TANTÁRGYLEÍRÁS

 

ÓKORI ZSIDÓ TÖRTÉNELEM
History of Jewish People -Antiquities II.
JUDAISZTIKA ALAPSZAK 2.félév (BA)

A tárgy kreditpontja: 2
Heti óraszám: 2
Szervezeti egység: Történelem és Vallásbölcselet Tanszék
A tantárgy felvételének előzetes követelménye: az ókori zsidó történelem 1. félév teljesítése

A kurzus célja:
1. bevezetés a judaisztika alapjaiba
2..a zsidó történelem első szakaszának világos keresztmetszete
3. a biblikus tudományok történeti hátterének megalapozása
4. a zsidóság vallástörténeti hátterének bemutatása
5. a zsidóság szellemi és kulturális tradíciójának történeti háttere

A kurzus felépítése:
Második félév:
1, A babiloni fogság, az első diaszpóra, Ezékiel, visszatérés Ciónba
2, A perzsa időszak, Ezra és Nehemia
3, Judea a hellenisztikus birodalmakban
4, A makkabeus felkelés. A hasmoneusok állama
5, Nagy Heródes és birodalma
6, Judea a római birodalomban
7, A második állam társadalma a római megszállás kezdetén
8, A nagy zsidó háború (i.sz. 66-73)
9,  A szanhedrin újjászervezése, Javne
10, Judea a két háború között
11, A Bar Kochba felkelés (i.sz. 132-135)
12, Palesztinai patriarchák és akadémiák, a  Misna
13,  A babilóniai zsidó központ
14,  A Talmud (i.sz. 500-ig)

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (6)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
Az ORZSE érvényes szabályzati rendje szerint.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:
Évközi ellenőrzés módja:  az órákon szóbeli kérdezés, ellenőrzés

e. A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (6)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja:
A kollokvium szóbeli érdemjegye.

g. A vizsga típusa:
Kollokvium.

h. A vizsgára való jelentkezés módja:
Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a „Vizsgára való jelentkezés” űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje:
A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:
Az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /15. § (3)/ szerint a vizsgáról való távolmaradást három munkanapon belül igazolni kell.

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező irodalom:
1, A Tánách ún. történeti könyvei: Józsue, Bírák, 1-2 Sámuel, 1-2 Királyok,  1-2 Krónikák, Ezra és Nehemjá
2, Josephus Flavius: A zsidók története. I-XX. könyvek. Budapest, 1946.  A zsidók története. XI-XX. könyvek. Budapest, 1966. A zsidó háború. Önéletrajz4. Budapest, 1963.
3, J. BRIGHT: Izráel története. Budapest, 1977.
4, S. DUBNOV: A zsidóság története. Budapest, 1991.
5, H. GRAETZ: A zsidók egyetemes története I-V. szerk. Szabolcsi Miksa. Budapest, 1907.
6, HAHN I.: A zsidó nép története. Budapest, 1995.

Ajánlott irodalom:
1, J. ALLERHAND: A zsidóság története. Az első szentély pusztulásától a Talmud lezárásáig bibliai bevezetéssel. Budapest, 1988.
2, E. BARNAVI szerk.: A zsidó nép világtörténete. Budapest, 1995.
3, M. BUBER: A próféták hite. Budapest, 1991.
5, HAHN I.: A próféták forradalma. Budapest, 1988.