TANTÁRGYLEÍRÁS

Próféták
Prophets
JUDAISZTIKA ALAPSZAK 3. fv.(BA)

A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 2
Szervezeti egység: Szentírás és Talmudtudományi Tanszék


a. A tárgy tematikája: A kiválasztott próféták könyveinek szövegeiből olvasás, fordítás, magyarázat (történelmi háttérrel).

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A 25% megengedhető mulasztás nincs igazoláshoz kötve.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: nincs

e. A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint. Az aláírás feltétele a szóbeli beszámoló megtartása.

f. Az osztályzat kialakításának módja: A kollokviumi osztályzat kialakítása ötfokozatú minősítéssel.

g. A vizsga típusa: Kollokvium.

h. A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

 

Kötelező és ajánlott irodalom:
Fényes Mór:  Szentírásunk. (reprint: Országos Rabbiképző Intézet, 1999)
A Szentírás magyarázata / Jubileumi kommentár  I-II. (Kálvin - Budapest, 1995)
Biblia (Makkabi - Budapest, 1994)
Karasszon István: Izrael története (Új Mandátum - Budapest, 2009)
Rózsa Huba:  Az Ószövetség keletkezése I - II. (Szent István Társulat - Budapest, é.n.)
Soggin, A.:  Bevezetés az Ószövetségbe. (Kálvin - Budapest, 1999)

Widder Salamon:  Praeparatiók a Háftórákhoz (reprint: ORZSE-Budapest, 1999