TANTÁRGYLEÍRÁS

 

Soá/holokauszt
Soah
JUDAISZTIKA ALAPSZAK 6. fv.(BA)

A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 2 óra
Szervezeti egység: Történelem és vallásbölcselet tanszék


a. A tárgy tematikája:
A tantárgy célja a holokauszt, héberül soá történetének igényes feldolgozása. Súlypontjai: a történelmi népirtások, a zsidó nép katasztrófái, a soá egyedisége az emberiség történetében. Az együttélés és a kirekesztés, a kisegítő munkaszolgálat és következményei, a zsidótörvények. A jogfosztás, "arizálás", a gazdasági tönkretétel. A német megszállás, a kollaboráció. A soá Magyarországon, a történelmi felelősség. A téma forrásai a hazai és külföldi kutatóhelyeken. A tudományos kutatás módszertana.

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az előadások minimum 75%-án a hallgatónak részt kell vennie. Ellenkező esetben az OR-ZSE kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése szerint vizsgát nem tehet. Előadások esetében a pótlásra nincs lehetőség.

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
A hallgatónak nem kell a távolmaradást igazolnia, de legyen figyelemmel a hiányzás hivatalos szabályozására.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:
A szemeszterek folyamán (minimum egy héttel előtte szóbeli értesítés) egy zárthelyi dolgozat, amelynek megírása kötelező.
Ha nem írta meg a hallgató a zárthelyi dolgozatot, a szorgalmi időszak utolsó tanóráját követően szóban pótolhatja azt, ha az oktató engedélyezi.
A zárthelyi dolgozat jegyének javítására lehetőség nincs!
Témaköre: az előadásokon addig megbeszélt, feldolgozott tananyag.

e. A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláírásokhoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja:
A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzés (zárthelyi dolgozat) és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (a zárthelyi dolgozat átlaga + szóbeli vizsga /2). A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételekre adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik. Ha a félévközi ellenőrzésen (zárthelyi dolgozat) a 2,0 átlagot nem érte el a hallgató, akkor ismétlő vizsgát tenni köteles.

g. A vizsga típusa:
kollokvium

h. A vizsgára való jelentkezés módja:
Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a „Vizsgára való jelentkezés” űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje:
A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:
Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:
Randolph L. Braham: A népirtás politikája. A holocaust Magyarországon 1-2. kötet Belvárosi Könyvkiadó Budapest, 1997.
Szita Szabolcs: Halálerőd. A munkaszolgálat és a hadimunka történetéhez Kossuth Könyvkiadó, 1989.
Christina Gerlach-Götz Aly: Az utolsó fejezet. A magyar zsidók legyilkolása Noran Kiadó Budapest, 2005.

Ajánlott irodalom:
A zsidó Budapest. Emlékek, szertartások, történelem Szerk. Komoróczy Géza Városháza kiadása, Budapest 1995. 1-2. kötet
Holocaust füzetek 1-16. sz.