TANTÁRGYLEÍRÁS

 

BEVEZETÉS A SZÓBELI TANBA
Intoduction to the Oral Torah
JUDAISZTIKA ALAPSZAK 3. fv.(BA)

A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 2
Szervezeti egység: Szentírás és Talmudtudományi Tanszék


a. A tárgy tematikája:
Átfogó ismereteket nyújt a Szóbeli Tan kialakulásáról, hatásáról a világ kultúrájában és a zsidóság életében elfoglalt helyéről. Felkészíti a hallgatókat, hogy a későbbiek során értelmezni tudják a Misna és a Talmud szövegét, megértsék a különböző rabbinikus irodalmi terminológiákat és műfajokat. Válogatott szemelvények olvasása, fordítása.

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:
A szemeszterek során arányosan elosztva (előtte minimum egy héttel szóbeli értesítés) 3 db zárthelyi dolgozatot írnak, amelyből minimum 2 db-ot meg kell írnia a hallgatóknak. Ha bármely okból nem írta volna meg a hallgató a minimum 2 db zárthelyi dolgozatot, akkor a szorgalmi időszakok utolsó tanóráját követően szóban pótolhatja azt, ha az oktató engedélyezi. A zárthelyi dolgozatok javítására lehetőség nincs!
Témaköre: az előadásokon addig megbeszélt tananyag.

e. A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja:
A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozatok) és a szóbeli vizsgán (kollokvium) mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (a zárthelyi dolgozatok átlaga + szóbeli vizsga /2). A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételre adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik. Ha a félévközi ellenőrzéseken (zárthelyi dolgozatok) a 2,0 átlagot nem érte el a hallgató, akkor ismétlő vizsgát kell tennie!

g. A vizsga típusa:
Kollokvium.

h. A vizsgára való jelentkezés módja:
Feliratkozás a Tanulmányi Osztályon a „Vizsgára való jelentkezés” űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje:
A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmányi Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:
Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:
Bacher V.:  A babylóniai amórák agádája. (reprint: Gabbiano Print - 2007)
Bacher V.:  Szentírás és zsidó tudomány. (Múlt és Jövő - 1998)
Blau L.:  A Talmudról. (Gabbiano Print - 2006)
Blau L.:  Az ózsidó bűvészet. (reprint: Gabbiano Print - 2005)
Blau L.:  Zsidók és a világkultúra. (Múlt és Jövő - 1999)
Domán István /ford. és vál.:  A Babilóniai Talmud. (Origó - 1994)
Ferguson, E.:  A kereszténység bölcsője. (Osiris -1999)
Frisch Ármin:  Szemelvények a Biblia utáni zsidó irodalomból. (Pallas - 1906)
Jólesz Károly:  Kincsestár. (Akadémiai - 1996)
Kecskeméti Ármin:  A zsidó irodalom története I. (reprint: Bethlen - 1994)
Molnár Ernő /szerk.:  A Talmud könyvei. (reprint: Ikva - 1989)
Scheiber S. ed.:  A feliratoktól a felvilágosodásig. (Múlt és Jövő - 1997)