TANTÁRGYLEÍRÁS

 

ZSIDÓ ÉLETÉLMÉNY
the Jewish Life Experience
JUDAISZTIKA ALAPSZAK 1 - 6. fv(BA)

A tárgy kreditpontja: 0 (nulla)
Heti óraszám: 1
Szervezeti egység: Szentírás és Talmudtudományi Tanszék


A kurzus célja:
1. Megismerni a zsidó istentiszteleti rendet (általánosságban). (Schőner A.)
2. Megismerni a hetiszakasz (Párását Hásávuá) tartalmát. (Deutsch G.)
3. Megismerni a hetiszakaszhoz kapcsolódó háftárát (prófétai részt) és bemutatni a hetiszakasz és a háftárá közötti tartalmi, esetleg formai összefüggéseket ( Slomovits E.)
4. A Széfer Háágádá alapján megismerni a zsinagógai esztendő időszerűségével kapcsolatos ágádákat (Róna T.)
5. Betekintést adni a responzum irodalom időszerű kérdéseibe (Radnóti Z.)

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az istentiszteleti alkalmakon (gyakorlatokon) minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Gyakorlat lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:
Nincs.

e. A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az istentiszteleti alkalmak (gyakorlatok) 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja:
Nincs osztályzat.

g. A vizsga típusa: 
Nincs vizsga.

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező irodalom:
1 Kicur Sulchán Áruch különböző kiadásai.
2. OR-ZSE IMAKÖNYV, Bp. 2004.
3. Hevesi Simon köznapi- és ünnepi imakönyvei.
4. Az OR-ZSE facsimile kiadványai.
5. OR-ZSE HAFTÓRÁK MÓZES ÖT KÖNYVÉHEZ, Budapest, 2009. (Bernstein Béla által forditott kötet hasonmás kiadása)

Az intererneten elérhető, kötelező irodalom:

6. A héber hónapokról: http://www.rabbi.hu/honapok/honapalap.htm
7. Hetiszakaszokról: http://www.rabbi.hu/hit/hitelet0.htm
8. Responsumokról: http://www.rabbi.hu/dontvenyek/dvalap.htm
http://www.rabbi.hu/konzervdontv/kdontveny-alap.htm
9. Zsidó szavakról: http://www.rabbi.hu/zsidszavak/zsidszo-alap.htm
10. A zsidó vallás alapfogalmairól: http://www.rabbi.hu/alapfog/alapalap.htm
11. Háftárákról: http://www.rabbi.hu/haftarak/haftalap.htm
 

Ajánlott irodalom:
1. J. M. Lau: A zsidó vallás törvényei.
2. H. H. Donin : Zsidónak lenni, Bp. 1991.
3. Oláh János: Judaisztika, Bp. 2009.
4. Scheiber Sándor: A feliratoktól a felvilágosodásig, Bp. 1997.