TANTÁRGYLEÍRÁS

 

LITURGIA V.
Liturgy V.
JUDAISZTIKA ALAPSZAK 5.fv.(BA)

A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 2 óra, félévi: 30 óra
Szervezeti egység: Liturgia Tanszék
A tantárgy felvételének előzetes követelménye: a liturgia 4. félév teljesítése

a. A tárgy tematikája:
A zsidó zene szerepének és előadási formájának változásai a Szentélytől napjainkig. Megismerkedés a különböző korszakokban használt zenei eszközökkel (hangszerek és írásos emlékek). Betekintés a zsidó zeneszerzőik műveinek stílusjegyeibe. A „többségi nép” és a szétszórattatásban élő zsidóság zenei kifejezési formáinak egymásra hatása. Hangzó anyagok hallgatása.
1.
      óra – Bevezető. (A tárgy és az I. félév anyagának ismertetése)
2.       óra – A Szentély hangszerei.
3.       óra – Tóra olvasás jelei – Löw Immánuel, Szabolcsi Bence
4.       óra – 1000 éves dallamok
5.       óra – Első írásos zenei emlék (Obadja)
6.       óra – XVII. századi zsidó zene (Salamon Rossi)
7.       óra – Kántorok és komponisták a XIX. században
8.      óra – A XIX. század liturgiai zenei irányzatai:S. Sulzer, L. Lewandowszki, S Almann, Deutsch (Dunajewszki)
9.      óra – Zsidó zene és „a többségi nép” zenéjének hatása a szétszórattatásban
10.  óra – Jiddis és haszid népzene – keletkezése, forrásai
11.  óra – Asztali énekek szerepe a zsidó otthonokban
12.  óra - Max Eisikovic mármarosi és Ádám Emil kárpátaljai gyűjtésének történeti háttere és bemutatása
13. óra –A XIX. és XX. századi zeneszerzők és a zsidó zene kapcsolata
14. óra – A szemeszter anyagának összefoglalása

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
  A gyakorlati órák minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint nem szerezhetnek aláírást, így érvénytelen lesz a félévük. Gyakorlati órák lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:

a hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

d. A félévközi követelmények:
A szemeszter során – előre megbeszélt időpontban - minden hallgatónak egy hangzó anyagot (zenekari, énekkari vagy kántori művet) kell bemutatni a tanóra keretei között. A mű választásának oka, a témával kapcsolatos ismeretei a tanórán megbeszélésre kerülnek. Ha bármely okból e bemutató elmaradna, úgy az pótolható egy későbbi időpontban, legkésőbb az utolsó tanórán. A bemutató elmaradása esetén nem vizsgázhat.
Témaköre: Zsoltár és imaköltemények zenei előadása, valamint jiddis és haszid népzenei anyagok, illetve ezek feldolgozása.

e. A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz a gyakorlati órák 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja:
Az osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) az alábbi szempontokat figyelembe véve történik:
a félévközi órákon történő részvétele és aktivitása, - a választott zenemű bemutatásának átgondoltsága, az erre történt felkészülés alapossága, - az írásbeli esszében bemutatott téma kidolgozottsága, valamint az abban felhasznált irodalmak és zenei anyagok mennyiségi és minőségi értéke.
Ha ezek együttesen a 2-es eredményt nem érik el, akkor újabb témából kell esszét írnia a hallgatónak a vizsgaidőszak végéig.

g. A vizsga típusa:
Nincs.

h. A vizsgára való jelentkezés módja:

Nincs.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje:
Nincs.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:
Nincs.

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:
Kötelező:A tanóra anyagának jegyzete
Szabolcsi Bence: Zsidó kultúra és zenetörténet – kijelölt fejezetei (Osiris Kiadó – MTA Judaisztikai Kutatócsoport 1999.)

Ajánlott irodalom:
Az érintett témákban kijelölt zeneművek hallgatása
MIOK évkönyv 1979/1980 (Kecskeméti István cikke 202-210. oldal)