TANTÁRGYLEÍRÁS

ZSIDÓ IRODALOM III.
Jewish Literature III.
Koraújkori és újkori zsidó irodalom


JUDAISZTIKA ALAPSZAK 5.félév (BA)

A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 2
Szervezeti egység: Zsidó Művelődéstörténet Tanszék
A tantárgy felvételének előzetes követelménye: a Zsidó irodalom  II. félév teljesítése

a. A tárgy tematikája:

A kurzus a haszkala hatását és legfontosabb szerzőit tárgyalja, bemutatva a többségi nyelvű zsidó irodalma(ka)t és legfontosabb szerzőit. Áttekintjük a közép- és kelet európai zsidó irodalmi törekvéseket és az amerikai zsidó irodalmat, de elsősorban a magyarországi zsidó irodalommal foglalkozunk, a haszkala kulturális integrációs törekvéseit a magyar paradigmán keresztül bemutatva.

Óravázlat
 
1. óra Megbeszélés, feladatok

2. óra A többségi nyelvű zsidó irodalom Európában (német, francia, angol, olasz orosz, közép- és kelet-európai irodalom áttekintése)

3. óra Az amerikai zsidó irodalom

4. óra A magyarországi zsidó irodalom kezdetei Jichak Eizik Tirnau – a protestantizmus és a zsidóság kapcsolata: a hebraisztika és héber nyelv felfedezése, a szombatosok – a rabbinikus irodalom - Schulhof Izsák; a haszkala hatása Magyarországon

5. óra Kiselőadások (európai, amerikai többségi nyelvű zsidó irodalom)

6. óra A „mózeshitű magyar” ideáljának születése az irodalomban – Zsidóábrázolások a korabeli magyar irodalomban – a szabadságharc és a magyar zsidóság (Reich Ignác, Friedman S. Gyula), a szabadságharc bukása és az emancipációs törvény közötti időszak (1849-1867) – az ortodoxia sajtója, a népies zsidó költészet

7. óra Az emancipáció évtizedeinek zsidó irodalma 1. (Ormódi Bertalan, Makai Emil, Kóbor Tamás, Bródy Sándor)

8. óra Az emancipáció évtizedeinek zsidó irodalma 2. (Kiss József)

9. óra A 20. század első felének irodalma (Lesznai Anna, Hatvany Lajos, Patai József)

10. óra A holokauszt-irodalom a magyar és a világirodalomban

11. óra Az 1945 utáni zsidó irodalom Magyarországon

12. óra Kiselőadások (magyarországi zsidó irodalom)


KÖVETELMÉNYEK:

- minden óra előtt az előző órán elhangzottak összefoglalása 1500-2000 karakterben, aminek tartalmaznia kell az újonnan megtanult neveket és fogalmakat; az összefoglalásokat az órát megelőző éjfélig kell megküldeni; összesen két összefoglaló mulasztása megengedett
- kiselőadásként egy választott szakirodalom feldolgozása és ismertetése
- a kollokviumhoz a beugró egy 15 perces szövegfelismerő teszt megírása, az órán elemzett szövegekből; a szóbeli vizsga feltétele a teszt 70 százalékos teljesítése

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek.

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedhető maximális 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:

e. A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja:

Az összefoglalások 20%-ot, a kiselőadás 20 %-ot, a félév végi kollokvium 60 %-ot ér.

g. A vizsga típusa:
Kollokvium.

h. A vizsgára való jelentkezés módja:
Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a „Vizsgára való jelentkezés” űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje:
A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:
Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

 KÖTELEZŐ IRODALOM

SZÖVEGEK


Regények:

Pap, Károly (1998), Azarel. Múlt és Jövő: Budapest.
Schulhof, Izsák (1979) Budai krónika. Budapest: Magyar Helikon

+ 1 szabadon választott regény a világirodalomból (közép-, kelet-európai, nyugat-európai, amerikai zsidó irodalom)

+ 1 szabadon választott holokauszt-regény a világirodalomból (Levi, Wiesel, Weil, Kosinski)

Novellák:

