TANTÁRGYLEÍRÁS

BEVEZETÉS AZ ÍRÁSBELI TANBA II.
Introduction to the Written Torah II.
JUDAISZTIKA ALAPSZAK 2. fv.(BA)

A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 2 óra
Szervezeti egység: Szentírás és Talmudtudományi Tanszék
A tantárgy felvételének előzetes követelménye: a bevezetés az írásbeli tanba I. teljesítése

a. A tárgy tematikája:
Átfogó ismereteket nyújt a Szentírás = az Írásbeli Tan kialakulásáról, hatásáról a világ kultúrájában és a zsidóság életében elfoglalt helyéről. Az egyes könyvek rövid tartalmát megismerteti, a jelentősebb részeket kiemeli és a zsidó liturgiában elfoglalt helyüket meghatározza. Felkészíti a hallgatókat, hogy a későbbiek során értelmezni tudják a Biblia szövegét, megértsék a különböző bibliai irodalmi műfajokat.
III. Prófétai könyvek

  • A perzsa korszak prófétái: Jesájá (III.), Hágáj, Zehárjá, Joél, Joná, Maleáhi.

IV. Történeti könyvek

  • A második templom korának könyvei: Krónikák I-II. könyvei, Ezra, Nehemja,

Dániel és Eszter.
V. Költői könyvek

  • Zsoltárok.
  • Énekek éneke.
  • Siralmak.
  • Rút.

VI. Bölcsességi könyvek

  • Példabeszédek.
  • Prédikátor.
  • Jób.

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:
A szemeszterek során arányosan elosztva (előtte minimum egy héttel szóbeli értesítés) 3 db zárthelyi dolgozatot írnak, amelyből minimum 2 db-ot meg kell írnia a hallgatóknak. Ha bármely okból nem írta volna meg a hallgató a minimum 2 db zárthelyi dolgozatot, akkor a szorgalmi időszakok utolsó tanóráját követően szóban pótolhatja azt, ha az oktató engedélyezi. A zárthelyi dolgozatok javítására lehetőség nincs!
Témaköre: az előadásokon addig megbeszélt tananyag.

e. A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláírásokhoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja:
A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozatok) és a szóbeli vizsgán (kollokvium) mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (a zárthelyi dolgozatok átlaga + szóbeli vizsga /2). A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételre adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik. Ha a félévközi ellenőrzéseken (zárthelyi dolgozatok) a 2,0 átlagot nem érte el a hallgató, akkor ismétlő vizsgát kell tennie!

g. A vizsga típusa:
Kollokvium.

h. A vizsgára való jelentkezés módja:
Feliratkozás a Tanulmányi Osztályon a „Vizsgára való jelentkezés” űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje:
A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmányi Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:
Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:
Fényes Mór:  Szentírásunk. (reprint: Országos Rabbiképző Intézet, 1999)

Ajánlott irodalom:
A Szentírás magyarázata / Jubileumi kommentár  I-II. (Kálvin - Budapest, 1995)
Bacher Vilmos:  Szentírás és zsidó tudomány. (Múlt és Jövő - Budapest, 1998)
Biblia. (Makkabi - Budapest, 1994)
Biblia / katolikus. (Szent István Társulat - Budapest, 1982)
Csákvári József:  Bibliai témák az európai művészetekben I. (Könyvesház - Budapest, 1994)
Finkelstein, I.-Silberman, N. A.:  Biblia és régészet. (Gold Book Kft. é.n.)
Gordon, C. H.-Rendsburg, G. A.:  A Biblia és az ókori Közel-Kelet. (Gold Book Kft. é.n.)
Hertz J., H. ed.:  Mózes öt könyve és a haftárák. (reprint: Akadémiai - Budapest, 1994)
Karasszon István:  Izrael története. (Új Mandátum - Budapest, 2009)
Moskovits, J. C.:  A Biblia hagyományos kommentárjai. (Göncöl - Budapest, é.n.)
Raj Tamás:  Hol lakik az Isten? A Biblia titkairól. (Makkabi - Budapest, 2007)
Rózsa Huba:  Az Ószövetség keletkezése  I - II. (Szent István Társulat - Budapest, é.n.)
Soggin, A.:  Bevezetés az Ószövetségbe. (Kálvin - Budapest, 1999)