TANTÁRGYLEÍRÁS

 

LITURGIA IV.
Liturgy IV.
JUDAISZTIKA ALAPSZAK 4fv.(BA)

A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 2 óra, félévi: 30 óra
Szervezeti egység: Liturgia Tanszék
A tantárgy felvételének előzetes követelménye: a liturgia 3. félév teljesítése

A tárgy tematikája:
A zenetörténeti áttekintés folytatása a XX. századi zenével, kiemelve a zsidó zeneszerzőket, illetve a zsidó vonatkozású darabokat. Zenehallgatás és elemzés. Világhírű zsidó előadóművészek bemutatása a zene minden területéről.

-A XX. századi zene fogalmai (expresszionizmus, neoklasszicizmus, folklorizmus, atonalitás, dodekafónia, szerializmus, elektronikus zene)

-A XX. századi zene műfajai (opera és zenés színház, dal, hangszeres- és szimfonikus zene)

-A bécsi iskola – Schönberg

-Zsidó témák a XX. századi zenében – Bloch, Saminsky, Krein, Achron, Dobrowen, Ben-Haim, Lavry, Sosztakovics, Bernstein, Feldman

-A kortárs magyar zene képviselői – Kurtág, Ligeti

- Világhírű zsidó zenészek

-Híres cházánok

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Pótlásra a vizsgaidőszak kezdetéig az oktató által megszabott módon van lehetőség.

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:
Félévenként egy beszámoló írásban benyújtva, vagy egy kiselőadás az oktatóval egyeztetve, az általa megadott tananyagból. Pótlás az oktatóval megbeszélt feltételek szerint.
Zárthelyi dolgozat írására a félév utolsó óráján kerül sor, a félév tananyagából.

A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

Az osztályzat kialakításának módja:
A zárthelyi dolgozat érdemjegye, a beszámoló színvonala, valamint az órákon való részvétel és munka az értékelés alapja.

A vizsga típusa
gyakorlati jegy

A vizsgára való jelentkezés módja: -

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: -

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: -

  A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom és kötelező irodalom listája:

Kötelező irodalom:

1. Órai jegyzet

2. Salzman, Eric: a 20. század zenéje (kijelölt fejezetek) (Zeneműkiadó Budapest, 1980)

Ajánlott irodalom:

1. Stein, E.: Arnold Schoenberg levelei (Zeneműkiadó, 1974)

2. Batta András (szerk.): Fischer Annie (Klasszikus és Jazz Kiadó, 2002)

3. Barenboim, D –  Said, E.W.: Kánon és ellenpont (Európa Könyvkiadó, 2004)

4. Piatigorsky, G.: Csellóval a világ körül (Európa Könyvkiadó, 2000)

 

Weboldalak:

1. The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe:http://www.yivoencyclopedia.org/

2. The Jewish Encyclopedia: http://www.jewishencyclopedia.com/