Szalai, Anna (2002) Házalók, árendások, kocsmárosok, uzsorások – Zsidóábrázolás a reformkori prózában. Osiris: Budapest - Diósy, Márton: Zelda, pp. 308-21; Szegfi Mór: A zsidó, pp. 321-34; Ludasi Gans Mór: Az életből, pp. 421-31; Uő: A regény, pp. 431-38;
Szegfi Mór: Az elátkozott bachúr, pp. 431-57

A kötelező versek az alábbi kötetekben találhatóak:

Kiss, József (2001), Válogatott versek. Múlt és Jövő: Budapest
Kiss, József (1997), Az ár ellen. GLM Unió Bt: Budapest
Makai, Emil (é.n), Zsidó költők, Singer & Wolfner: Budapest
Makai, Emil (1897), Vallásos énekek, Singer & Wolfner: Budapest
Ormódi, Bertalan (1859), Magyar Romanzero, Wodianer: Budapest
Ormódi, Bertalan (1860), Magyarhon ébredése, (S.n)


SZAKIRODALOM

Peremiczky, Szilvia (2004), „’Árpád és Ábrahám földiek voltak(?)’”, in: Szegedy-Maszák,
Mihály; Veres, András (főszerk.) (2007), A magyar irodalom történetei 2. pp. 297-314
Stemberger, Günther (2001) A zsidó irodalom története. Osiris: Budapest
Szalai, Anna (2002) Házalók, árendások, kocsmárosok, uzsorások – Zsidóábrázolás a reformkori prózában. Osiris: Budapest, pp. 47-97


AJÁNLOTT IRODALOM

NB: A lista tájékoztató jellegű. Részint segítséget kíván nyújtani a kiselőadás/dolgozat elkészítéséhez, részint a további tájékozódást szeretné megkönnyíteni, ezért igyekszik összefoglalni az utóbbi években a magyar zsidó irodalommal, kultúrával, történelemmel kapcsolatban megjelent legfontosabb könyveket. Természetesen – mint minden lista – ez sem lehet teljes.

