TANTÁRGYLEÍRÁS

 

KÖZÉPKORI ZSIDÓ TÖRTÉNELEM
History of Jewish People -The MiddleAges I.
JUDAISZTIKA ALAPSZAK 3.félév (BA)

A tárgy kreditpontja: 2
Heti óraszám: 2
Szervezeti egység: Történelem Tanszék

a. A kurzus célja, a tárgy tematikája: A kurzus célja: megismertetni a hallgatókat a zsidóság (zsidó nép, nemzet, állam, vallásközösség) magyarországi és egyetemes történetével a középkor kezdeteitől (ami egyébként igen vitatott és vitatható időpont) a spanyolországi kiűzetésig (1492), illetve I. Mátyás király haláláig (1490). A szűkebben vett történelmi eseményeken túlmenően a kurzus a maga komplexitásában igyekszik vizsgálni vizsgálja a zsidó gazdaság- és társadalomtörténet, művelődéstörténet és eszmetörténet sok százados útját, nem öncélként, hanem mint a szellemi áramlatok hordozóját, fenntartóját és eredményét. A kurzus egyben általános bevezetőül szolgál a zsidóság történetével kapcsolatos forrásokban és szakirodalomban való eligazodáshoz hozzájárulva ily módon a hallgatók jövőbeli önálló kutatómunkájához is.

Tantárgyi tematika:

 1. Középkor fogalmának bizonytalanságai – egyetemes és zsidó történelmi szempontból.

 2. Zsidók a római birodalomban Bár Kochba után

 3. A zsidóság a bizánci birodalomban

 4.  A zsidóság a barbár államokban

 5. A zsidók a közép-perzsa birodalomban

 6. Zsidók a muszlim világban

 7. A kazár birodalom és a zsidók

 8. Zsidók a magyar történelem kezdeteinél

 9. A korai Árpád kor zsidósága.

 10. IV. Béla privilégiuma, a magyarországi zsidóság aranybullája

 11. Az Anjou kor zsidósága.

 12. A magyarországi zsidóság története 1387 és 1490 között.

  b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

  c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

  d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: 1 db zárthelyi dolgozat, amelyből minimum 1 db-ot meg kell írni.
  Témaköre: az előadásokon addig megbeszélt tananyag.
  1 db szóbeli beszámoló + 1 db írásbeli beszámoló, melyekből minimum 1-1 db-ot meg kell tartani.
  A szemeszter során előtte minimum egy héttel szóbeli értesítés.
  Ha nem írt meg a hallgató minimum 1 db zárthelyi dolgozatot, valamint nem tartotta meg a szóbeli beszámolót, és nem készítette el írásos beszámolóját, akkor a szorgalmi időszak utolsó tanórája után pótolhatja azokat, ha az oktató engedélyezi.
  A zárthelyi dolgozat javítására lehetőség nincs!

  e. A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

  f. Az osztályzat kialakításának módja: A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozat, írásbeli és szóbeli beszámoló) és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (a zárthelyi dolgozat eredménye + a szóbeli és írásbeli beszámolók+ szóbeli vizsga).
  A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételekre (13 db) adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik. Ha a félévközi ellenőrzésen (zárthelyi dolgozat) a 2,0 átlagot nem érte el a hallgató, akkor ismétlő vizsgát kell tennie

  g. A vizsga típusa: szóbeli

  h. A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a vizsgára való jelentkezés űrlapon.

  i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

  j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

  k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek,  segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező irodalom:

Források:

Komoróczy Géza: „Nekem itt zsidónak kell lenni” Források és dokumentumok (965 -2012) A zsidók története Magyarországon I-II kötetéhez Szöveggyűjtemény Kalligram 2012.

Spitzer, Shlomo J. Komoróczy Géza: Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig, (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport - Osiris Kiadó, 2003)./

Hunyadi László: A Schechter-féle szöveg: egy névtelen kazár zsidó levele Haszdai ibn Sapruthoz In: Róna Tas András szerk. Források a korai magyar történelem ismeretéhez Bp. 2001. Magyar Őstörténeti Könyvtár 16.
Scheiber Sándor: Magyarországi zsidó feliratok a III. századtól 1686 - ig Bp. 196o.
Tankönyv:

Jacob Allerhand: A Talmudtól a felvilágosodásig. Középkor. Budapest, é.n. 11-125.

Komoróczy GézaA zsidók története Magyarországon I. Kalligram, 2012.vonatkozó részek
 

Ajánlott irodalom:

Kohn Sámuel: A zsidók története Magyarországon I., (Budapest: Athenaeum R. Társulat, 1884).

Büchler Sándor: A zsidók története Budapesten a legrégibb időktől 1867-ig (Budapest: Izraelita Magyar Irodalmi Társulat, 1901) - vonatkozó részei.

Blau Lajos: Reflexiók és korképek a zsidó történelemből. In u.ő: és a világkultúra. Budapest, 1999.       204-234. fől 218-225.

U.Ő: A zsidó uzsora.  U.o. 351-358.

Simon Dubnov: A zsidóság története. Budapest, 1991. 94-154.
Patai, Raphael: The Jews of Hungary. History, Culture, Psychology (Detroit: Wayne State University Press,1996) - vonatkozó részei.
Arthur Koestler: A tizenharmadik törzs Bp. 1990.

VOSEF HAYIM YERUSHALMI: Záchor. Zsidó történelem és zsidó emlékezet. Budapest, 2000. 45-66.
Püspöki Nagy Péter: A zsidóság a korai Árpád-korban. A magyar társadalom vallási viszonyai a kazár hitvitától IV. Béla zsidó -privilégiumáig (861-1251) In: uő,szerk., 1100 éves együttélés: a magyar és a magyarországi zsidóság a haza és a fejlődés szolgálatában. Bp. 2001. Magyar             Holocaust Emlékalapitvány
Kubinyi András: Zsidók a királyi kincstárban a középkori Magyarországon In: Püspöki Nagy Péter i.m.101. o.

Kubinyi András:A magyarországi zsidóság története a középkorban In: Soproni Szemle 1995. 1. sz.

Haraszti György: A zsidóság Közép-Kelet-Európában az első ezredfordulón In: Püspöki Nagy Péter i.m. 63-100.o.
Haraszti György: Két világ határán, (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999) vonatkozó tanulmányok.

Cohen, Mark R., Under Crescent and Cross. The Jews in the Middle Ages (Princeton, 1994)


A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése13. § (6)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja: A kollokvium vagy házi dolgozat szóbeli érdemjegye.

g. A vizsga típusa: Kollokvium vagy önálló, a félév anyagán alapuló házi dolgozat

h. A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a Vizsgára való jelentkezés űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése15. § (3)/ szerint a vizsgáról való távolmaradást három munkanapon belül igazolni kell.