer, Isaac Bashevis (2000), Szenvedély és más történetek. Novella: Budapest

Singer, Isaac Bashevis (2001), A vagyon. Novella: Budapest

Singer, Isaac Bashevis (2004), A rabszolga. Novella: Budapest

Wiesel, Eli (1995), Egy meggyilkolt zsidó költő testamentuma. Esély: Budapest

Wiesel, Eli (1996), Minden folyó a tengerbe siet. Esély: Budapest

Wiesel, Eli (é.n), Az éjszaka. Láng Kiadó: Budapest

Wiesel, Elie (2001), A hajnal. Ulpius-ház: Budapest

Zimler, Richard (2002) Az utolsó lisszaboni kabbalista. Bestline: Budapest

TÖRTÉNELEM

Altmann, Alexander (1973), Moses Mendelssohn. A Biographical Study, Jewish Publication    Society: Philadelphia

Anderle, Ádám (szerk.) (2004), Zsidóság a hispán világban. SZTE: Szeged

Benbassa, Esther-Rodrigue, Aron (2003), A szefárd zsidók története. Osiris: Budapest (NB: kritikával olvasandó)

Ben-Sasson, Hayyim (1999) A History of the Jewish People. Harvard University Press: Cambridge, Massachusetts (magyarul: Ettinger, Slomo (2002), A zsidó nép története: a modern kor: a 17. századtól. Osiris: Budapest – NB: csak a Ben-Sasson második része)

Berliner, Abraham (2001), Storia degli ebrei di Roma. Saggi Bompani: Milano

Cortázar, Garcia de – Verga, González (2001) Spanyolország története. Osiris Kiadó: Budapest

Diaz-Mas, Paloma (1997), Los sefardíes. Historia, lengua y cultura. Riopiedras: Barcelona

Dán, Róbert (1973), Humanizmus, reformáció, antitrinitarizmus és a héber nyelv Magyarországon.  Akadémiai Kiadó: Budapest

Dán, Róbert (1987), Az erdélyi szombatosok és Péchi Simon. Akadémiai Kiadó: Budapest

Dimont, Max I. (2004), The Jews and History. Penguin Books: London-New York

Dubnov, Simon (1991), A zsidóság története. Gondolat Könyvkiadó – Bethlen Gábor Könyvkiadó: Sopron

Friedman, Dénes (2000), A zsidó történelem és irodalom kis tükre. Makkabi: Budapest.

Gitlitz, David M. (1996), Secrecy and Deceit: The Religion of the Crypto-Jews. Jewish Publication Society of America

Hahn, István (2009), zsidó nép története. Makkabi: Budapest

Halász, Zoltán (1995), Herzl. Magyar Világ Kiadó: Budapest

Katz, Jakov (2001), Az előítélettől a tömeggyilkosságig, Osiris: Budapest

Malka, Victor (1986), Les juifs sépharades, Presses Universitaries de France: Paris

Mazower, Mark (2004), Salonica – City of the Ghosts – Christians, Muslims and Jews 1430-1950. Harper

Milano, Attilio (1963), Storia degli ebrei in Italia. Giulio Einaudi: Torino

Netanyahu, Benzion (1998), Don Isaac Abravanel – Statesman & Philosopher. Cornell University  Press: Ithaca and London

Netanyahu, Benzion (1996), The Marranos of Spain from later XIVth to the late XVIth, American  Academy for Jewish Research: New York

Peremiczky, Szilvia (2006) „Los israelitas españoles (?) – A szefárdok egy története”, in:  phttp://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/

Potok, Chaim (1994), Vándorlások: a zsidó nép története. Kulturtrade Kiadó: Budapest

Pulido, dr. Ángel (1992) Los israelitas espaňoles y el idioma castellano. Riopiedras: Barcelona

Roth, Cecil (1943) Zsidó középkor.  Magyar Zsidók Pro Palesztina Szövetsége: Budapest

Roth, Cecil (1932), A History of the Marranos. Jewish Publication Society of America;

Roth, Norman (2002), Conversos, Inquisition, and the Expulsion of the Jews from Spain. University of Wisconsin Press

Schweitzer, József (1992), Szefárdok Magyarországon MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 7. szám

Sorkin, David (1996), Moses Mendelssohn and the Religious Enlightenment, Univrersity of

 California Press: Berkeley

IRODALOMTÖRTÉNET, ÖSSZEFOGLALÓ MUNKÁK

Alborg, Juan (1997), Historia de la literatura española. II/I Siglos de Oro. Madrid

Allerhand, Jacob (2002), A Talmudtól a Felvilágosodásig Filum: Budapest, p. 219-37

Alvar, Carlos; Mainer, José Carlos; Rosa, Navarro (2002) A spanyol irodalom rövid története. Nemzeti Tankönyvkiadó: Budapest

Benito Ruano, Eloy (2002), Los orígines del problema converso. Real Academia de la Historia:   Madrid

Benke, László (2006), „’Cum gratia et privilegio’: a converso diaszpóra irodalma a ferrarai Biblia  tükrében”, in: http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt

 Fitzmaurice-Kelly, James. (1921), Fray Lluis de León. A Bibliographical Fragment. University Press: Oxford, in: http://pwww.gutenberg.porgp/files/16148/16148h-/16148-h.htm  