MŰVEK, ANTOLÓGIÁK

Ágai, Adolf (2010), Az örök zsidó. Régi naplók, életképek. Múlt és Jövő: Budapest
Biró, Lajos (1999), A bazini zsidók. Múlt és Jövő: Budapest
Bródy, Sándor (2004), Lyon Lea. Bábel Kiadó: Budapest
Bródy, Sándor (1964). Színház. Szépirodalmi Könyvkiadó: Budapest (Bródy András
előszavával)
Canetti, Elias (1982), A megőrzött nyelv. Európa: Budapest
Dalos, György (2006), A körülmetélés – A nagy buli. Két regény. Ab Ovo: Budapest
Disraeli, Benjamin (1998), A zsidó herceg. GLM Unió BT.: Budapest
Feuchtwanger, Lion (1996), A toledói zsidó nő. Szukits: Szeged
Feuchtwanger, Lion (2007), Jud Süss. Ulpius Ház: Szeged
Frank, Anne (2002), Anne Frank naplója. Park Kiadó: Budapest
Frank, Anne (2014), Mesék és történetek a hátsó traktusból. Park Kadó: Budapest
Gantner, Ádám (2007), Ősz Jeruzsálemben.
Gárdos, Péter (2010), Hajnali láz. Olvasó Sarok Kiadó: Budapest
Gergely, Ágnes (2006), Útérintő. Argumentum: Budapest
Gergely, Ágnes (2005), Carmen Lugubre. Múlt és Jövő: Budapest
Hatvany, Lajos (2008), Urak és emberek 1-2. Ulpius Ház: Budapest
Heller, Joseph (1987), Isten tudja. Árkádia: Budapest
Kertész, Imre (1998), A gondolatnyi csend, amíg a kivégző osztag újratölt. Magvető: Budapest
Kertész, Imre (2002), Kaddis a meg nem született gyermekért. Magvető: Budapest
Kertész, Imre (2002) Valaki más. Magvető: Budapest
Kertész, Imre (2002), Sorstalanság. Magvető: Budapest
Kertész, Imre (2002), Az angol lobogó. Magvető: Budapest
Kertész, Imre (2002), A száműzött nyelv. Magvető: Budapest
Kertész, Imre (2002), Gályanapló. Magvető: Budapest
Kertész, Imre (2002), A kudarc. Magvető: Budapest
Kertész, Imre (2003), Felszámolás. Magvető: Budapest
Kertész, Imre (2006), K. dosszié. Magvető: Budapest
Kertész, Imre (2007), Világpolgár és zarándok. Káin és Ábel.. Magvető: Budapest
Kertész, Imre (2009), A nyomkereső. Magvető: Budapest
Kertész, Imre (2009), A megfogalmazás kalandja. Vigília: Budapest
Kertész, Imre (2015), A végső kocsma. Magvető: Budapest
Kiss, József (1997), Az ár ellen. GLM Unió Bt: Budapest
Kiss, József (2001), Összegyűjtött versei. Argumentum: Budapest
Kiss, József (2001), Válogatott versek. Múlt és Jövő: Budapest
Kóbor, Tamás (1993), Budapest. Pesti Szalon: Budapest
Kóbor, Tamás (2007), Ki a gettóból 1-2. Múlt és Jövő: Budapest
Kosinski, Jerzy (2007), A festett madár. Európa: budapest
Komor, András (1998), Fischmann S. utódai. Múlt és Jövő: Budapest
Komor, András (2006), Nászinduló. Múlt és Jövő: Budapest
Lesznai, Anna (2015), Kezdetben volt a kert 1-2. Múlt és Jövő: Budapest
Levi, Primo (2009), Angyali pillangó – válogatott novellák. Noran: Budapest
Makai, Emil (é.n), Zsidó költők, Singer & Wolfner: Budapest
Makai, Emil (1897), Vallásos énekek, Singer & Wolfner: Budapest
Makai, Emil (1904), Makai Emil munkái. Singer és Wolfner: Budapest
Molnár, Ákos (2005): A hitehagyott. Múlt és Jövő: Budapest
