TANTÁRGYLEÍRÁS

JUDAISZTIKA I.
JUDAISZTIKA ALAPSZAK 2.fv. (BA)
Judaism II.

A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 2 óra
Szervezeti egység: Judaisztika Tanszék
A tantárgy felvételének előzetes követelménye: a judaisztika  1. félév teljesítése

A tárgy tematikája: A judaisztika tantárgy célja e szemeszterben, hogy a hallgatók alapvető ismeretek sajátítsanak el a hagyományos zsidó életvitelről, időszámításról, valamint az ünnepekről.
I. Aktuális ünnepek, emléknapok: tu bisvát, purim, peszáh, széder, jom hásoá vehágvurá, jom háácmaut, lág báomer, jom Jerusálájim, sávuot, tisá beáv.
II. Az élet eseményei: bát micvá, bár micvá, házasság, eljegyzés, esküvő, válás, betegség, halál, temetés és a gyász.
III. Zsidó életszabályok: egy hagyományhű család mindennapjai.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: 3 db zárthelyi dolgozat, amelyből minimum 2 db-ot meg kell írni.
Témaköre: az előadásokon addig megbeszélt tananyag.
A szemeszter során arányosan elosztva, előtte minimum egy héttel szóbeli értesítés.
Ha nem írt meg a hallgató minimum 2 db zárthelyi dolgozatot, akkor a szorgalmi időszak utolsó tanórája után szóban pótolhatja azt, ha az oktató engedélyezi.
A zárthelyi dolgozatok javítására lehetőség nincs!

A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

Az osztályzat kialakításának módja: A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozatok) és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (a zárthelyi dolgozatok átlaga + szóbeli vizsga /2). A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételekre adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik. Ha a félévközi ellenőrzéseken (zárthelyi dolgozatok) a 2,0 átlagot nem érte el a hallgató, akkor ismétlő vizsgát kell tennie!

A vizsga típusa: Kollokvium.

A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a „Vizsgára való jelentkezés” űrlapon.

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje:
Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a „Vizsgára való jelentkezés” űrlapon. A vizsgára feliratkozni csak akkor lehet, ha a hallgató aláírást szerzett az „Ima világa” és a „Zsidó életélmény” tantárgyakból is!

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:
Oláh János: Judaisztika (Bookmaker-Budapest, 2005)

Ajánlott irodalom:
De Vries, Simon Philip: Zsidó rítusok és jelképek (Talentum-Budapest, 2000)
Donin, Hayim Halevy: Zsidónak lenni (Interart, 1988)
Féner Tamás-Scheiber Sándor: "...és beszéld el fiadnak" (Corvina-Budapest, 1984)
Jólesz Károly: Zsidó hitéleti kislexikon (Korona GT, 1988)
Kicur sulhán áruh (reprint: MIOK-Budapest, 1988)
Lau, Israel Méir: A zsidó élet törvényei (Jeruzsálem, 1994)
Scheiber Sándor: Folklór és tárgytörténet /teljes kiadás/ (Makkabi-Budapest, 1996)
Starr-Glas, David: A judaizmus (Kossuth-Budapest, 2000)
Száraz Miklós György: Írd fel házad kapujára… (Helikon-Budapest, 2004)