TANTÁRGYLEÍRÁS

 

Könyvtári ismeretek (Bevezetés a filológiába)
Library Knowledge
JUDAISZTIKA ALAPSZAK 2. fv.(BA)

A tárgy kreditpontja: 2
Heti óraszám: 2 óra
Szervezeti egység: Judaisztika Tanszék


A kurzus célja:
A judaisztika, mint bölcsészeti jellegű alapszak hallgatói számára nélkülözhetetlen könyvtárismereti és filológiai alapismeretek elsajátíttatása, és a jelentősebb magyarországi judaisztikai gyűjtemények ismeretébe való bevezetés.
A feladat jellegéből következik, hogy az órák egy részét csakis külső helyszíneken (OSZK, MTA Keleti Gyűjtemény, ELTE Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék Könyvtára, Magyar-Zsidó Levéltár) lehetséges eredményesen megtartani, ezért óracserék lehetségesek.

 A kurzus felépítése:

 1. Általános könyvtörténet és könyvtárismeret I. (Szegő Á.)
2. Bibliográfiai bevezetés (Tamási, Uhrman)
3. Általános könyvtörténet és könyvtárismeret II. (Szegő Á,)
4-8. Egyes könyvtárak bemutatása. (Köztük a sajátunké.) (Szegő, Tamási, Uhrman)
9. Általános összefoglalás a jelentősebb hazai judaisztikai gyűjteménykről (Tamási)
10-12. A megszerzett alapismeretek gyakoroltatása (Uhrman)

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése13. § (6)/ szerint jegyet nem kaphatnak.

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: Az OR-ZSE érvényes szabályzati rendje szerint.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:
 várhatóan egy zárthelyi dolgozat a 9. órán. Ez a hátralevő órák valamelyikén vagy megbeszélt külön időpontban feltétlenül pótolandó. A 10-12. órán kisebb, órai gyakorlatokra és házi feladatokra szintén kapnak majd jegyeket.

 A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése13. § (6)/ szerint. Ezen kívül a 9. órai zárthelyi értékelhető jegyre történő megírása.

 Az osztályzat kialakításának módja: a zárthelyi dolgozatra, a házi feladatokra, az órai gyakorlatokra kapott jegyek alapján. (Gyakorlati jegy.)

 A vizsga típusa, vizsgára való jelentkezés módja, vizsgára való jelentkezés módosításának rendje, vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: mivel a tárgy a legmesszebb menően gyakorlati jellegű, vizsga nincs.

 A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

a. Tankönyvként használandó:

 Gyurgyák János: Szerzők és szerkesztők kézikönyvekben. Budapest: Osiris Kiadó, 2005.

 Kőfalvi Tamás; Mészáros Márta; Ónodi Márta : Közgyűjteményi ismeretek. Budapest, 1909.

 Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest: Kairosz Kiadó 1996.

 b. Kötelező irodalom:

 Kőfalvi Tamás, Mészáros Márta, Ónodi Márta: Közgyűjteményi ismeretek: [felsőoktatási tankönyv]. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2009.

Dávid Gábor, Toronyi Zsuzsanna: Segédlet a héber iratok kezeléséhez. Budapest: Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, 2006.

Kohn Sámuel: A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának héber kéziratai. Budapest: Weiszmann Nyomda, 1877. (= Magyar Könyvszemle 2 (1877): 1. sz. 16-27.o.; 2 (1877): 2. sz. 90-105.o.). Online: http://real-j.mtak.hu/2556/1/MagyarKonyvszemle_1877.pdf

Ormos István: ”Kaufmann Dávid és gyűjteménye”, in: Fekete Gézáné (szerk.): Örökségünk, élő múltunk: Gyűjtemények a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában. (Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei. Új sorozat; 37=112.)
Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, 2001. 221-269. o.

Online:http://real-eod.mtak.hu/334/


Remete László: ”Egy visszahozott hadizsákmány”, in: Magyar Könyvszemle 109 (1993): 4. 419-429.o. Online:

http://epa.oszk.hu/00000/00021/00355/pdf/MKSZ_EPA00021_1993_109_04_419-429.pdf

Remete László: ”Az Országos Rabbiképző Intézet könyvtárának rekonstrukciójáról”, in: Évkönyv / Országos Rabbiképző Intézet. 1985/1991. 389-401.o.

Toronyi Zsuzsanna: Héber betűk: dokumentumok a Magyar Zsidó Levéltárból. Budapest: Magyar Zsidó Levéltár, 2012.

c. Ajánlott irodalom: nyomtatott könyvtári katalógusok, bibliográfiák, levéltári repertóriumok, forrásgyűjtemények és segédletek a magyarországi judaisztikai gyűjteményekhez és magyarországi zsidósággal kapcsolatos kutatásokhoz:

 Apor E (szerk.): David Kaufmann Memorial Volume: Papers Presented at the David Kaufmann Memorial Conference: November 29, 1999, Budapest: Oriental Collection Library of the Hungarian Academy of Sciences (Keleti tanulmányok 10.). Budapest: MTAK, 2002.
Online:
http://real-eod.mtak.hu/76/

Apor Éva (szerk.), Kárteszi Á, Kordován V., Ormos I. (összeáll.): A Scheiber-könyvtár katalógusa – Catalogue of the Scheiber Library. Budapest: MTAK, 1992.

