TANTÁRGYLEÍRÁS

IVRIT NYELVTANI GYAKORLATOK V.
JUDAISZTIKA ALAPSZAK 5.szemeszter

A tárgy kreditpontja: 4 (négy)
Heti óraszám: 2
Szervezeti egység: Nyelvi lektorátus
A tantárgy felvételének előzetes követelménye: ivrit nyelvtani gyakorlatok IV. teljesítése

A tárgy tematikája:

Teljes körű nyelvtani ismétlés az előző kurzusok anyagából. Mondatrészek, tagmondatok, kötőszavak gyakorlása. A gyenge igék jellemzőinek részletes ismertetése, gyakorlása a hét igetörzsben. Szókincs, nyelvi és kommunikációs készségek fejlesztése. Hallás utáni szövegértés gyakorlása. Fogalmazás technikáinak elsajátítása a gyakorlatban

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Gyakorlati tantárgy lévén az órákon való részvétel kötelező! Egy szemeszterben maximum 2 órát lehet mulasztani szankciók nélkül. Ha valaki ennél többet mulasztana, nem kaphat félév végi aláírást, azaz nem teljesítette a félévet az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint. Ennek pótlása a következő tanév azonos szemeszterében történik, illetve - rendkívüli esetben - zárthelyi dolgozat írásával történhet, mely során a hallgató bizonyíthatja, hogy mulasztásai ellenére kellő mértékben elsajátította az előírt tananyagot.

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A megengedhető mulasztást nem kell igazolni.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: Az elsajátított tananyag alapján az otthoni önálló munka értékelése, az órai munkában való aktív részvétel és az órai teljesítmény foka.

A félév végi aláírás követelményei: Az órákon való részvétel.

Az osztályzat kialakításának módja: Az otthoni önálló munka és az órai teljesítmény átlaga, valamint a tanórai aktivitás adja a gyakorlati jegyet. Elégtelen gyakorlati jegy esetén a következő tanév azonos szemeszterében ismételhető (pótolható) e gyakorlati tárgy. Ez azt jelenti, hogy a hallgató nem fejezheti be 6 szemeszter alatt az alapképzést, mivel az ivrit nem folytatható egy nem érvényes szemeszter után.

A vizsga típusa: nincs

A vizsgára való jelentkezés módja: nincs

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: nincs

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: nincs

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:

Meira Rom – Renee Refaeli: Lilmod ivrit berama gimel, Jeruzsálem, 2008
Naomi Mantsur – Rina Padan: Ivrit lasztudentim bauniverszita, Tel Aviv, 1992

Ajánlott irodalom:
Meira Maadia: Lehacliach beivrit Gimel, Ramát Gán, 2007