TANTÁRGYLEÍRÁS

 

BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA I.
Introduction to the Philosophy I.
JUDAISZTIKA ALAPSZAK 1. fv.(BA)

A tárgy kreditpontja: 2
Heti óraszám: 2 óra
Szervezeti egység: Történelem és Vallásbölcselet Tanszék


A tárgy tematikája: A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a filozófia iránti társadalmi igény történetének első nagy korszakával, a görög antikvitása;, a filozófia sajátos szemléletének és gondolkodásának ismérveivel, a filozófiai megközelítés alapvető technikáival, valamint az antik filozófiának mint az európai filozófia nem csupán időben legelső, de minden későbbi korszak számára paradigmaértékű filozófiatörténeti korszaknak középponti helyet elfoglaló problémáival.
1.  A filozófiai szöveg és felismerése
2. A filozófia iránti igény és ideológia
3. A filozófiai gondolkodás dimenziói
4. A filozófia tárgya és tárgynélkülisége
5. A filozófia szövegek igazságértékéről
6. Értelmezés és nyelvi zártság a filozófiában
7. Filozófia, nyelv, logika
8. Filozófiai rendszerek és rendszernélküliség
9. A szemlélet formái
10. A filozófia és a társtudományok
11. A filozófia haszna.

MEJEGYZÉS: a felsorolt szempontok NEM tanmenet-jellegűek. Az órák során az egyes filozófusok tanításait kronológiai menetben fogjuk  vizsgálni, s a fentebbi felsorolás elemei egy-egy életművön belül kerülnek újra meg újfra, mind árnyaltabban kibontásra!

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Az elmaradt tanulmányokat szóbeli beszámolóval és az oktató által megadott témában elkészítendő (külön) dolgozat beadásával köteles a hallgató pótolni.

Az igazolás módja a foglalkozásokról való hiányzás esetén: nincs.

A félévközi ellenőrzések száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: a félév során két alkalommal zárthelyi dolgozat, mely az addig megbeszélt anyag és az ahhoz kijelölt házi olvasmányok feldolgozását ellenőrzi.


A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

Az osztályzat kialakításának módja: A zárthelyi dolgozatok minősége és a kollokviumon vagy a házi dolgozatban nyújtott szóbeli teljesítmény együttes figyelembevételével történik. A zárthelyi dolgozatok eredménye 25-25%, a kollokviumé avagy házi dolgozaté 50%. Ha a félévközi zárthelyi dolgozatok átlaga a 2-es (elégséges) minősítést nem érte el, a hallgatónak a kollokviumot megelőzően vagy a házi dolgozat értékelése mellett ezek anyagából is be kell számolnia írásban!

 
A vizsga típusa: Kollokvium VAGY otthoni  dolgozat, , amelynek témakörét illetően az oktató és a hallgató előre megállapodik, de természetesen csakis a féléven belül vett tananyagon belül. (Terjedelme: minimálisan 16.000 karakter)

A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: indokolt esetben orvosi igazolással.

 A tananyag elsajátításához felhasználható irodalom listája:

A.)  Források:

G.S. Kirk-J.E. Raven-M. Scchofield: A prszókratikus filozófusok. Budapest, Atlantisz, 1998. (Ebből a félév során kijelölt szemelvények)

A szofista filozófia (szerk. Steiger Kornél). Budapest, Atlantisz, 1993. (u.ú.)

Platón összes művei (több kiadásban) – ebből is a félév során, részben alternatív jelleggel kijelölt művek

 B.)  Tankönyv:

Pais István: A görög filozófia. (Budapest, Gondolat, 1982.; azóta több kiadásban)

 C.)  Ajánlott irodalom:

Walther Kranz: Die griechische Philosophie. Zugleich eine Einführung in die Philosophie überhaupt. Leipzig, Dietrich, 1986. (orig: 1941.)

Maróth Miklós: A görög filozófia története. Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2002.

Steiger Kornél: Tanulmányok az antik görög filozófiáról. Budapest, Gondolat, 2010. (Ebből különösen A lappangó örökség. Fejezetek a preszókratikus filozófia antik hagyományozásának történetéből. 9-127.  u.a. önálló kiadásban is: Budapest, Jószöveg, 1999.)

G. B. Kerferd: A szofista mozgalom. Budapest, Osiris, 2003.

A. E. Taylor: Platón. Budapest, Osiris, 1997.