Molnár, Ferenc (2008), Az éhes város. Ulpius-ház: Budapest
Molnár, Ferenc (2008), Andor. Ulpius-ház: Budapest
Molnár, Ferenc (1993), Pesti Napló. Nyilvánosság Klub-Századvég: Budapest
Nádas, Péter (1998), Emlékiratok könyve I-II. Jelenkor: Budapest
Nádas, Péter (2001), Egy családregény vége. Jelenkor: Budapest
Ormódi, Bertalan (1859), Magyar Romanzero, Wodianer: Budapest
Ormódi, Bertalan (1860), Magyarhon ébredése, (S.n)
Pap, Károly (1998), Azarel. Múlt és Jövő: Budapest.
Pap, Károly (1998), Megszabadítottál a haláltól. Múlt és Jövő: Budapest
Pap, Károly (1998), A nyolcadik stáció. Múlt és jövő: Budapest
Pap, Károly (1999), Novellák 1-2. Múlt és Jövő: Budapest
Pap, Károly (2000), Drámák. Múlt és Jövő: Budapest
Pécsi, Katalin (szerk.), (2000), Itt nincsenek pillangók? Mai zsidó próza. PolgArt: Budapest
Potok, Chaim (2000), A nevem Asher Lev. Ulpius Ház: Budapest
Potok, Chaim (2002), Asher Lev öröksége. Ulpius Ház: Budapest
Potok, Chaim (2001), Az ígéret. Ulpius Ház: Budapest
Potok, Chaim (2001), Fények könyve. Ulpius Ház: Budapest
Potok, Chaim (2002), Óvilági emberek. Ulpius Ház: Budapest
Potok, Chaim (2003), Kezdetben. Ulpius Ház: Budapest
Potok, Chaim (2004), A kiválasztott. Ulpius Ház: Budapest
Röhrig, Géza (2016), az ember aki a cipőjében hordta a gyökereit. Magvető: Budapest
Schulhof, Izsák (1979) Budai krónika. Budapest: Magyar Helikon
Somlyó, Zoltán (2009), Zsidó mezőkön. Múlt és Jövő: Budapest
Somlyó, Zoltán (2014), Versek 1. 1902-1937. Összes művei. Múlt és Jövő: Budapest
Somlyó, Zoltán (2011), Regények (Őszi regény, Tangó Milonga hercegnő, Félkarral ölelni).
Összes művei. Múlt és Jövő: Budapest
Spiró, György (2015), Drámák VI.(Helló, Doktor Mengele. Elsötétítés.) Scolar: Budapest
Spiró, György (2005), Fogság. Magvető: Budapest
Szabolcsi, Lajos (1998), Bar Kochba, a csillagok fia. GLM UNIÓ: Budapest
Szántó T., Gábor (1997), Mószer. Magvető: Budapest
Szántó T., Gábor (2002), Keleti pályaudvar, végállomás. Magvető: Budapest
Szántó T. Gábor (2004), Lágermikulás. Palatinusz: Budapest
Szántó, T., Gábor (2014), Kafka macskái. Noran: Budapest
Szép, Ernő (2000) Emberszag. Osiris: Budapest
Szomory, Dezső (2007), Hóreb tanár úr. Múlt és Jövő: Budapest
Szomory, Dezső (2008), Gyuri. Múlt és Jövő: Budapest
Szomory, Dezső (2008), Harry Russel-Dorsan a francia hadszíntérről. Múlt és Jövő: Budapest
Szomory, Dezső (2008), Levelek egy barátnőmhöz. Múlt és Jövő: Budapest
Szomory, Dezső (2011), Emlékek szárnyán. Múlt és Jövő: Budapest
Szomory, Dezső (2011), A párizsi regény. Múlt és Jövő: Budapest
Szomory, Dezső (2012), Szamosmenti táj. Múlt és Jövő: Budapest
Vámos, Miklós (2000), Apák könyve. Ab Ovo: Budapest
Weil, Jiří (2015), Mendelssohn a tetőn. Park Kiadó: Budapest
Zsolt Béla, (2008), Házassággal végződik. Ulpius Ház: Budapest
Zsolt Béla (2008), Duna-parti nő. Ulpius Ház: Budapest
Zsolt, Béla (2008), A kínos ügy. Ulpius Ház: Budapest


