TANTÁRGYLEÍRÁS

 

Szakdolgozati szeminárium
JUDAISZTIKA ALAPSZAK 5. fv. (BA)

A tárgy kreditpontja: 0 (nincs)
Heti óraszám:
  1 óra
Szervezeti egység: Neveléstudományi
és szociális munkás tanszék


Tematika: 

1- 2. alkalom
A témához tartozó irodalom összeállítása. Bibliográfiai tájékozódás ( forrás, szakirodalom), faktográfiai tájékozódás (lexikonok,életrajzok, topográfiák.)
Forrásőrző helyek: levéltár, könyvtár, múzeum, iskolák, egyetemek, kutatóhelyek)

3.-4. alkalom
A forrás és szakirodalom kutatása
- a téma időbeli és térbeli körülhatárolása.
- tankönyvek, kézikönyvek, lexikonok segítségével tartalmi tájékozódás, fogalmak értelmezése.
- forrás és szakirodalom gyűjtés (bibliográfiák, folyóirat repertóriumok, szöveggyűjtemények (korszakos, tematikus), levéltári források, tárgyi, képi, epigráfiai, numizmatikai anyag), katalógus, Internet.
- Módszerei:- témára irányuló, szerzőre irányuló, más művekben talált hivatkozás, bibliográfia.

5. alkalom

Jegyzetelési technika, „cédulázás”.Adatok. Kritikai jegyzetelés. Idézés

6. alkalom
A dolgozatírás előkészítése
- munkacím, vázlat, tematikus felépítés előzetes terve. A rendelkezésünkre álló idő beosztása. A szerkezeti részek (Bevezetés, téma kibontása, összegzés, mellékletek, bibliográfia) rendezése. Cédulák csoportosítása. (idő, hely, fontosság, érvek, ellenérvek.

7.-8.-9. alkalom
 Szerkezeti felépítés. Technikai, tartalmi. Várható terjedelem, belső arányok.
- Bevezetés (kb. 3- 4 oldal)
A témaválasztás indoklása, a felhasznált források, szakirodalom köre, esetleges nehézségek. A téma újszerűsége, historiográfiai áttekintése, kérdések megfogalmazása, hipotézis. Köszönetnyilvánítás.
- Tárgyalás, téma kifejtése. A legterjedelmesebb rész (20-25 oldal)
Alfejezetek, arányos belső tagolás. Ne leíró jellegű legyen. Mondanivalója ne csupán az eseménytörténet, vagy az adott személyiség életútjának ismertetésére szorítkozzon.
- Befejezés, összegzés. A bevezetőben felvetett hipotézis elfogadása, elutasítása. A felvetett kérdésekre adott tömör válaszok. A további kutatások lehetőségei.

10. alkalom
Mellékletek, képek, illusztrációk, mutatók. Tartalomjegyzék. Minőség, funkció.

11-12. alkalom
Jegyzetapparátus, hivatkozások.
Lábjegyzet, bibliográfia. Könyvészeti anyag., levéltári forrás, bibliai szöveg, ókori szerzők. Digitális források. CD- ROM, Internet.

13. alkalom
Helyesírás, személynevek, átírás, földrajzi nevek

14.alkalom
Általános technikai szempontok. Rövidítések, kurziválás, betűméret, tördelés.

Ajánlott szakirodalom
Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Bp., Gondolat, 1991.
Gyurgyák jános: Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Bp. , Osiris, 1996.
Fercsik Erzsébet: Dolgozatírás- felsőfokon. Bp., Krónika Nova, 2002.
 Eszenyi Miklós: A történettudományi szakirodalomi kutatás módszerei. Miskolc, Rónai, 2000.
Majoros Pál: Kutatásmódszertan avagy hogyan írjunk könnyen, gyorsan jó diplomamunkát. Bp., Tankönyvkiadó, 2003.
Voit Pál: A diplomamunka- készítés módszertana. Tatabánya, TRI- Mester, 2004.

Az egyes témákhoz külön ajánlott szakirodalom.

A kurzus aláírással zárul.

A kurzus teljesítésének feltétele a szemináriumokon való jelenlét, az egyes szemináriumokon előírt szóbeli és írásbeli feladatok teljesítése.