TANTÁRGYLEÍRÁS

 

LITURGIA III.
Liturgy III
JUDAISZTIKA ALAPSZAK 3fv.(BA)

A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 2 óra, félévi: 30 óra
Szervezeti egység: Liturgia Tanszék
A tantárgy felvételének előzetes követelménye: a liturgia 2. félév teljesítése

A tárgy tematikája
:
A zenetörténeti áttekintés folytatása a romantikus zenével, kiemelve a zsidó zeneszerzőket, illetve a zsidó vonatkozású darabokat. Zenehallgatás és elemzés.

- Az opera - Meyerbeer, Halevy, Offenbach ( - Verdiig, Wagnerig)

- Hangszeres szóló-, kamara- és szimfonikus zene – Mendelssohn, Rubinstein, Bruch, Mahler

- Magyar-zsidó zeneszerzők – Rózsavölgyi, Heller, Goldmark, Joachim, Weiner

- Új, nemzeti irányzatok (orosz ötök, francia hatok – Milhaud, Castelnuovo-Tedesco)

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Pótlásra a vizsgaidőszak kezdetéig az oktató által megszabott módon van lehetőség.

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:
Félévenként egy beszámoló írásban benyújtva, vagy egy kiselőadás az oktatóval egyeztetve, az általa megadott tananyagból. Pótlás az oktatóval megbeszélt feltételek szerint.
Zárthelyi dolgozat írására a félév utolsó óráján kerül sor, a félév tananyagából.

A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

Az osztályzat kialakításának módja:
A zárthelyi dolgozat érdemjegye, a beszámoló színvonala, valamint az órákon való részvétel és munka az értékelés alapja.

A vizsga típusa
gyakorlati jegy

A vizsgára való jelentkezés módja: -

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: -

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: -

  A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom és kötelező irodalom listája:

Kötelező irodalom:

1. Órai jegyzet

Ajánlott irodalom:

1. Szabolcsi Bence: A zene története (Kossuth Kiadó Budapest, 1999)

2. Szabolcsi Bence: A melódia története (Zeneműkiadó Vállalat Budapest, 1957)

3. Wörner, Karl H.: A zene története VII-VIII. rész (Vivace Zenei Antikvárium és Kiadó, Budapest, 2007)

4. Hensel, S-Honti, I.: A Mendelssohn család (Zeneműkiadó, 1979)

5. Walter, Bruno: Malher (Gondolat Kiadó, 1981)

6. Batta András: Opera (Vincze Kiadó Kft, 2006)

 

Weboldalak:

1. The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe:http://www.yivoencyclopedia.org/

2. The Jewish Encyclopedia: http://www.jewishencyclopedia.com/