TANTÁRGYLEÍRÁS

IVRIT NYELVTANI GYAKORLATOK VI.
JUDAISZTIKA ALAPSZAK 6.szemeszter

A tárgy kreditpontja: 6 (hat, az ivrit szigorlattal együtt)
Heti óraszám: 2
Szervezeti egység: Nyelvi lektorátus
A tantárgy felvételének előzetes követelménye: ivrit nyelvtani gyakorlatok V. teljesítése

A tárgy tematikája:
Teljes körű nyelvtani ismétlés az előző kurzusok anyagából.
Szókincs, nyelvi és kommunikációs készségek fejlesztése. Hallás utáni szövegértés gyakorlása.
A megszerzett tudás alkalmazása szóbeli és írásbeli produkciók során.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei
: Gyakorlati tantárgy lévén az órákon való részvétel kötelező! Egy szemeszterben maximum 4 órát lehet mulasztani szankciók nélkül. Ha valaki ennél többet mulasztana, nem kaphat félév végi aláírást, azaz nem teljesítette a félévet az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint. Ennek pótlása a következő tanév azonos szemeszterében történik, illetve - rendkívüli esetben - zárthelyi dolgozat írásával történhet, mely során a hallgató bizonyíthatja, hogy mulasztásai ellenére kellő mértékben elsajátította az előírt tananyagot.

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A megengedhető mulasztást nem kell igazolni.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: Az elsajátított tananyag alapján összesen három írásbeli teszt megírása. A szemeszter végén a kiadott témakörökből legalább két, öt-nyolc perces ivrit nyelvű előadás tartása. Az olvasás elsajátításának folyamatos ellenőrzése.

A félév végi aláírás követelményei: Az órákon való aktív részvétel.

Az osztályzat kialakításának módja: A zárthelyi dolgozatok, ill. az ivrit nyelvű előadások teljesítménye, valamint a tanórai aktivitás alapján kerül megállapításra a gyakorlati osztályzat. Elégtelen gyakorlati jegy esetén a következő tanév azonos szemeszterében ismételhető (pótolható) e gyakorlati tárgy. Ez azt jelenti, hogy a hallgató nem fejezheti be 6 szemeszter alatt az alapképzést, mivel az ivrit nem folytatható egy nem érvényes szemeszter után.

A vizsga típusa: szigorlat
A vizsgára való jelentkezés módja: a Tanulmányi osztályon
A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: nincs
A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: nincs

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező irodalom:

Meira Rom – Renee Refaeli: Lilmod ivrit berama gimel, Jeruzsálem, 2008
Tamar Weil and Hava Farstei: Hapoal lelomdei Ivrit, Jeruzsálem, 1991

Ajánlott irodalom:
Meira Maadia: Lehacliach beivrit Gimel, Ramát Gán, 2007