TANTÁRGYLEÍRÁS

 

ZSIDÓ FILOZÓFIA.
Jewish Philosophy V.
JUDAISZTIKA ALAPSZAK 5. fv.(BA)

A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 2 óra
Szervezeti egység: Történelem és Vallásbölcselet Tanszék
A tantárgy felvételének előzetes követelménye: a zsidó filozófia 2. félév teljesítése

Második félév:
- Descartes filozófiája.
- Hobbes, Leibniz filozófiája.
- Spinoza filozófiai rendszere.
- A felvilágosodás filozófiája.
- Moses Mendelssohn munkássága.
- A XIX. század filozófiája.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Az elmaradt tanulmányokat szóbeli beszámolóval és az oktató által megadott témában elkészítendő (külön) dolgozat beadásával köteles a hallgató pótolni.

Az igazolás módja a foglalkozásokról való hiányzás esetén: nincs.

A félévközi ellenőrzések száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: Félévenkénti 1 "házi" dolgozat, amelynek terjedelmét és témakörét az oktató határozza meg. (Terjedelme: minimálisan 16.000 karakter)

A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

Az osztályzat kialakításának módja: A "házi" dolgozat minősége és a kollokviumon nyújtott szóbeli teljesítmény együttes figyelembevételével történik.  A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételekre adott felelet alapján, ötfokozatú minősítéssel történik. Ha a félévközi otthoni dolgozat 2-es minősítést nem érte el, a hallgatónak ismétlő vizsgát kell tennie!

A vizsga típusa: Kollokvium.

A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a ?Vizsgára való jelentkezés? űrlapon.

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: indokolt esetben orvosi igazolással.

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

 
Kötelező irodalom:
- az órán leadott anyag és

1.
    H.J. Störig: A filozófia világtörténete. Helikon, Budapest, 1997.
2.    Spinoza: Teológiai-politikai tanulmány. Osiris, Budapest, 2002.
3.    Moses Mendelssohn: Phaidón – avagy a lélek halhatatlansága. Jószöveg Műhely Kiadó, Buadapest, 2006.

Ajánlott irodalom:

Otto Zarek: Moses Mendelssohn élete és munkássága. Dóm Kiadó, Budapest, 2005.
Leo Strass. Az üldöztetés és az írás művészete. Atlantisz Kiadó, Budapest, 1994.
Spinoza: Etika. Osiris, Budapest, 1997.