Az egyetemi könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Egyetemi Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. sz. melléklete

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

A gyűjtés szakterületi-tartalmi körét a Könyvtár feladataiból adódó követelmények, illetve az 1997. évi CXL. törvény V. fejezetében a szakkönyvtári ellátásról szóló 63.§ (4) pontjában foglaltak határozzák meg.

1. A Könyvtár állományszervezési stratégiája

A könyvtár állományszervezési stratégiáját alapvetően három tényező határozza meg:

. a könyvtár gyűjteményének meglévő adottságai;

– a könyvtár információ-szolgáltatásával kapcsolatos igények;

· a könyvtárnak az információs rendszerben betöltött szerepe, szolgáltatási kötelezettsége.

2. A könyvtár feladataival összefüggő gyűjtés köre

A Könyvtár a Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Egyetemi Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatai szerint:

(1) Mint az Egyetem könyvtári hálózatának központi könyvtára gyűjti:

· az Egyetemen oktatott tantárgyak kötelező és ajánlott szakirodalmát, tankönyveit,

az Egyetem jegyzeteit, oktatási segédleteket, más felsőoktatási intézmény jegyzeteit;

· az egyetemi doktori disszertációkat, habilitációs dolgozatokat;

· az Egyetem hallgatóinak szakdolgozatait, diplomamunkáit;

· az Egyetem oktatóinak és kutatóinak publikált és nem publikált tudományos munkáit;

· az Egyetem és annak jogelődjére vonatkozó történeti dokumentumokat;

· az Egyetem és a Könyvtár saját kiadványait.

(2) Mint nyilvános egyházi egyetemi könyvtár gyűjti:

· az egyetemi oktatáshoz és kutatáshoz szükséges tudományok határterületeinek szakirodalmát;

· azonos szakterületű más intézmények kiadványait;

· általános művelődéshez szükséges társadalomtudományi (filozófia, pszichológia, szociológia, történettudományok, nyelvészet, művészettörténet, stb.) ismeretterjesztő- és szakirodalmat.

3. A Könyvtár gyűjtőkörének szakterületi megoszlása

A könyvtár fő gyűjtőkörébe tartozik az egyetemen oktatott és kutatott tudományok, továbbá ezek határterületi tudományainak irodalma; az alap-, mester-, szak- és doktori képzésnek, az alap- és mesterszakoknak, a kiegészítő képzéseknek megfelelő szakterületek irodalma.

(1) Fő gyűjtőkörei:

· Hebraisztika és judaisztika tudományterületei

· Vallástudomány és vallástörténet vonatkozó területei

· Szentírás- és talmudtudomány

· Az egyetemes és a magyar zsidóság kultúrája, irodalma, története, eszmetörténete

· Zsidó filozófia, liturgia, folklór

· Zsidó művelődéstörténet

· Antiszemitizmus, a holokauszt története, előzményei

· Izrael története, kultúrája az ókortól napjainkig, cionizmus

· Sémi filológia, héber nyelvtudomány, nyelvkönyvek, szótárak

· Héber és jiddis nyelv- és irodalom

· Szépirodalom: zsidó írók művei, a zsidósággal kapcsolatos irodalom, modern izraeli irodalom

· Az Egyetem története

(2) Mellékgyűjtőkörei:

· Általános tájékozódást segítő kiadványok

· Társadalomtudomány

· Lexikonok, szótárak

· Tudományos enciklopédiák

· Művészeti albumok

· Közérdekű adat-, név- és címtárak

· Nyelvkönyvek

· Könyvészeti kiadványok (bibliográfiák, könyvtári segédanyagok, dokumentációk)

Szépirodalom

4. A gyűjtemény mélysége, földrajzi, nyelvi és időbeli határai

(1) A Könyvtár a gyűjtőkörének megfelelően az oktatás és kutatás igényeihez igazodóan teljességre törekvően gyűjti:

· a fő gyűjtőkörébe tartozó szakterületek Magyarországon megjelenő szakirodalmát

magyar nyelven, beleértve a kereskedelmi forgalomba nem kerülő ún. „szürke irodalmat” is;

· az oktatáshoz-kutatáshoz szükséges külföldön megjelent magyar szerző által írt vagy magyar vonatkozású dokumentumokat;

· a fő gyűjtőkörébe tartozó szakterületek felsőoktatási tankönyveit, az Egyetem jegyzeteit;

· az Egyetem oktatóinak szakterületükhöz kapcsolódóan megjelent publikációit magyar és idegen nyelven.

válogatva gyűjti:· az egyetemi oktatáshoz-kutatáshoz szükséges hazai és külföldi társadalom-, természet- és alkalmazott tudományi szakirodalmat;

· a főgyűjtőkörbe tartozó – világnyelven közreadott – külföldi szakirodalmat;

· a fő- és mellékgyűjtőkörbe tartozó külföldi kézikönyveket, könyvészeti és információs kiadványokat, periodikumokat a folyamatosság és következetesség igényével;

· x a mellékgyűjtőkörbe tartozó hazai kiadványokat.

