TANTÁRGYLEÍRÁS

 

JUDAISZTIKA II.
JUDAISZTIKA ALAPSZAK 5. fv.(BA)
Judaism II.

A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 2 óra
Szervezeti egység: Judaisztika Tanszék
A tantárgy felvételének előzetes követelménye: a judaisztika 4. félév teljesítése

A tárgy tematikája:  A judaisztika tantárgy célja a hagyományos zsidó életvitelhez szükséges intézmények, szokások és hagyományok rendszerének átfogó megismertetése.A zsidóságról és a zsidó közösségről, mint „egészről” egy átfogó kép nyújtása, valamint az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem vázlatos történetének a megismertetése.
I.  A hagyományos zsidó közösség: rabbi, házán, sámesz, kohaniták, léviták, bátlenok, rasekol, gábáj, melámed, sajhet.
II. A Rabbiképző történetéből.
III. A zsidóság: cionizmus, Izrael, Jeruzsálem, vallási irányzatok, „népi” irányzatok,
 antijudaizmus.


A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: 3 db zárthelyi dolgozat, amelyből minimum 2 db-ot meg kell írni.
Témaköre: az előadásokon addig megbeszélt tananyag.
A szemeszter során arányosan elosztva, előtte minimum egy héttel szóbeli értesítés.
Ha nem írt meg a hallgató minimum 2 db zárthelyi dolgozatot, akkor a szorgalmi időszak utolsó tanórája után szóban pótolhatja azt, ha az oktató engedélyezi.
A zárthelyi dolgozatok javítására lehetőség nincs!

A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

Az osztályzat kialakításának módja: A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozatok) és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (a zárthelyi dolgozatok átlaga + szóbeli vizsga /2). A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételekre (5 db) adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik. Ha a félévközi ellenőrzéseken (zárthelyi dolgozatok) a 2,0 átlagot nem érte el a hallgató, akkor ismétlő vizsgát kell tennie!

A vizsga típusa: Kollokvium.

A vizsgára való jelentkezés módja:
Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a „Vizsgára való jelentkezés” űrlapon. A vizsgára feliratkozni csak akkor lehet, ha a hallgató aláírást szerzett az „Ima világa” és a „Zsidó életélmény” tantárgyakból is!

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a „Vizsgára való jelentkezés” űrlapon. A vizsgára feliratkozni csak akkor lehet, ha a hallgató aláírást szerzett az „Ima világa
és a „Zsidó életélmény” tantárgyakból is!

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:


Ajánlott irodalom:
Avineri, S.:  A modern cionizmus kialakulása (Századvég - 1994)
Barnavi, E. szerk.:  A zsidó nép világtörténete (Gemini - 1995)
Buber, M.:  Hasszid történetek 1-2 (Atlantisz - 1995)
Gilbert, M.:  Izrael története (Pannonica - 1999)
Goldziher Ignác:  A zsidóság lényege és fejlődése (Múlt és Jövő-Budapest, 2000)
Hosszú Gyula:  Utak a holokauszthoz, történetek a holokausztról (Pedellus, 2002)
Jólesz Károly:  Zsidó hitéleti kislexikon (Korona GT, 1988)
Kálmán Ödön:  A rabbi könyve (Budapest, 1940)
Kicur sulhán áruh (reprint: MIOK-Budapest, 1988)
Lau, Israel Méir:  A zsidó élet törvényei (Jeruzsálem, 1994)
Oláh János:  Judaisztika (Bookmaker-Budapest, 2005)
Raj Tamás:  100 + 1 jiddis szó (Makkabi-Budapest, 1999)
Raj Tamás:  Nem idegen közöttünk /A zsidóságról nem zsidóknak/ (Makkabi-Budapest, 2002)
Scheiber Sándor:  Folklór és tárgytörténet /teljes kiadás/ (Makkabi-Budapest, 1996)
Schőner Alfréd-Oláh János szerk.:  OR-ZSE Évkönyv 2001-2003 (OR-ZSE, 2003)
Száraz Miklós György:  Írd fel házad kapujára… (Helikon-Budapest, 2004)