TANTÁRGYLEÍRÁS

 

SZENTIRATOK
Holy Scriptures
JUDAISZTIKA ALAPSZAK (BA) 3. fé.

A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 2 óra
Szervezeti egység: Szentírás és Talmudtudományi Tanszék


1.      Meghatározni és megismerni a Szentírás és azon belül is a szentiratok történelem és vallásszemléletét, felfedezni a bennük megtalálható nemzeti érzést és az általuk kifejtett ragaszkodást az Egyi-tenhez.
2.      Megismerni a Szentírás és azon belül is a szentiratok szerepét a zsidó imákban és a liturgiában.
3.      Megismerni a Szentírás és azon belül is a szentiratok szerepét a mindennapos zsidó életben.
4.      Felismerni a Szentírás és azon belül is a szentiratok jelentőségét a zsidóság eszmefejlődésében.
5.      Olvasás, fordítás, preparálás és értelmezés a következő bibliai könyvekből: Énekek Éneke, Prédikátorok könyve, Zsoltárok, Eszter könyve
6.      Memoriter a tanult bibliai könyvekből. Mintegy 6 mondat, azzal a céllal, hogy ismert gondolatokat, általánosan idézett szakaszokat eredeti nyelven is tudják.

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:       1 db zárthelyi dolgozat.
Témaköre: az előadásokon addig megbeszélt tananyag.
1 db szóbeli beszámoló
A szemeszter során előtte minimum egy héttel szóbeli értesítés.
Ha nem írt meg a hallgató minimum 1 db zárthelyi dolgozatot, valamint nem tartotta meg a szóbeli beszámolót, és nem készítette el írásos beszámolóját, akkor a szorgalmi időszak utolsó tanórája után pótolhatja azokat, ha az oktató engedélyezi.

e. A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja: A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozat, írásbeli és szóbeli beszámoló) és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (a zárthelyi dolgozat eredménye + a szóbeli és írásbeli beszámolók+ szóbeli vizsga).
A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételekre (13 db) adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik. Ha a félévközi ellenőrzésen (zárthelyi dolgozat) a 2,0 átlagot nem érte el a hallgató, akkor ismétlő vizsgát kell tennie

g. A vizsga típusa: szóbeli

h. A vizsgára való jelentkezés módja:Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a „Vizsgára való jelentkezés” űrlapon.
i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje:A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.
j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:
1.      Jechiél Cvi Moskovits: A biblia hagyományos kommentárjai
2.      Fényes Mór: Szentírásunk. Bp. ORI-ZsE (reprint) 1999.
3.      Naftali Krausz: Dávid zsoltárai 1-2, Göncöl, 1999-2000
4.      Naftali Krausz: Az öt tekercs 2, Göncöl, 1998
----

Ajánlott irodalom:
1.      Kézikönyv a Bibliához. Bp. Lilliput, 1992
2.      Zsidó Lexikon Szerk: Újvári Péter
3.      Bacher Vilmos: Szentírás és zsidó tudomány, Múlt és Jövő 1998