TANTÁRGYLEÍRÁS

 

JUDAISZTIKA II.
JUDAISZTIKA ALAPSZAK 6. fv.(BA)
Judaism II.

A tárgy kreditpontja: 2 (kettő )
Heti óraszám: 2 óra
Szervezeti egység: Judaisztika Tanszék
A tantárgy felvételének előzetes követelménye: a judaisztika 5. félév teljesítése

A tárgy tematikája: 
A judaisztika tantárgy célja: összefoglalás, rendszerezés és az eredményes felkészülés elősegítése a judaisztika alapszak judaisztika tantárgyblokk záróvizsgájára.

I. Válogatott szemelvények olvasása, fordítása, értelmezése:

Mi a judaizmus? (E. Levinas)

Mi a judaizmus? (G. Scholem)

II. „Tételes” felkészülés a judaisztika tantárgy záróvizsgájára.

 b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

 c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedhető maximális 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: A szemeszterek során arányosan elosztva (előtte minimum egy héttel szóbeli értesítés) 3 db zárthelyi dolgozatot írnak, amelyből minimum 2 db-ot meg kell írnia a hallgatóknak. Ha bármely okból nem írta volna meg a hallgató a minimum 2 db zárthelyi dolgozatot, akkor a szorgalmi időszakok utolsó tanóráját követően szóban pótolhatja azt, ha az oktató engedélyezi. A zárthelyi dolgozatok javítására lehetőség nincs!
Témaköre: az előadásokon addig megbeszélt tananyag.

e. A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláírásokhoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja: A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozatok) és a szóbeli vizsgán (kollokvium) mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (a zárthelyi dolgozatok (2 db) átlaga + szóbeli vizsga /2). A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételre adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik. Ha a félévközi ellenőrzéseken (zárthelyi dolgozatok) a 2,0 átlagot nem érte el a hallgató, akkor ismétlő vizsgát kell tennie!

g. A vizsga típusa: Kollokvium.

h. A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmányi Osztályon a „Vizsgára való jelentkezés” űrlapon. A vizsgára feliratkozni csak akkor lehet, ha a hallgató aláírást szerzett az „Ima világa” és a „Zsidó életélmény” tantárgyakból is!

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmányi Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

  k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Ajánlott irodalom:
Barnavi, E. szerk.:  A zsidó nép világtörténete  (Gemini-1995)
Bacher Vilmos:  A babylóniai amórák agádája. Adalék az agáda történetéhez és a
babylóniai talmudba való bevezetéshez.  (reprint: Gabbiano Print Kft.-Budapest, 2008)
Benoschofsky Imre:  Zsidóságunk tanításai  (reprint: Makkabi-Budapest, 1997)
Blau Lajos:  A Talmudról  (Gabbiano Print Kft.-Budapest, 2006)
Blau Lajos:  A zsidók és a világkultúra  (Múlt és Jövő-Budapest, 1999)
Booman, Thorleif:  A héber és a görög gondolkodásmód egybevetése, (Kálvin-Budapest, 1998)
De Vries, Simon Philip:  Zsidó rítusok és jelképek  (Talentum-Budapest, 2000)
Domán István:  A Babilóniai Talmud  (Origó, 1994)
Flusser, David:  A judaizmus és a kereszténység eredete  (Múlt és Jövő-Budapest, 1999)
Frisch Ármin:  Szemelvények a Biblia utáni zsidó irodalomból  (reprint: Auktor, 1993)
Goldziher Ignác:  A zsidóság lényege és fejlődése  (Múlt és Jövő-Budapest, 2000)
Jólesz Károly:  Zsidó hitéleti kislexikon  (Korona GT, 1988)
Kecskeméti Ármin:  A zsidó irodalom története I-II.  (reprint: Bethlen G.-Sopron, 1994)
Kecskeméti Lipót:  Egy zsidó vallás van-e, több-e?  (Nagyvárad, 1913)
Oláh János:  Judaisztika  (Bookmaker-Budapest, 2005)
Raj Tamás:  A zsidóság eszméi  (Saxum, 2002)
Raj Tamás:  100 + 1 jiddis szó  (Makkabi-Budapest, 1999)
Raj Tamás:  Nem idegen közöttünk /A zsidóságról nem zsidóknak/  (Makkabi-Budapest, 2002)
Scheiber Sándor:  A feliratoktól a felvilágosodásig  (Múlt és Jövő-Budapest, 1997)
Scheiber Sándor:  Folklór és tárgytörténet /teljes kiadás/  (Makkabi-Budapest, 1996)
Wolff, Hans Walter:  Az Ószövetség antropológiája  (Harmat-Budapest, 2001)