Gábor, Ignác (é.n), Manoello élete és költészete, „Népszerű zsidó könyvtár”: Budapest Gonzalo Maeso, David (1955), „Sobre la etimologia de la voz ’marrano’ (criptojudío)”. In: Sefarad,  15:2

Boer, den Harm (1996) La literatura sefardí de Amsterdam. Alcalá, Instituto nternacionalde

 Estudios Sefardíes y Andalusíes – Universidad de Alcalá: Alcalá

Hassán, Iacob M., Benito Izqiuerdo, Ricardo (2001), Judíos en la literatura española. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha: Madrid

Jáoz-Keszt, Itamár (1992) „Utószó” in: Modern héber költők. Belvárosi Könyvkiadó: Budapest

Kaplis-Howard, Laurie (2003), Translation of the biblical Psalm in Golden Age Spain, Edwin  Mellen Press

Kecskeméti, Ármin (1994), A zsidó irodalom története 1-2.  Bethlen Gábor Könyvkiadó: Sopron

Ladányi-Turóczy, Csilla (2002), „Női hang a szefárd irodalomban” in: Szombat, 2002/8

Ladányi-Turóczy, Csilla (2006), Tűz és víz között – gender és szerkezet Bernardim Ribeiro ’Menina e  moça’ című regényében. PhD-érkezés, ELTE, Romanisztika Program (kézirat)

Ladányi-Turóczy, Csilla (2006) „A marrano-probléma születése a XV-XVI. században: a portugál és a  spanyol helyzet”, in: http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt

Ladányi-Turóczy, Csilla (2000), „Szefárd illetve converso-irodalom a XVI. században”, in: 14. szám

McGaha, Michael (2004), „Is there a Hidding Jewish Meaning in Don Quixote?” , in: Cervantes:

Bulletin of the Cervantes Society of America, p 24/1, pp. 173-88

Menoçal, Maria (ed.), (2006), The Literature of Al-Andalus. Cambrudge University Press

Millás Vallicrosa, José. (1955) „Probable influencia de la poesía sagrada hebraicoespañola en la poesía  de Fr. Luis de León”, in: Sefarad. 15:2

Moskovits, Mihály (é.n), A Biblia Bialik költészetében

Nash, Stanley (2006)’Kotso shel Yud’ (’The Tip of the Yud’), in: CCAR Journal: A Reform Jewish  Quarterly, Summer, 2006, pp. 107-88

Peremiczky, Szilvia (2007), „Kísérlet a spanyol-portugál converso-irodalom meghatározására” (megjelenés előtt)

Stemberger, Günther (2001) A zsidó irodalom története.  Osiris: Budapest

Végh, Dániel (2006), „Fray Luis de León – egy converso szerző?”, http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszesztp

Végh, Dániel (2007), „Jehuda Abravanel – Dialoghi d’amore”, in:  http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/25_szam/19.html

Weinberg, Joanna (2007), „Poetry and patronage: Azariah de’ Rossi’s elegies for Margaret of Savoy”,    in: Jewish History, 21, pp. 97-114

NYELVÉSZET, KULTÚRA, VALLÁS, TUDOMÁNY

Attias, Jean-Christophe; Benbassa, Esther (2003). A zsidó kultúra lexikona. Balassi-Larouse: Budapest

Jólesz, Károly (1993), Zsidó hitéleti kislexikon. Akadémiai: Budapest

Katz, Jakov (1999), Végzetes szakadás, Múlt és Jövő: Budapest

Kroó, György (szerk.), (1994), Szabolcsi Bence. Budapest: Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola kiadványai

Lowenstein, Steven M. (2000), The Jewish Cultural Tapestry. Oxford University Press: Oxford-New York

Roth, Cecil (szerk.) (1994, reprint), Encyclopedia Judaica. Coronet Books Inc.

Salmen, Walter (2000), A klezmer zene és eredete. Budapest: Athenaeum 2000 Kiadó – Rózsavölgyi és Társa

Scheiber, Sándor (1996), Folklór és tárgytörténet Budapest: Makkabi

Scheiber, Sándor (1993), Magyar zsidó hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. MTA Judaisztika Kutatócsoport: Budapest

Schön, Dezső (1942) Tízmillió zsidó nyelve. Kolozsvár

Szabolcsi, Bence (1999), Zsidó kultúra és zenetörténet. Budapest: Osiris Kiadó – MTA Judaisztikai Kutatócsoport

Treves Alcalay, Liliana (2006), Canti di corte e di judería, Giuntina: Firenze

Treves-Alcalay, Liliana (2006), Canti de corte e di judería, La Giuntina: Firenze

Treves Alcalay, Liliana (1997), Canti della diaspora – raccolti, tradotti e interpretati Vol. 3. La Giuntina: Firenze

Treves-Alcalay, Liliana (1992), Sefarad – Cinquecento anni di storia, musica e tradizioni degli ebrei spagnoli, La Giuntina: Firenze

Treves-Alcalay, Liliana (2000), Melodie di un esilio. La Giuntina: Firenze

Vries, Simon Philip De (2000), Zsidó rítusok és jelképek. Talentum: Budapest