TANTÁRGYLEÍRÁS

 

ZSIDÓ FILOZÓFIA.
Jewish Philosophy I.
JUDAISZTIKA ALAPSZAK 3. fv.(BA)

A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 2 óra
Szervezeti egység: Történelem és Vallásbölcselet Tanszék


A tárgy tematikája:

Első félév:
- Bevezetés. Filozófiai gondolkodás és zsidóság.
- Az ókori filozófiai gondolkodás I.
- Az ókori filozófiai gondolkodás II.
- A hellenizmus filozófiája és hatása.
- A zsidó filozófia kezdetei. A késő ókori rabbinikus irodalom.
- Az ókori Róma filozófiája. A neoplatonista filozófia.
- Alexandriai Philón filozófiája.
- A talmudi korszak filozófiai vonatkozásai.
- A karaiták vallásfilozófiája.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

A félévközi ellenőrzések száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: Félévenkénti 1 "házi" dolgozat, amelynek terjedelmét és témakörét az oktató határozza meg. (Terjedelme: minimálisan 16.000 karakter)

A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

Az osztályzat kialakításának módja: A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozatok) és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (a zárthelyi dolgozatok átlaga + szóbeli vizsga /2). A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételekre (5 db) adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik. Ha a félévközi ellenőrzéseken (zárthelyi dolgozatok) a 2,0 átlagot nem érte el a hallgató, akkor ismétlő vizsgát kell tennie!

A vizsga típusa: Kollokvium.

A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

 
Kötelező irodalom:

- az órán leadott anyag és
1.    H.J. Störig: A filozófia világtörténete. Helikon, Budapest, 1997.
2.    Alexandriai Philón: Mózes élete. Atlantisz, Budapest, 1994.
Az Alkotás könyve. Stratégiakutató, Budapest, 2006.

Ajánlott irodalom:

Georges Vajda: Kutatások a filozófiáról és a kabbaláról. Logos Kiadó, 2000.
Hevesi Ferenc: Az ókor zsidó bölcselete. Budapest, 1943.
Staller Tamás: Zsidóság és filozófia. Logos Kiadó, Budapest, 2006.