TANTÁRGYLEÍRÁS

 

LITURGIA I.
Liturgy I.
JUDAISZTIKA ALAPSZAK 1fv.(BA)

A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 2 óra, félévi: 30 óra
Szervezeti egység: Liturgia TanszékA tárgy tematikája:
Zenetörténeti áttekintés, ennek folyamatában a zsidó liturgikus zene bemutatása a bibliai időktől a barokk korszakig. A hallgatók bevezetése a zenei terminológiába és megismertetése a zsidó liturgikus zene alakulásával és változásaival, a zenetörténet folyamán megjelenő különböző zenei stílusok hatásaival.

- A zene kezdetei - Ókori kultúrák

- Az ókori zsidóság zenéje, ókori hangszerek a zsidó gyakorlatban

- Ókorra visszavezethető zenei stílusok a zsidó liturgikus gyakorlatban

- A keresztény és az arab zene hatása a szétszóródott zsidóság zenei stílusaira

- Egyszólamúság és többszólamúság (Trubadúr, Minnesang, Ars Antiqua, Ars Nova)

 -Reneszánsz műfajok és fő képviselőik - Salomone de Rossi

- A barokk és fő képviselői - Benedetto Marcello

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Pótlásra a vizsgaidőszak kezdetéig az oktató által megszabott módon van lehetőség.

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:
Félévenként egy beszámoló írásban benyújtva, vagy egy kiselőadás az oktatóval egyeztetve, az általa megadott tananyagból. Pótlás az oktatóval megbeszélt feltételek szerint.
Zárthelyi dolgozat írására a félév utolsó óráján kerül sor, a félév tananyagából.

A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

Az osztályzat kialakításának módja:
A zárthelyi dolgozat érdemjegye, a beszámoló színvonala, valamint az órákon való részvétel és munka az értékelés alapja.

A vizsga típusa
gyakorlati jegy

A vizsgára való jelentkezés módja: -

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: -

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: -

  A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom és kötelező irodalom listája:

Kötelező irodalom:

1. Órai jegyzet

2. Kármán György: A zsidó liturgikus zene. OR-ZSE, 2004.

3. Schmelowszky Ágoston: Rövid bevezetés a zsidó liturgiába.
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Tanszéke és a Magyar Egyházzenei Társaság, 2002

Ajánlott irodalom:

1. Szabolcsi Bence: A zene története. (Kossuth Kiadó Budapest, 1999)

2. Szabolcsi Bence: A melódia története (Zeneműkiadó Vállalat Budapest, 1957)

3. Szabolcsi Bence: Zsidó kultúra és zenetörténet. (Osiris-MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1999)

4. Kárpáti János: A kelet zenéje. (Zeneműkiadó Budapest, 1981)

5. Darvas Gábor: A totemzenétől a hegedűversenyig. (Zeneműkiadó Budapest, 1977)

6. Palisca, Claude V.: Barokk zene. (Zeneműkiadó Budapest, 1976)

7. Sendrey, Alfred: Music in the Social and Religious Life of Antiquity. (Cranbury, New Jersey :Associated University Presses, 1974)

8. Idelsohn, A. Z.: Jewish Music in its Historical Development. (New York: Schocken, 1975)

9. Jewish Music. In: The New Grove Dictionary of Music and Musicians and The Grove Music Online, edited by Stanley Sadie. (London: Macmillan Publishers Limited, 2000-2001)

Weboldalak:

1. The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe:http://www.yivoencyclopedia.org/

2. The Jewish Encyclopedia: http://www.jewishencyclopedia.com/