Eötvös, József (1996), A falu jegyzője. Babits Kiadó: Szekszárd
Jókai, Mór (1996), Rab Ráby. Unikornis Kiadó: Budapest
Jókai, Mór (2005), A kőszívű ember fiai. Európa Kiadó: Budapest

Ld. még szövegeket Jósikától, Nagy Ignáctól, Vas Gerebentől, Kuthy Lajostól: Szalai, Anna (2002) Házalók, árendások, kocsmárosok, uzsorások – Zsidóábrázolás a reformkori prózában. Osiris: Budapest


TÖRTÉNELEM

Altmann, Alexander (1973), Moses Mendelssohn. A Biographical Study, Jewish Publication Society: Philadelphia
Badinter, Robert (1989), Libres et egaux... l'émancipation des juifs sous la révolution française. Fayard: Paris

Balogh, István (2007), Békés békétlenség. A Békés megyei zsidók története. Tótkomlós- Budapest
Balogh, István (2008), A körösnagyharsányi zsidóság és temetők története.Budapest
Balogh, István (2004), A tótkomlósi zsidók története.
Ben-Itto, Hadassa (1999), A máig élő hazugság. A Cion bölcseinek jegyzőkönyvei cáfolata. MAZSIHISZ: Budapest
Ben-Sasson, Hayyim (1999) A History of the Jewish People. Harvard University Press: Cambridge, Massachusetts (magyarul: Ettinger, Slomo (2002), A zsidó nép története: a modern kor: a
17. századtól. Osiris: Budapest – NB: csak a Ben-Sasson második része)
Benkő, Ágnes; Wirth, Péter (2015), Ami megmaradt… hegyaljai zsidó házak. Terc: Budapest
Bernstein, Béla (1998) A negyvennyolcas magyar szabadságharc és a zsidók. Múlt és Jövő: Budapest
Bibó, István (2001), Zsidókérdés Magyarországon 1944 után, Múlt és Jövő: Budapest
Castello, Elena Romero; Kapón, Uriel Macías (1994), A zsidók és Európa. 2000 év történelme. Corvina: Budapest
Cohen, Asher (2002), A haluc-ellenállás Magyarországon 1942-1944. Balassi: Budapest
Deutsch, László (2006), Az újpesti zsidó hitközség történetéről. Tanulmány. BZSH Újpesti Körzete: Budapest
Diaz-Mas, Paloma (1997), Los sefardíes. Historia, lengua y cultura. Riopiedras: Barcelona
Dimont, Max I. (2004), The Jews and History. Penguin Books: London-New York
Dubnov, Simon (1991), A zsidóság története. Gondolat Könyvkiadó – Bethlen Gábor Könyvkiadó: Sopron
Einhorn, Ignác (2000), A forradalom és a zsidók Magyarországon. ELTE Román Filológiai Tanszék: Budapest
Eötvös, Károly (2010), A nagy per, mely ezer éve folyik, s mégsincs vége. M-érték Kiadó: Budapest
Ettinger, Smoel (2002), A zsidó nép története: a modern kor: a 17. századtól. Osiris: Budapest (NB: Ben-Sasson 3. része)
Fahidi, Éva (2006), Anima rerum – A dolgok lelke. Tudomány Kiadó: 2006
Fenyő, Miksa (2014), Az elsodort ország. Naplójegyzetek 1944-1945. Park Könyvkiadó: Budapest
Fenyvesi, Charles (1991), Mikor kerek volt a világ. Európa: Budapest
Fenyvesi, Charles (2001), Mikor az angyalok túljártak a világ eszén. Európa: Budapest
Fenyves, Katalin (2010), Képzelt asszimiláció. Négy zsidó értelmiségi nemzedék önképe. Corvina: Budapest
Frank, Tibor (szerk.), (2006), Honszeretet és felekezeti hűség. Wahrmann Mór 1831–1892. Argumentum: Budapest
Friedman, Dénes (2000), A zsidó történelem és irodalom kis tükre. Makkabi: Budapest.
Gabel, Joseph (1995), Jobboldali és baloldali zsidóellenesség, MTA Judaisztikai Kutatócsoport: Budapest
Glässer, Norbert (2014), Találkozás a Szent Igazzal. Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék: Szeged
Gutman, Israel; Gutterman, Bella (szerk.), (2004), Az Auschwitz album. Egy transzport
története. Yad Vashem-Auschwitz-Birkenau Állami Múzeum-NKÖM-Magyar Nemzeti Múzeum
Gyáni Gábor; Modernitás, modernizmus és identitásválság: a fin de siécle Budapest, in: Aetas, 19. évfolyam: 2004/1
Gyáni Gábor, „Image versus identify –Assimilation and discrimination of Hungary’s Jewry” in: Hungarian Studies, 2004/2
Gyáni, Gábor (2002) „A zsidóság társadalomtörténetei dilemmái”, in: Történészdiskurzusok. L’Harmattan: Budapest
Gyáni Gábor (2013), Nép, nemzet, zsidó. Kalligram: Pozsony
Gyurgyák, János (2000), A zsidókérdés Magyarországon. Osiris: Budapest
Hahn, István (2009), A zsidó nép története. Makkabi: Budapest
Heller, Ágnes (2004), A „zsidókérdés” megoldhatatlansága, Múlt és Jövő: Budapest
Hahn, István (2009), A zsidó nép története. Makkabi: Budapest
Johnson, Paul (2001), A zsidók története. Európa: Budapest
Katz, Jacob (1995), Kifelé a gettóból. A zsidó emancipáció évszázadai. MTA Judaisztikai Kutatócsoport: Budapest
Katz, Jakov (2001), Az előítélettől a tömeggyilkosságig, Osiris: Budapest
Katz, Jakov (2005), Hagyomány és válság. Múlt és Jövő: Budapest
