TANTÁRGYLEÍRÁS

IVRIT VI.
JUDAISZTIKA ALAPSZAK (BA) 6.szemeszter

A tárgy kreditpontja: 6 (hat) szigorlat az ivrit nyelvtani gyakorlattal együtt
Heti óraszám: 2 óra
Szervezeti egység: Nyelvi lektorátus
A tantárgy felvételének előzetes követelménye: az ivrit V. teljesítése

A tárgy tematikája:
A nyelvi készségek (beszédkészség, íráskészség, hallott és írott szöveg értése) készségszintre való fejlesztése.

Olvasásértés: rövid történetek olvasása, értelmezése, fordítása, újságcikkek, esszék olvasása, értelmezés, Íráskészség: rendszeres esszéírás adott témakörökből,  Szókincsépítés és  beszédgyakorlat: +2000-es szótár témaköreinek tematikus átvétele a hozzá kapcsolódó párbeszédekkel, hallott szövegértéssel.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Gyakorlati tantárgy lévén az órákon való részvétel kötelező! Egy szemeszterben maximum 4 órát lehet mulasztani szankciók nélkül. Ha valaki ennél többet mulasztana, nem kaphat félév végi aláírást, azaz nem teljesítette a félévet az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint. Ennek pótlása a következő tanév azonos szemeszterében történik, illetve - rendkívüli esetben - zárthelyi dolgozat írásával történhet, mely során a hallgató bizonyíthatja, hogy mulasztásai ellenére kellő mértékben elsajátította az előírt tananyagot.

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A megengedhető mulasztást nem kell igazolni.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: Az elsajátított tananyag alapján összesen három írásbeli teszt megírása. A szemeszter végén a kiadott témakörökből legalább két, öt-nyolc perces ivrit nyelvű előadás tartása. Az olvasás elsajátításának folyamatos ellenőrzése.

A félév végi aláírás követelményei: Az órákon való aktív részvétel.

Az osztályzat kialakításának módja: A zárthelyi dolgozatok és az ivrit nyelvű előadások átlaga, valamint a tanórai aktivitás alapján kerül megállapításra a gyakorlati osztályzat.  Elégtelen gyakorlati jegy esetén a következő tanév azonos szemeszterében ismételhető (pótolható) e gyakorlati tárgy. Ez azt jelenti, hogy a hallgató nem fejezheti be 6 szemeszter alatt az alapképzést, mivel az ivrit nem folytatható egy nem érvényes szemeszter után.

A vizsga típusa: szigorlat
A vizsgára való jelentkezés módja: a Tanulmányi osztályon
A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: nincs
A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: nincs

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező irodalom:

Nechámá Bárász – Shlomit Cháját, Ivrit Chájá – rámá „bét, Jeruzsálem, 1989
Edna Lauden - Liora Weinbach: Szichot, Tel Aviv, 1990
Edna Lauden - Liora Weinbach: +2000 héberül tanulók szótára, Tel Aviv, 1990
Mazal Cohen: Ágádá sel száfá, Jerusálájim 5752 – Akademon 1991
Adam Akerman: Máászim risonim beerec Iszráel 1840-1940, Jerusálájim, 1981

Ajánlott irodalom

Liora Weinbach – Edna Lauden, Sáár Háivrit, Tel-Aviv, 1990
Ciona Náává –Záhává Gottfried – Rifká Zárchi, Szipurim Risonim, Jeruzsálem, 1991
Háiton „Sáár LeMatchil
Háiton „Jediot Achronot” www.ynet.co.il
Sálom Áléchem: Slosá szipurim, Jerusálájim 1984 (Szochnut)