A Nyelvvizsga-központ vizsgaszabályzata

A vizsga

 • A modern héber (általános) és a bibliai héber (szaknyelvi) nyelvvizsgákra vonatkozó tartalmi, formai és értékelési előírások részletesen a Tájékoztató a héber nyelvvizsgáról c. elektronikus dokumentumban találhatók.

Az alábbiak a vizsgázókra és a vizsga lebonyolításával foglakozók számára kötelezőek.

 • Az OR-ZSE Nyelvvizsgaközpont minden egyes vizsgatípushoz követelményrendszert és vizsgaleírást biztosit.
 • A vizsga két részből áll:
  • írásbeli
  • szóbeli

A vizsgaanyag

 • A vizsgaanyag elkészítése a vizsgaközpont feladata
 • A vizsgaanyag titkos iratnak minősül, elzárva tartandó
 • Az összes vizsgaanyag az OR-ZSE Nyelvvizsgaközpont tulajdonát képezi, szerzői jogvédelem alá esik.
 • A vizsgát követően minden egyes vizsgaanyagot, iratot vissza kell szolgáltatni az OR-ZSE Nyelvvizsgaközpont munkatársainak.
 • A vizsgázók feladatlapjai semmilyen körülmények között nem szolgáltathatók ki sem a vizsgázónak, sem más személynek.

A vizsgára való jelentkezés feltételei

 • Minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévet betöltött személy jelentkezhet.
 • A jelentkezés meghatározott fajtájú, típusú és szintű vizsgára lehetséges.
 • A jelentkező az OR–ZSE Nyelvvizsgaközpontjában tehet vizsgát (1084 Budapest, Scheiber S. u. 2.).
 • A nyelvvizsgáért vizsgadíjat kell fizetni, amelyet az OR-ZSE Nyelvvizsgaközpont állapít meg.
 • A vizsgázók adatainak ellenőrzése a személyi okmányok ellenőrzésével történik.
 • Az OR–ZSE Nyelvvizsgaközpont biztosítja a mintafeladatsorok megismerhetőségét.

Vizsgára történő jelentkezés

 • A jelentkezés az OR-ZSE Nyelvvizsgaközpontban személyesen, ill. postai úton vagy elektronikus formában történik.
 • A jelentkezés nyilvántartása az OH elektronikus felületén történik.
 • A vizsgázónak a honlapon feltüntetett időpontig kell jelentkeznie.
 • A vizsga beosztásáról legkésőbb a vizsgát megelőző 10. napon a jelentkező értesítést kap.

Vizsgadíj befizetése, összege

 • Az OR-ZSE Nyelvvizsgaközpont által a honlapon közzé tett Nyelvvizsga naptárban minden vizsgafajta, vizsgatípus és vizsgaszint ára megtalálható az adott időszakra vonatkozóan.
 • A befizetés módja: postai készpénzutalványon vagy banki átutalással.

Vizsgahalasztás, vizsgadíj-visszatérítés

 • A vizsgaidőpontjáig nyomós indok esetén a halasztási kérelmet az OR-ZSE Nyelvvizsgaközpont elbírálja.
 • Vizsgadíj-visszatérítés esetén a kezelési költség 20%.
 • Amennyiben valakit nem megfelelő vizsgázói magatartás miatt a vizsgából kizárnak, a vizsgadíj visszatérítésére nem tarthat igényt.

Adatvédelem

 • A vizsgáztatásban résztvevőket kötik a hazai és a nemzetközi adatvédelmi törvények, előírások.

Felelősség

 • Az OR–ZSE Nyelvvizsgaközpont modern héber (általános) nyelvből B1-, B2- és C1 és bibliai héber (szaknyelvi) nyelvből B1, B2 és C1 szintű nyelvvizsgát szervez.
 • A vizsgaszervező felel a vizsga zavarmentes megszervezéséért, lebonyolításáért, az érvényes nyelvvizsga bizonyítványok kiadásáért.
 • A vizsgarendszerben közreműködő személyeknek ismerniük kell a vizsgaszabályzatot.

