ALAPÍTVÁNY A ZSIDÓ EGYETEMÉRT


Az alapítvány adatai

1. Az alapítvány neve: ALAPÍTVÁNY A ZSIDÓ EGYETEMÉRT
( a továbbiakban: Alapítvány)

1.1. Az alapítvány besorolási kategóriája: Közhasznú szervezet

1.2.Az Alapítvány székhelye: 1085. Budapest, Bérkocsis utca 2
Telefon: 267- 5415
Számlaszám: 14100457 - 85529149- 01000000
Adószám: 18171893 - 1- 42

3. Az Alapítvány célja:

Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem (1085. Budapest, Bérkocsis utca 2.) tudományos-, kutató- és oktató munkájának támogatása.
Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében vagyonából támogatja az Egyetemen folyó képzéseket, ösztöndíjakat fizet, kiadványokat jelentet meg, konferenciákat, tanfolyamokat, továbbképzéseket, tanórán kívüli képzéseket, stb. rendez.
Az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében a következő közhasznú tevékenységeket látja el: 

tudományos tevékenység, kutatás
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

Az Alapítvány a fenti célkitűzések gyakorlati megvalósítását folyamatosan segíti.

Az Alapítvány közhasznú céljai megvalósítása során mentes minden politikai, ideológiai vagy hitbéli különbségtételtől és működése során kerüli az emberek bármilyen hátrányos megkülönböztetését.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártot és politikai tömegmozgalmat nem támogat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól anyagi támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat.

4.Az Alapítvány jellege:

Az Alapítvány nyílt, amelyhez mindazon belföldi és külföldi jogi és természetes személy csatlakozhat, aki, vagy amely szervezet célkitűzéseivel egyetért természetbeni adománnyal és vagyonrendeléssel csatlakozhat. Az adományok, csatlakozások, támogatások elfogadásáról a Kuratórium dönt.

Az Alapítvány nyitott, közhasznú szolgáltatásait bárki igénybe veheti.
A Kuratórium ülései nyilvánosak.
A Kuratórium az általa hozott döntéseket az Alapítvány székhelyén hirdetőtáblán közzéteszi.
A kuratórium évente egyszer az Alapítványhoz csatlakozóknak tájékoztatást ad éves munkájáról, az Alapítvány által támogatott eredményekről, személyekről és az Alapítvány anyagi helyzetéről.
Az Alapítvány az államháztartás alrendszereitől a normatív támogatást kivételével csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.

Az Alapítvány irataiba az alapítvány székhelyén, -előzetes egyeztetés után- bárki betekinthet, azokról saját költéségén másolatot készíthet.

5. Az Alapítvány által nyújtott támogatás formái:

Az Alapítvány ösztöndíjak és pályázatok kiírásával, eseti vagy rendszeres pénzbeli vagy dologi juttatásokkal, illetve bármely más módon segítheti az alapítványi célok elérését. A támogatásban részesíthetők egyes magánszemélyek, csoportok, továbbá jogi személyek is.

6.Az Alapítványt kezelő szerv:

Az Alapítvány kezelését az Alapító által határozatlan időre kijelölt három tagú Kuratórium látja el.

A Kuratórium tagjai:
A Kuratórium elnöke:
Prof. Dr. Schőner Alfréd
                        tagjai:
Deutsch Gábor, Korner Gerold.

7. A Kuratórium működése:

A Kuratórium legfőbb feladata az Alapítványi vagyon gyarapítása és hatékony működtetése annak érdekében, hogy az alapítvány célkitűzései minél szélesebb körben megvalósuljanak.
A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik. A Kuratórium ülései nyilvánosak.
A döntésekről az érdekelteket a határozat meghozatalát követő 15 napon belül írásban értesíteni kell. A Kuratórium a határozatait nyilvánosságra hozza.
Az Alapítvány működésével kapcsolatos iratokba az érdekeltek a Kuratórium egy erre kijelölt tagjával történt előzetes egyeztetés után betekintést nyerhetnek.

Az Alapítvány minden belföldi és külföldi, jogi és természetes személy adományát köszönettel várja.

Az adományok, csatlakozások, támogatások elfogadásáról a Kuratórium dönt.