TANTÁRGYLEÍRÁS

 

TALMUD
JUDAISZTIKA ALAPSZAK 4. fé. (BA)

A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 2 óra, (egy félév!)
Szervezeti egység: Szentírás és Talmudtudományi Tanszék


a. A tárgy tematikája:
A kurzus célja a hallgatókkal megismertetni a babilóniai Talmudból választott szövegek segítségével a talmudi gondolkodást, az ókori zsidó közösségek mindennapjait, környezetükhöz való viszonyukat

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: 1 db zárthelyi dolgozat, amelyből minimum 1 db-ot meg kell írni.
Témaköre: az előadásokon addig megbeszélt tananyag.
1 db szóbeli beszámoló + 1 db írásbeli beszámoló, melyekből minimum 1-1 db-ot meg kell tartani.
A szemeszter során előtte minimum egy héttel szóbeli értesítés.
Ha nem írt meg a hallgató minimum 1 db zárthelyi dolgozatot, valamint nem tartotta meg a szóbeli beszámolót, és nem készítette el írásos beszámolóját, akkor a szorgalmi időszak utolsó tanórája után pótolhatja azokat, ha az oktató engedélyezi.
A zárthelyi dolgozat javítására lehetőség nincs!

e. A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja: A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozat, írásbeli és szóbeli beszámoló) és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (a zárthelyi dolgozat eredménye + a szóbeli és írásbeli beszámolók+ szóbeli vizsga). A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételekre adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik.

g. A vizsga típusa: kollokvium

h. A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a „Vizsgára való jelentkezés” űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:
G. Stemberger: A zsidó irodalom története, Osiris kiadó, Budapest
Dr. Domán István: A Talmud. Ulpius-ház, 2007
Naftali Krausz: A Talmud bölcsei.
Dr. Molnár Ernő: A Talmud könyvei. Makkabi kiadó, 2007


Ajánlott irodalom:
Scheiber Sándor: A feliratoktól a felvilágosodásig (Kétezer év zsidó irodalma).Múlt és Jövő, 1997.
Kecskeméti Ármin: A zsidó irodalom története I-II. Bethlen Gábor, 1994.
Blau Lajos: A Talmudról. Gabbiano, 2006
Wellhausen, Julius: A farizeusok és a szadduceusok. Kálvin Kiadó, 2001
J. Allerhand: A Talmudtól a felvilágosodásig, Filum kiadó