Barabás Györgyi: Magyarországi zsidó hitközségek, egyletek, társulatok éves beszámolói, 1629-2008. Budapest: Borbély Hungary Kft., 2009. (I-III. köt.; 1453 p.)

Online: http://zsido.com/wp-content/uploads/2014/07/Barabas_Book_I-II.pdf

Barabás Györgyi: Magyarországi zsidó hitközségek, egyletek, társulatok alapszabályai, 1705-2005; szerk. Komoróczy Géza (=Hungaria Judaica, 20). Budapest: MTA Judaisztikai Kutatóközpont, 2007.

Braham, Randolph L.: A magyarországi holokauszt bibliográfiája. Budapest: Park, cop. 2010 (I-II. köt.)

Frojimovics Kinga: Magyarországi zsidó anyakönyvek 1760-tól napjainkig: hazai levéltárak és irattárak. Budapest: 2007.

Haraszti György: Magyar zsidó levéltári repertórium: Hazai levéltárak zsidó vonatkozású anyagának áttekintése a kiadott levéltári segédletek alapján, I/A-B, Budapest, 1993 (Hungaria Judaica, 2), 543-573 (a Magyar Zsidó levéltár fondjegyzéke).

Kohn Sámuel: Héber kútforrások és adatok Magyarország történetéhez. Budapest: Zilahy Biz., 1881; Budapest : Athenaeum Ny.

Komoróczy Géza: A zsidók története Magyarországon. Pozsony: Kalligram, 2012 (I-II. Köt.)

Komoróczy Géza-Spitzer, Shlomo J.: Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig. Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport-Osiris Kiadó, 2003.

Landeszman György, Magyar Zsidó Levéltár, A levéltári forráskiadás; Az egyházi levéltárak: A Levéltári Szekció tanácskozása az MKE XIII. vándorgyűlésén, Kaposvár, 1981, szerk. Bán Péter, Budapest, 1983 (Magyar Könyvtárosok Egyesülete Levéltári Szekció füzetei, 1), 116-117.

Magyar Zsidó Oklevéltár I-XVIII kötetei:

Online: http://www.kisebbsegkutato.tk.mta.hu/hirek/2015/07/magyar-zsido-okleveltar

Microcard Catalogue of the Rare Hebrew Codices, Manuscripts and Ancient Prints in the Kaufmann collection Reproduced on Microcards / intr. by Ignácz Goldziher; ed. R. Gergely/

Budapest: Publishing House of the Hungarian Academy of Sciences, 1959.

Narkiss, Bezalel és Sed-Rajna, Gabriele (1988) Index of Jewish Art: Iconographical Index of Hebrew Illuminated Manuscripts. The Israel Academy of Sciences and Humanities : Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, Jerusalem : Paris. 4. vol., Illuminated manuscripts of the Kaufmann Collection at the Library of the Hungarian Academy of Sciences [publ.] The Library of the Hungarian Academy of Sciences Budapest: The Library of the Hungarian Academy of Science, 1988. 4. vol.

Online: http://real-eod.mtak.hu/346/

Scheiber Sándor: Héber kódexmaradványok magyarországi kötéstáblákban: a középkori magyar zsidóság könyvkultúrája. Budapest: Magy. Izraeliták Országos Képviselete, 1969.

Scheiber Sándor: Magyarországi zsidó feliratok a III. századtól 1686-ig. Budapest: Magy. Izr. Országos Képviselete, 1960.

Scheiber Sándor: Magyar zsidó hírlapok és folyóiratok bibliográfiája: 1847-1992 (sajtó alá rend. Scheiberné Bernáth Livia és Barabás Györgyi; újabb anyaggal kieg. Barabás Györgyi); [a kötetet szerk. Komoróczy Géza]; [a mutatókat kész. Barabás Györgyi]. Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1993.

Schmelzer Hermann Imre: Kaufmann Dávid Emlékezete. (Zsidó történelmi & Irodalmi Tár). Budapest: Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem, 2001.

Shlomo J. Spitzer, Komoróczy Géza: Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig /[a héber szövegeket ford. Strbik Andrea]; [a jiddis szövegeket és néhány héber szöveget ford. Komoróczy Szonja Ráhel]. Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport - Osiris, 2003.

Toronyi Zsuzsa–Frojimovics Kinga, Az Országos Rabbiképző Intézet Levéltára, in: Heilauf Zsuzsanna, Kiss József Mihály, Szögi László (szerk.): Magyar egyetemi és főiskolai levéltárak fond- és állagjegyzékei, I: Egyetemi szaklevéltárak, katonai felsőoktatási intézmények, egyházi felsőoktatási intézmények. Budapest, 1997, 219-221.

Toronyi Zsuzsanna, Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár: Vezető az állandó kiállításhoz, Budapest, 2000.

Weisz, Miksa (1906) Néhai Dr. Kaufmann Dávid tanár könyvtárának héber kéziratai és könyvei. Budapest: Alkalay, 1906 [németül magyar címlappal]

Online: http://real-eod.mtak.hu/id/eprint/653