Az egyetem tanzsinagógája

Néhány szó az egyetem tantemplomáról

Az Országos Rabbiképző Intézet zsinagógája 1877 óta folyamatosan, szinte megszakítás nélkül látja el feladatát. A zsinagóga, vagy ahogy a pesti zsidó köznyelv mondja: a templom legfőbb rendeltetése, hogy istentiszteletek színhelyéül szolgáljon. Az OR–ZSE tanzsinagógája egyszerre háza a tanulásnak (בית מדרש), az imádságnak (בית תפילה) és a gyülekezésnek, azaz a zsidó közéletnek (בית כנסת), ahol sábáti és nagyünnepi, hétköznapi és zarándok­ün­ne­pi isten­tisz­te­le­tein­ket tart­juk, ill. együtt tanu­lunk, beszél­ge­tünk, vi­tá­zunk: élünk.

Szlichot a zsinagógában (Fotó: Földi Bence)

Zsinagógánk százhúsz férőhelyes. Közösségünk tagjai itt köthetnek rabbinikus áldás mellett házasságot, itt me­tél­tet­he­tik körül fiaikat, adat­hat­nak nevet lányaiknak, ill. avathatják felnőtté tizenhárom éves fiaikat és 12 éves lányaikat.

A templom és az abban otthonra lelő közösség is több­fé­le­kép­pen kapcsolódik be az egyetem oktatási életébe. A rabbi­je­löl­tek előre meghatározott rendben, ciklikusan visszaté­rő jel­leg­gel pén­tek es­ti pré­di­ká­ció­kat tar­ta­nak.

Miután a szentbeszéd a péntek esti istentiszteleten a hit­köz­ség szé­les nyil­vá­nos­sá­ga előtt el­hang­zott, a kö­vet­ke­ző hé­ten a ku­lisszák mö­gött reto­ri­kai, illet­ve ho­mi­le­ti­kai szem­pont­ból is ki­ér­té­ke­lik azokat.

A zsinagóga oktatási funkciója talán a kántorképzésben teljesedik ki igazán. Az OR–ZSE érintett hallgatói itt sajátítják el a péntek esti, a szombat délelőtti, a nagy­ün­ne­pi és – nem uto­l­só­­sor­­ban – a hét­­köz­­na­pi isten­­tisz­­te­­le­­ti ren­­det.

Scheiber Sándor

Zsinagógánk harmadik feladatköre specifikusan egyedi jel­le­gű. Egyetemünk szerves egysége az Országos Rabbiképző Intézet Gold­mark Kóru­sa. E nagy múltú, hagyományait őrző és ugyanakkor meg is teremtő énekkar széles nagyközönség előtt mutatja be elsősorban a magyar­or­szá­gi, azután pedig a kelet-európai zsidó imák dallamkincsét, de természetesen jártas az izraeli felekezeti zenében is. A kórus koncertjeinek sorában mindig az első a zsinagógánkban – istentisztelet keretében – történő bemutató. A kicsiny templom ilyenkor valóságos hang­ver­seny­te­rem­mé ala­kul át, ahol rabbi­nö­ven­dé­ke­ink és kántorjelöltjeink is segítenek bemutatni elsősorban azokat a zene­mű­ve­ket, amelye­ket egyetemünk Liturgia tan­szé­ké­nek taná­rai gyűjtöt­tek, dol­goz­tak fel és bo­csá­tot­tak köz­re.

Jelentős események színhelye az egyetem díszterme, amely közvetlenül a zsinagóga fölött, épületünk második emeletén található. A korábban is nagy látogatottságnak örvendő kultúrterem az OR–ZSE elődje, az ORI néhai legendás rektorának és kortársai közül kimagasló rabbijának, Scheiber Sándornak állít emléket, viselvén nevét. A Scheiber Auditórium szolgál a péntek esti és szombat délelőtti istentiszteleteket követő kidusok – ünnepszentelők – színhelyéül, de sok tudományos szimpóziumnak is ez a helyiség ad otthont.

Darvas István a tanzsinagógában (Fotó: Földi Bence)

Az egyetem parányi zsi­na­gó­gá­ja 2013 ősze óta egyúttal a BZSH egyik élő, nyi­tott, fia­ta­los, intel­­lek­­tu­á­li­­san is igé­­nyes kö­zös­­sé­­gé­­nek a Bét Je­­hu­­­da temp­­lom­­­­kör­­­­zet­­­­nek is az ott­­ho­­na. A kör­­zet rab­­bi­­ja, Dar­vas Ist­ván fő­­rab­­bi, aki az egye­­tem fő­­tit­­ká­­ri fel­a­dat­­kö­­rét is el­­lát­­ja.

Elnök: Vadász Gáborné
Rabbi: Darvas István
Cím: 1084, Budapest, Scheiber Sándor utca 2.
E-mail: aktiv97@t-online.hu