Katz, Jakov (1999), Végzetes szakadás, Múlt és Jövő: Budapest
Kohn, Sámuel (1990), Héber kutforrások és adatok Magyarország történetéhez. Akadémiai: Budapest (az 1881-es kiadás reprint kiadása)
Komoróczy, Géza (2011), A zsidók története Magyarországon 1-2., Kalligram: Pozsony
Komoróczy, Géza-Frojimovics, Kinga-Pusztai, Viktória-Strbik, Andrea (1995) A zsidó Budapest 1-2. Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport
Komoróczy, Géza (2000), Holocaust. A pernye beleég a bőrünkbe. Osiris: Budapest
Komoróczy, Géza (2012), "Nekem itt zsidónak kell lenni". Források és dokumentumok (965-2012). A zsidók története Magyarországon 1-2. kötetéhez. Kalligram: Pozsony
Kőbányai, János (2000), Zsidó reformkor. Múlt és Jövő: Budapest
Laczó, Ferenc (2014), Felvilágosult vallás és modern katasztrófa közt. Osiris: Budapest
Lebovits, Imre (2007), Zsidótörvények – zsidómentők. Ex Libris: Budapest
Löv, Lipót (2011), Sámuel próféta és Széchenyi István. Történelmi párhuzamok. Bába Kiadó: Szeged
Magóné Tóth Gyöngyi (2009), Zsidók Kalocsán és környékén. Kalocsai Múzeumbarátok Köre. Budapest
Malka, Victor (1986), Les juifs sépharades, Presses Universitaries de France: Paris
Milano, Attilio (1963), Storia degli ebrei in Italia. Giulio Einaudi: Torino
Miskolczy, Ambrus (1999), A zsidóemancipáció Magyarországon 1849-ben. Múlt és Jövő: Budapest
Miskolczy, Ambrus (2007), Horn Ede. Attraktor: Máriabesnyő-Budapest
Molnár, Judit (szerk.), Jogfosztás – 90 éve. Tanulmányok a numerus claususról. Nonprofit
Társadalomkutató Egyesület: Budapest
Novák, Attila (2000), Átmenetben. A cionista mozgalom négy éve Magyarországon. Múlt és Jövő: Budapest
Orbánné, dr. Szegő Ágnes (1995), A tiszafüredi zsidóság története és demográfiája. Füredi Kaszinó Egyesület: Tiszafüred
Orbánné, dr. Szegő Ágnes (2005) Egri zsidó polgárok. VPP: Budapest
Ozsváth, Zsuzsanna (2010), When the Danube Ran Red. Syracuse University Press: Syracuse
Peremiczky, Szilvia (2006), Irodalom és antiszemitizmus. In: A kultúra átváltozásai. Balassi: Budapest
Potok, Chaim (1994), Vándorlások: a zsidó nép története. Kulturtrade Kiadó: Budapest
Raj, Tamás; Vasadi, Péter (2002) Zsidók a törökkori Budán. Makkabi: Budapest
Scheiber, Sándor; Féner, Tamás (1984), … és beszéld el fiadnak… Corvina: Budapest
Schweitzer, József (1992), Szefárdok Magyarországon MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 7. szám
Sorkin, David (1996), Moses Mendelssohn and the Religious Enlightenment, Univrersity of California Press: Berkeley
Schőner, Alfréd; Oláh, János (szerk.), (2009), Ismét válaszúton, avagy a magyarországi zsidóság és az ’56-os forradalom. OR-ZSE: Budapest
Silber, Michael K. (2008), Magyar zsidó történelem – másképp. Jeruzsálemi antológia. Múlt és Jövő: Budapest
Somodi, Henrietta (2001), Zsidók Bács-Kiskun megyében. Makkabi: Budapest
Standeisky, Éva (2007), Antiszemitizmusok. Argumentum: Budapest
Szabolcsi, Miksa (2011), Olasz zsidók között. Gabbiano: Budapest
Szalai, Anna (szerk.) (2002), In the Land of Hagar – The Jews of Hungary: History, Society and Culture, Beth Hatefutsoth, The Nahum Goldmann Museum of the Jewish Diaspora, Ministry of Defence Publishing House: Tel Aviv
Szalai, Anna (szerk.) (2009), Hágár földjén. A magyarországi zsidóság – történelem, közösség, kultúra. Antall József Alapítvány-Kossuth Kiadó: Budapest
Számadó, Emese (2014), „Ezt a hazát tehát elvesztettem.” A holokauszt komáromi eseményei. Klapka György Múzeum: Komárom
Szávai, Géza (2000), Székely Jeruzsálem. Budapest: Pont Kiadó
Ungvári, Tamás (2010), Csalódások kora. A ’zsidókérdés’ magyarországi története. Scolar: Budapest
Újvári, Hedvig (2010), Magyar újságíró európai közegben. Max Nordau publcisztikai tevékenysége Budapest, Bécs, Berlin és Párizs között. Magyar Zsidó Füzetek 6. MTA-ORZSE Zsidó Kultúratudományi Csoportja- Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem: Budapest
Varga, László (szerk.) (2006) Zsidóság a dualizmus kori Magyarországon. Pannonica: Budapest
Varga Papi László (2003), Zsidó magyarok Szegeden. Bába Kiadó: Szeged
Venetiáner, Lajos (2014), A magyar zsidóság története. Magyar Közlöny- Lap és Könyvkiadó: Budapest
Vörös, Kati: Judapesti Buleváron – A „zsidó” fogalmi konstrukciója és vizuális reprezentációja a magyar élclapokban a 19. század második felében, in: Médiakutató, 2003. tavaszZsoldos, Jenő (szerk.) (1998) 1848-1849 a magyar zsidóság életében. Múlt és Jövő: Budapest


