Tóth Sándor doktori védése

 

Tóth Sándor "A föld megváltása előbbrevaló a nép megváltásánál" című doktori dolgozatának nyilvános védése 2018. június 14.-én  volt az egyetem "Oktogonális" termében. A fenti cím egy politikai jelszót takar, amely a cionista mozgalom alapvető célkitűzésének gyakorlati végrehajtását célozta. Tóth Sándor dolgozatának tárgya: A Zsidó Nemzeti Alap magyarországi irodájának tevékenysége a korabeli cionista sajtó tükrében 1938-ig. Nem volt véletlen a választás, hiszen őt a Keren Kajemet Lejiszraelhez személyes kapcsolat fűzi, ugyanis hat évig volt a szervezet magyarországi oktatási képviselője.

 

 

A védésen megjelentek a Bíráló Bizottság tagjai, a disszerens és konzulensei, az opponensek, valamint az érdeklődő hallgatóság, az egyetem oktatói, hallgatói és dolgozói.

Az értekezés konzulense Prof. Dr. habil. Haraszti György egyetemi tanár és Dr. Zima András egyetemi adjunktus volt. Ők is, mint az opponensek a legjobb minősítésre javasolták a dolgozatot.

A bíráló bizottság tagja:
Prof. Dr. Schőner Alfréd egyetemi tanár, elnök
Dr. Uhrman Iván egyetemi docens, titkár
Dr. Tamási Balázs egyetemi adjunktus
Prof. Dr. Lichtmann Tamás egyetemi tanár

Az értekezés opponálására a téma kiemelkedő szakembere: Prof. Dr. Rugási Gyula professzor, történész, és Dr. Novák Attila történész vállalkozott.

 

 

A doktori védés lefolytatásának menetrendjét Uhrman Iván, a Doktori Iskola titkára ismertette.

Ezután felolvasta a disszerens szakmai életrajzát, melyből a megjelentek megismerhették a jelölt végzettségeit, tanulmányait, szakmai múltját, tudományos munkásságát, majd felkérte Tóth Sándort, ismertesse értekezésének (munkájának) téziseit.

 

 

 

A disszerens a rendelkezésére álló időkeretben, meggyőző stílusban előadva olvasta fel téziseit. Részletesen beszélt a forrásokról, amelyek a korabeli zsidó sajtó mellett levéltári anyagokat is jelentettek, valamint a jeruzsálemi Központi Cionista Levéltár anyagait. Héber nyelven folytatott kutatásait a bírálók különösen értékelték! Felöleli a munka a magyar cionista mozgalom kezdetét és kibontakozását, a KKL jelentőségének felismerését és az adományozás történetét. Kiemeli a tisztségviselők áldozatos munkáját, utal a személyes emlékezet fontosságára. Interjút közöl Komoly Judit professzorunkkal, a személyes megkereséseket a jövőben is szeretné folytatni, mert a személyes emlékezet sokat segíthet abban, hogy a múlt feltárása nemcsak hiteles, hanem élményszerű legyen.

Tóth Sándor köszönetét fejezte ki a cionista sajtó kutatásával foglalkozó Novák Attila, Róbert Péter és Zima András történésznek.

Az értekezés megtekinthető honlapunkon. (www.or-zse.hu//doktor/dissz.htm)

A két opponens különböző diszciplínák és tudományos diskurzusok nézőpontján és szemléletén keresztül foglaltak állást az értekezés tartalmi kérdéseiben. Megközelítésük különbözősége miatt több ponton másként ítélték meg a tanulmányt: amit egyikőjük bírált, azt a másikuk a dolgozat érdemének tartotta. Összességében mindkét bíráló doktori értekezésnek megfelelőnek ítélte és elfogadásra javasolta a dolgozatot.

A nyilvános vitán a bíráló bizottság elnöke és tagjai, továbbá az ott megjelent tudományos fokozattal rendelkező személyek és a magyar rabbi kar tagjai a doktori munka tartalmával és új tudományos eredményével (eredményeivel) kapcsolatban kérdést, észrevételt tehettek, amelyre a válaszokat a jelölt köteles megadni. Ennek  megfelelően a  Doktori Iskola titkára megkérdezte a jelenlévőket, kívánnak-e kérdést feltenni a jelöltnek.

Érdemi kérdés és hozzászólás nem tévén, a titkár megadta a szót a jelöltnek, hogy olvassa fel az opponensek bírálatára adott válaszait.

A disszerens megköszönve az érdemi bírálatokat részletesen válaszolt azokra.
Elismerésnek tartotta, hogy az opponensek - a kritikai észrevételekkel együtt - alkalmasnak tartották a doktori cím elnyerésére.

Ungárné Dr. Komoly Judit professzor emeritus köszönettel szólt a disszerenshez, megköszönve a vele készített interjú alapján a dolgozatba beépített részeket.

Ezt követően a bíráló bizottság a döntéshozatal céljából visszavonult, majd  meghozott döntését az elnök olvasta fel.

A bizottság Tóth Sándor doktori dolgozatát megfelelőnek értékelte és őt Summa Cum Laude eredménnyel a Zsidó vallástudomány doktorává nyilvánította.

Végezetül a Bíráló Bizottság elnöke megköszönte az új doktor, konzulensei, opponensei magas színvonalú munkáját és a Bizottság tagjaival együtt -  további kutatásokra bíztatva - gratulált a zsidó vallástudomány doktorának, aki doktori oklevelét a 2018. június 29-ei évzárón veheti át..

Róbert Péter
2018.06.16

Vissza