Az egyetem tanzsinagógája

Néhány szó az egyetem tantemplomáról

Az Országos Rabbiképző Intézet zsinagógája 1877 óta folyamatosan, szinte megszakítás nélkül látja el feladatát. A zsinagóga, vagy ahogy a pes­ti zsidó köznyelv mondja: a templom legfőbb rendeltetése, hogy istentiszteletek színhelyéül szolgáljon. Az OR-ZSE tanzsinagógája egy­szer­re háza a tanulásnak (בית מדרש), az imádságnak (בית תפילה) és a gyülekezésnek, azaz a zsidó közéletnek (בית כנסת), ahol sábáti és nagy ün­ne­pi, hét­köz­na­pi és zarándok­ün­ne­pi isten­tisz­te­le­tein­ket tart­juk, ill. együtt tanu­lunk, beszél­ge­tünk, vi­tá­zunk: élünk.

Szlichot a zsinagógában (Fotó: Földi Bence)

Zsinagógánk százhúsz férőhelyes. Közösségünk tagjai itt köt­het­nek rabbinikus áldás mellett házasságot, itt me­tél­tet­he­tik körül fiaikat, adat­hat­nak nevet lányaiknak, ill. avathatják felnőtté tizenhárom éves fiaikat és 12 éves lányaikat.

A templom és az abban otthonra lelő közösség is több­fé­le­kép­pen kapcsolódik be az egyetem oktatási életébe. A rabbi­je­löl­tek előre meghatározott rendben, ciklikusan visszaté­rő jel­leg­gel pén­­­tek es­­ti pré­­di­­ká­­ci­ó­k­at tar­ta­nak.

Miután a szentbeszéd a pén­­tek esti istentiszteleten a hit­köz­ség szé­les nyil­vá­nos­sá­ga előtt el­hang­zott, a kö­vet­ke­ző hé­ten a ku­lisszák mö­gött reto­ri­kai, illet­ve ho­mi­le­ti­kai szem­pont­ból is ki­ér­té­ke­lik azokat.

A zsinagóga oktatási funkciója talán a kántorképzésben tel­je­se­dik ki iga­zán. Az OR-ZSE érintett hallgatói itt sajátítják el a pén­tek esti, a szombat délelőtti, a nagy ­ün­ne­pi és – nem uto­l­só­­sor­­ban – a hét­­köz­­na­pi isten­­tisz­­te­­le­­ti ren­­det.

Scheiber Sándor

Zsinagógánk harmadik fel­a­dat­kö­re spe­ci­fi­ku­san egyedi jel­le­gű. Egyetemünk szerves egysége az Országos Rabbiképző Intézet Gold­mark Kóru­sa. E nagy múltú, hagyományait őrző és ugyanakkor meg is teremtő énekkar széles nagy­kö­zön­ség előtt mu­tat­ja be elsősorban a magyar­or­szá­gi, azután pedig a kelet-európai zsidó imák dallamkincsét, de természetesen jártas az izraeli felekezeti zenében is. A kórus koncertjeinek sorában mindig az első a zsinagógánkban – istentisztelet keretében – történő bemutató. A kicsiny templom ilyenkor valóságos hang­ver­seny­te­rem­mé ala­kul át, ahol rabbi­nö­ven­dé­ke­ink és kántorjelöltjeink is segítenek bemutatni elsősorban azokat a zene­mű­ve­ket, amelye­ket egyetemünk Liturgia tan­szé­ké­nek taná­rai gyűjtöt­tek, dol­goz­tak fel és bo­csá­tot­tak köz­re.

Jelentős események színhelye az egyetem díszterme, amely közvetlenül a zsinagóga fölött, épületünk második emeletén található. A korábban is nagy látogatottságnak örvendő kultúrterem az OR-ZSE elődje, az ORI néhai legendás rektorának és kortársai közül kimagasló rabbijának, Scheiber Sándornak állít emléket, viselvén nevét. A Scheiber Auditórium szolgál a pén­tek esti és szombat délelőtti istentiszteleteket követő kidusok – ünnepszentelők – színhelyéül, de sok tudományos szimpóziumnak is ez a helyiség ad otthont.

Darvas István a tanzsinagógában (Fotó: Földi Bence)

Az egyetem parányi zsinagógája 2013 ősze óta egyúttal a BZSH egyik élő, nyitott, fiatalos, intellektuálisan is igényes közösségének a Bét Jehuda templomkörzetnek is az otthona.

Elnök: Vadász Gáborné
Cím: 1084, Budapest, Scheiber Sándor utca 2.
E-mail: vadasz.magda@gmail.com