IRODALOMTÖRTÉNET, ÖSSZEFOGLALÓ MUNKÁK

Allerhand, Jacob (2002), A Talmudtól a Felvilágosodásig Filum: Budapest, p. 219-37
Balogh István, Virág, Emese (szerk.), (2011), A tündöklő híd nyomában. Láng Ida költőnő élete és munkássága. Budapest
Birnbaum, Marianna D. (2010), Esterházy, Konrád, Spiró Jeruzsálemben. Magvető: Budapest
Dán, Róbert (1973), Humanizmus, reformáció, antitrinitarizmus és a héber nyelv Magyarországon. Akadémiai Kiadó: Budapest
Dán, Róbert (1987), Az erdélyi szombatosok és Péchi Simon. Akadémiai Kiadó: Budapest Földes, Anna (1964), Bródy Sándor. Gondolat Kiadó: Budapest
Juhász, Ferencné (1971), Bródy Sándor. Akadémiai Kiadó: Budapest
Halmai, Tamás (2012), Gergely Ágnes. Balassi: Budapest
Hernádi, Miklós (2010), Zsidó írók és művészek a magyar progresszióban 1860-1945. Noran Libro: Budapest
Földényi, László F., (2007), „Az irodalom gyanúba keveredett”. Kertész-szótár. Magvető: Budapest
Havasréti, József (2013), Szerb Antal. Magvető: Budapest
Kamarás, István (2006), A sorstalanság sorsa. Savaria University Press: Pécs
Kecskeméti, Ármin (1994), A zsidó irodalom története. Bethlen Gábor Könyvkiadó: Budapest
Komlós, Aladár (1997) Magyar-zsidó szellemtörténet a reformkortól a holocaustig. Múlt és Jövő: Budapest
Komlós, Aladár „Kiss József emlékezete, vagy: a zsidóköltő és a dicsőség” in: Komlós, Aladár (1997) Magyar-zsidó szellemtörténet a reformkortól a holocaustig. Múlt és Jövő:
Budapest pp. 188-202, és in: Kiss, József (2001), Válogatott versek. Múlt és Jövő: Budapest
Konrád, Miklós (1997), „A pesti zsidó nő mint allegória. A zsidó nő ábrázolása a századforduló magyar irodalmában.” in: Café Babel, 1997/2, pp. 81-93
Kőbányai, János (2012), A magyar-zsidó irodalom története. Kivirágzás és kiszántás. Múlt és Jövő: Budapest
Kőbányai, János (2014), Az elbeszélhetetlen elbeszélés. Múlt és Jövő: Budapest
Kőbányai, János (2014), Szétszálazás és újraszövés. A Múlt és Jövő, a Nyugat és a modern zsidó kultúra megteremtése. Osiris: Budapest
Lackó, Miklós (1995), „Zsidók a budapesti irodalomban (1890-1930). in: Budapesti Negyed. 1995/8, pp. 107-26
Lichtmann, Tamás (2001), Az igazságkereső. Pap Károly. Múlt és Jövő: Budapest
Peremiczky, Szilvia (2004), „’Árpád és Ábrahám földiek voltak(?)’”, in: Szegedy-Maszák, Mihály; Veres, András (főszerk.) (2007), A magyar irodalom történetei 2. pp. 297-314, átdolgozva; Literatura, 2003/4; (átdolgozott angol változat: „’Árpád and Abraham were fellow-countrymen’(?) – An outline of Jewish Literature in Hungary” in: Hungarian Studies, 2004/2)
Peremiczky, Szilvia (2013), Szabadságvágy vagy politikai radikalizmus. Ormódi Bertalan, Kemény Zsigmond Függetlenségi Párti zsidó kritikusa. Kalligram: Pozsony
Réz, Pál (1979), Szomory Dezső alkotásai és vallomásai tükrében. Szépirodalmi: Budapest
Rosenfeld, Alvin H. (1998), A Double Dying. Reflections on Holocaust Literature. Indana University Press: Bloomington and Indianapolis (dedikált)
Rosenfeld, Alvin H. (2010), Kettős halál. Gondolat: Budapest
Rosenfeld, Alvin H. (2011), The End of the Holocaust. Indana University Press: Bloomington and Indianapolis (dedikált)
Rosenfeld, Alvin H. (2013), A holokauszt vége. Gondolat: Budapest
Sánta, Gábor (szerk.), „Kóbor Tamás, Budapest regényírója” – Budapesti Negyed, VII. évf. (1999) 1. sz. tavasz
Schein, Gábor; Szűcs, Teri (szerk.), (2013), „Zsidó” identitásképek a huszadik századi magyar irodalomban. ELTE Eötvüs Kiadó-ELTE: Budapestreformkori prózában. Osiris: Budapest
Stemberger, Günther (2001) A zsidó irodalom története. Osiris: Budapest
Szalai, Anna (2002) Házalók, árendások, kocsmárosok, uzsorások – Zsidóábrázolás a reformkori prózában. Osiris: Budapest
Szirák, Péter (2003), „A pesszimizmus: bátorság”. Kertész Imre. Kalligram: Pozsony
Szűcs, Teri (2011), A felejtés története. A holokauszt tanúsága irodalmi művekben. Kalligram: Pozsony
Thuróczy, Gergely (2015), Az ellopott tragédia. Rejtő Jenő emlékkötet. PIM-Infopoly Alapítvány: Budapest
Tóth, Ferenc (szerk.), (1995), Makai Emi emlékezete. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Makói Csoportja: Makó
Török, Petra (szerk.) (1997), A határ és a határolt, Az Országos Rabbiképző Intézet Yahalom Zsidó Művelődéstörténeti Kutatócsoportja: Budapest
Török, Petra (1997), „Kiss Józsefről”. in: Kiss, József (1997), Az ár ellen. GLM Unió Bt: Budapest