Vizsgáztatói jogosultság

 • A nyelvvizsgáztatás az akkreditált vizsgaközpont által delegált vizsgabizottság előtt történik, mely legalább két tagból áll.
 • Nem lehet a vizsgabizottság tagja a vizsgázó hozzátartozója vagy az, aki a jelentkezőnek a nyelvvizsgára történő felkészítésében részt vett.
 • Kizárólag az OR–ZSE Nyelvvizsgaközpont által kiadott érvényes vizsgáztatói jogosítvánnyal rendelkezők vizsgáztathatnak.
 • Az engedély feljogosít tesztfejlesztésre, tesztjavításra és értékelésre.

Írásbeli vizsga

 • Az írásbeli vizsga feladatlapjai a vizsgahelyszínre zárt, lepecsételt, biztonságos csomagolásban érkeznek.
 • A feladatlapokat tartalmazó lepecsételt boríték kibontásáról jegyzőkönyv készül, melyben rögzítjük a felbontás időpontját és a csomag (sértetlen vagy sérült, felbontott) állapotát.
 • Az írásbeli vizsgákat és a beszédértés vizsgát a vizsgaközpont vezető által kijelölt teremfelügyelő felügyeli. Az egy helyiségben vizsgázók maximális létszáma 25 fő lehet.
 • A teljes vizsgaidőtartam alatt legalább egy teremfelügyelőnek állandóan jelen kell lennie.
 • A vizsga teremfelügyelője jegyzőkönyvet vezet a jelenlévőkről, a vizsga megkezdésének és befejezésének időpontjáról, valamint az ülésrendről.
 • A vizsga teremfelügyelője a vizsgázóknak csak szervezésre vonatkozó információt adhat.
 • Az OR–ZSE Nyelvvizsgaközpont képviselői bármikor, előzetes bejelentés nélkül megjelenhetnek a vizsgán. Megjelenésüket a jegyzőkönyvben dokumentálni kell.

Szóbeli vizsga

 • A vizsgán legalább két vizsgáztató van jelen.
 • A vizsgázók egyénileg vizsgáznak.
 • A vizsgán a vizsgázók erre irányuló beleegyezése alapján kerülhet sor hangrögzítésre.
 • A hangfelvétel megőrzésére a vizsgadolgozatok megőrzésére vonatkozó szabályokat alkalmazzuk.
 • Értékelés: az Akkreditációs Kézikönyv által meghatározott szempont-rendszer szerint történik.

Az eredmény közlése, a megtekintés szabályozása

 • A vizsgáztatók semmilyen felvilágosítást nem adhatnak a vizsgaeredményekről. A vizsgázóval a vizsga eredményét – a vizsgázó kérelmének megfelelően – elektronikus vagy postai úton a vizsgát követően legkésőbb 30 napon belül közöljük, valamint az eredmény elérhető a nyelvvizsgaközpont honlapján is, a személyiségi jogok tiszteletben tartásával (kódszámok alapján).
 • A vizsgázó, valamint törvényes képviselője a vizsgázó minden nyelvvizsga-feladatát a feladatok megadásával és az értékelési útmutatóval együtt, továbbá szóbeli teljesítményének értékelését a vizsgaeredményének közlésétől számított 15. napig megtekintheti, és megoldásairól kézzel írott másolatot készíthet (45 perc időtartam alatt). A másolat készítését úgy kell biztosítani, hogy az értékelő személyes adataihoz való hozzáférés ne legyen lehetséges. A betekintési lehetőséget úgy biztosítjuk, hogy az megelőzze az esetleges felülvizsgálati kérelem határidejét.
 • Az OR–ZSE Nyelvvizsgaközpont a szóbeli vizsga értékelőlapjait a bizonyítványok kibocsátásától számított tíz évig biztonságos helyen, elzárva őrzi.

A vizsgák értékelése

 • Az írásbeli vizsga értékelése standardizált folyamat, melyet az OR-ZSE Nyelvvizsgaközpont erre kiképzett és jogosult munkatársai végeznek.
 • A szóbeli vizsga értékelésére az OR-ZSE Nyelvvizsgaközpont által kijelölt vizsgázatók jogosultak.

