TANTÁRGYLEÍRÁS

 

ZSIDÓ FILOZÓFIA.
Jewish Philosophy VI.
JUDAISZTIKA ALAPSZAK 6. fv.(BA)

A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 2 óra
Szervezeti egység: Történelem és Vallásbölcselet Tanszék
A tantárgy felvételének előzetes követelménye: a zsidó filozófia 3. félév teljesítése

A tárgy tematikája:

Második félév:
A XX. század filozófiai irányzatai
Herman Cohen
Gersom Solem munkássága.
Francz Rosenzweig
Emmanuel Lévinas filozófiája.
Martin Buber és a hasszidizmus.
Hannah Arendt munkássága.
Tradíció és jövő. Kitekintés.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Az elmaradt tanulmányokat szóbeli beszámolóval és az oktató által megadott témában elkészítendő (külön) dolgozat beadásával köteles a hallgató pótolni.

Az igazolás módja a foglalkozásokról való hiányzás esetén: nincs.

A félévközi ellenőrzések száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: Félévenkénti 1 "házi" dolgozat, amelynek terjedelmét és témakörét az oktató határozza meg. (Terjedelme: minimálisan 16.000 karakter)

A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

Az osztályzat kialakításának módja: A "házi" dolgozat minősége és a kollokviumon nyújtott szóbeli teljesítmény együttes figyelembevételével történik.  A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételekre adott felelet alapján, ötfokozatú minősítéssel történik. Ha a félévközi otthoni dolgozat 2-es minősítést nem érte el, a hallgatónak ismétlő vizsgát kell tennie!

A vizsga típusa: Kollokvium.

A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a ?Vizsgára való jelentkezés? űrlapon.

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: indokolt esetben orvosi igazolással.

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

 
Kötelező irodalom:
- az órán leadott anyag és

Martin Buber: Haszid történetek I., II., Atlantisz Alapítvány és Kiadó, Budapest, 1995.
Rosenzweig: Nem hang és füst. Holnap Kiadó, Budapest, 1990.
Hannah Arendt: A forradalom. Európa, Budapest,1991.


Ajánlott irodalom:
Emmanuel Lévinas: Nyelv és közelség. Tanulmány K. – Jelenkor K., Pécs, 1997.
Martin Buber: Én és Te. Európa, Budapest, 1991.
Karády Viktor: Zsidóság Európában a modern korban. Új Mandátum kiadó, Budapest, 2000.