TANTÁRGYLEÍRÁS

 

BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA I.
Introduction to the Philosophy II.
JUDAISZTIKA ALAPSZAK 2. fv.(BA)

A tárgy kreditpontja: 2
Heti óraszám: 2 óra
Szervezeti egység: Történelem Tanszék
A tantárgy felvételének előzetes követelménye: a bevezetés a filozófiába 1. félév teljesítése

a. A tárgy tematikája: A tantárgy célja – az előző félév folytatásaként immár nemcsak megismertetni a hallgatókat az antik görög filozófiával, de annak későbbi fejlődésén keresztül az egyes problémák egyre árnyaltabb felfogását elősegíteni.

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Az elmaradt tanulmányokat szóbeli beszámolóval és az oktató által megadott témában elkészítendő (külön) dolgozat beadásával köteles a hallgató pótolni.

c. Az igazolás módja a foglalkozásokról való hiányzás esetén:  
Az ORZSE érvényes szabályzati rendje szerint

d. A félévközi ellenőrzések száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: a félév során két alkalommal zárthelyi dolgozat, mely az addig megbeszélt anyag és az ahhoz kijelölt házi olvasmányok feldolgozását ellenőrzi.


e. A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja: A zárthelyi dolgozatok minősége és a kollokviumon vagy a házi dolgozatban nyújtott szóbeli teljesítmény együttes figyelembevételével történik. A zárthelyi dolgozatok eredménye 25-25%, a kollokviumé avagy házi dolgozaté 50%. Ha a félévközi zárthelyi dolgozatok átlaga a 2-es (elégséges) minősítést nem érte el, a hallgatónak a kollokviumot megelőzően vagy a házi dolgozat értékelése mellett ezek anyagából is be kell számolnia írásban!

g. A vizsga típusa: Kollokvium VAGY otthoni  dolgozat, , amelynek témakörét illetően az oktató és a hallgató előre megállapodik, de természetesen csakis a féléven belül vett tananyagon belül. (Terjedelme: minimálisan 16.000 karakter)

h. A vizsgára való jelentkezés módja
: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: indokolt esetben orvosi igazolással.

k. A tananyag elsajátításához felhasználható irodalom listája:

A.)  Források:

a.       Kötelező:

Antik szkepticizmus. Cicero- és Sextus Empiricus-szövegek. (szerk.: Kendeffy Gábor). Budapest, 1998. (Ebből a félév során kijelölt szemelvények)
Aristotelés: Poiétika, Politika, Nikomakhosi etika (mindegyik több kiadásban!)
Epiktétos: Kézikönyvecske. (ford.: Sárosi Gyula). Budapest, 1978.
Epikuros legfontosabb filozófiai tanításai. Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, Budapest, 1994.
Marcus Aurelius: Elmélkedések. (Számos kiadásban.)
Sztoikus etikai antológia. (szerk.: Steiger Kornél.) Budapest, 1983. (Ebből is a félév során kijelölt szemelvények.

b.
      Ajánlott:

Aristotelés: A természet; Metafizika; Rétorika (Több kiadásban.)
Aulus Gellius: Attikai éjszakák. (vál.: Simon Róbert, ford.: Muraközy Gyula). Budapest, 1968.
Boethius: A filozófia vigasztalása. (ford.: Hegyi György). Budapest, 1979.
Diogenés Laertios: A filozófiában jeleskedők élete és nézetei I-II. (ford.: Rokay Zoltán). Budapest, 205-2007.
Plótinos: Az Egyről, a szellemről és a lélekről. (ford.: Horváth Judit, Perczel István). Budapest, 1986.


B.)  Tankönyv:

Pais István: A görög filozófia. (Budapest, Gondolat, 1982.; azóta több kiadásban)

C.) Ajánlott irodalom:

Long, A.A.: Hellenisztikus filozófia. (ford.: Steiger Kornél). Budapest, 1998.
Maróth Miklós: A görög filozófia története. Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2002.
Ross, Sir David: Aristotelés. (ford.: Steiger Kornél). Budapest, 1996.