Ungvári, Tamás (1999), Ahasvérus és Shylock – „A zsidókérdés Magyarországon”, Akadémiai: Budapest


NYELVÉSZET, KULTÚRA, VALLÁS, TUDOMÁNY

Attias, Jean-Christophe; Benbassa, Esther (2003). A zsidó kultúra lexikona. Balassi-Larouse: Budapest
Bányai, Viktória: Zsidó oktatásügy Magyarországon 1780-1850 Gondolat Kiadó: Budapest
Jólesz, Károly (1993), Zsidó hitéleti kislexikon. Akadémiai: Budapest
Katz, Jakov (1999), Végzetes szakadás, Múlt és Jövő: Budapest
Komoróczy, Géza; Koltai, Kornélia (szerk.) (1999), Péchi Simon kiadatlan rabbinikus írásai: az Atyák mondása – Pirqé Ávot fordítása. MTA Judaisztikai Kutatócsoport–Osiris:
Budapest
Kroó, György (szerk.), (1994), Szabolcsi Bence. Budapest: Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola kiadványai
Lowenstein, Steven M. (2000), The Jewish Cultural Tapestry. Oxford University Press: Oxford-New York
Roth, Cecil (szerk.) (1994, reprint), Encyclopedia Judaica. Coronet Books Inc.
Salmen, Walter (2000), A klezmer zene és eredete. Budapest: Athenaeum 2000 Kiadó – Rózsavölgyi és Társa
Scheiber, Sándor (1996), Folklór és tárgytörténet Budapest: Makkabi
Scheiber, Sándor (1993), Magyar zsidó hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. MTA Judaisztika Kutatócsoport: Budapest
Szabolcsi, Bence (1999), Zsidó kultúra és zenetörténet. Budapest: Osiris Kiadó – MTA Judaisztikai Kutatócsoport
Szávai, Géza (2000), Székely Jeruzsálem. Budapest: Pont Kiadó
Ujvári, Péter (2000), Magyar zsidó lexikon. Makkabi: Budapest
Vries, Simon Philip De (2000), Zsidó rítusok és jelképek. Talentum: Budapest