Vizsga-jegyzőkönyv

 • Olyan írásos dokumentum, melyet az OR-ZSE Nyelvvizsgaközpont készít és archivál.

A vizsgák látogatása

 • Az OR-ZSE Nyelvvizsgaközpont által szervezett nyelvvizsgák nem nyilvánosak, kizárólag az OR-ZSE Nyelvvizsgaközpont munkatársai vehetnek részt a vizsgáztatáson.

A vizsgázói magatartás

 • Nem megfelelő a vizsgázói magatartás, ha nyilvánvaló olyan tevékenység vagy annak szándéka, mely meg nem érdemelt előnyt nyújthat a vizsgázó saját vagy másik vizsgázó részére.
 • Az vizsgáról való kizárásról a vizsgaközpont vezetője dönt.
 • Minden eseményt jegyzőkönyvben regisztrálnunk.
 • Amennyiben a nem megfelelő vizsgázói magatartás utólag merül fel, a résztvevők meghallgatása után az adott vizsgát az OR-ZSE Nyelvvizsgaközpont szakmai vezetése érvénytelenítheti.

Az eredmények, bizonyítvány, értékelő lap

 • A vizsgázó sikeres vizsga esetén nyelvvizsga bizonyítványt kap.
 • A vizsgázóval a vizsgaeredményét a vizsga időpontját követően legkésőbb 30 napon belül közöljük a honlapon (kódszám alapján), ill. a vizsgázó kérelmének megfelelően elektronikus vagy postai úton.
 • Az eredmények közlésétől számított 15 munkanapon belül a vizsgázó fellebbezhet a 137/2008 (V/16.) Korm. r. alapján.
 • Sikeres vizsga esetén a nyelvvizsga-bizonyítványt a vizsgázó a nyelvvizsgaközpontban veheti át a vizsgaesemény időpontjától számított legkésőbb 60 napon belül.

Eredmények megőrzése, archiválás, bizonyítványmásolatok

 • A vizsgadolgozatokat a vizsga időpontjától számított tíz éven át megőrizzük.
 • A vizsgaeredményeket tartalmazó dokumentumokat a vizsga időpontjától számított tíz éven át megőrizzük.
 • A vizsgákról a vizsgaközpont OH elektronikus felületén nyelvvizsga-anyakönyvet állít ki. A nyelvvizsga-anyakönyvet a vizsgaközpont a vizsga előtt 10 nappal nyitja meg.
 • A vizsgázónak a vizsgára történő beosztását a vizsgaközpont legkésőbb a vizsgát megelőző 10. napon rögzíti, és erről egyidejűleg a vizsgázót értesíti.

A vizsga ismétlése

 • A teljes vizsgát korlátlan számban lehet ismételni.
 • A vizsgáról kizárt jelöltek csak a kizárást követő vizsgaidőszakban tehetnek újabb vizsgát.

Fellebbezés, jogorvoslat

 • A vizsgázók az OR-ZSE Nyelvvizsgaközpont által megállapított vizsgaeredmény ellen fellebbezhetnek, annak felülbírálatát kérhetik a vizsgaeredmény közlésétől számított 15 munkanapon belül.
 • A vizsgaközpont a felülvizsgálati kérelem megvizsgálása után 15 munkanapon belül dönt. ha egyetért a kérelembe foglaltakkal, döntését módosítja, és erről értesíti a vizsgázót. Ha a vizsgázó nem ért egyet a döntéssel, 15 munkanapon belül az OH-hoz címzett, de a vizsgaközponthoz benyújtandó panasszal élhet. A panaszt a hivatal bírálja el. Ha a vizsgát sikeresnek ítéli, a jogerős döntés közlésétől számított 15 munkanapon belül a vizsgaközpont a vizsgabizonyítványt a vizsgázó rendelkezésére bocsátja. Számszaki hiba esetén a vizsgaközpont vezetője – egyetértés esetén – módosítja a vizsgaközpont döntését 15 munkanapon belül és erről értesíti a vizsgázót.