(2) A gyűjtés időbeli határait tekintve:

· folyamatosan szerzi be a hazai kiadású szakirodalmat, az új külföldi szakkönyveket, periodikumokat;
· állományát kiegészítve a feladatok ellátásához szükséges korábbi kiadványok,sorozatok, időszaki kiadványok hiányzó köteteit, évfolyamait;

· gyűjt minden olyan történeti értékű kiadványt, amelyet feladatai ellátásához fontosnak tart;

· visszamenőlegesen gyűjti az Egyetem és annak jogelődjének történetével kapcsolatos kiadványokat

5. A gyűjtés dokumentumtípusok információhordozók szerinti meghatározása

Dokumentumtípusok szerint:

· Könyvek és könyvjellegű dokumentumok

· Periodikus dokumentumok (hírlapok, folyóiratok, szakfolyóiratok, évkönyvek, sorozatok)

· Kéziratok

· Aprónyomtatványok és kisnyomtatványok

· Kották, térképek

· Vizuális dokumentumok (fényképek, mikrofilmek)

· Audiovizuális – és hangzódokumentumok

· Adatbázisok, e-dokumentumok.

· Szakdolgozatok, diplomamunkák, doktori disszertációk és habilitációs értekezések.

Információhordozók szerint:

· Nyomtatott (hagyományos) és kéziratos formában

· Elektronikus formában

· Számítógépes információhordozókon

· Hang- és képrögzítéses információhordozókon.

6. Az állománygyarapítás forrásai

A Könyvtár állományát valamennyi rendelkezésére álló forrásból gyarapítja.

A vételből származó gyarapítás magába foglalja a hazai és külföldi terjesztőktől vásárolt dokumentumokat valamennyi dokumentumtípus szerint.

A cseréből származó dokumentumok gyarapítása belföldi és külföldi kiadványcsere-kapcsolatokra épül.

Ajándék a térítésmentesen felajánlott dokumentumok köre. Ez lehet az egyetem oktatói, munkatársai, más intézmények könyvtárak és magánszemélyek által felajánlott dokumentum, hagyaték. Az ajándék esetében nem mindig érvényesülhet teljes mértékben a gyűjtőkör.

Egyéb forrásból származó dokumentumok: szakdolgozatok, könyvtár saját kiadványai, egyetemi belső dokumentumok, oktatási segédletek, stb.

A könyvtár megőrzés, használat, továbbá a kiadványcsere céljára megkap minden egyetemi kiadványt (évkönyvek, tudományos kiadványok, jegyzetek, egyéb dokumentumok) a főtitkár által meghatározott példányszámban.

7. A gyarapítás mértéke, példányszámok megállapítása

A könyvtári állomány mennyiségi és minőségi fejlesztését a tervszerű állománygyarapítás elvei alapján az alábbi szempontok határozzák meg:

(1) Az egyetemen bármilyen pénzügyi forrásból vásárolt szakirodalom egységes könyvtári állományt alkot, amely része a könyvtár gyűjteményének.

(2) A főgyűjtőkörbe tartozó magyar és idegen nyelvű szakirodalom példányszámát a lehetséges maximum 3 példányban, de indokolt esetben a felhasználók száma alapján kell megállapítani.

(3) A kötelező tananyag, jegyzet gyarapítási példányszáma maximum 10 példány.

(4) A mellékgyűjtőkörben meghatározott dokumentumokból maximum 2 példányt szerzünk be.

(5) Régi kiadású, nehezen hozzáférhető dokumentumok példányszáma egyedi döntés alapján növelhető.

8. Megőrzés, állományapasztás

(1) A Könyvtár tartósan őrzi meg:

· a főgyűjtőkörbe tartozó egyedi leltározású hazai és külföldi kiadású

monográfiákat, szakkönyveket, kézikönyveket, lexikonokat, jegyzeteket, és egyéb dokumentumokat;

· a főgyűjtőkörbe tartozó hazai és külföldi periodikumokat (hírlapokat, folyóiratokat)

· a mellékgyűjtőkörbe tartozó hazai és külföldi dokumentumokat egyedi elbírálás alapján;

· az unikális, különösen nagy értékű dokumentumait (pl. héber- és latin betűs kéziratok, héber- és latin betűs régi könyvek, ritka folyóiratok, kisnyomtatványok,

fényképek, stb.), az Egyetem kortörténeti és intézménytörténeti dokumentumait

különös gonddal és az állományvédelem szempontjait szigorúan szem előtt tartva;

Szakdolgozatok, diplomamunkák, doktori disszertációk és habilitációs értekezések.

(2) A Könyvtár időlegesen őrzi meg:

· az egyedi elbírálás alá eső időszaki kiadványokat.

(3) A feleslegessé vált vagy elhasználódott tartós dokumentumok kivonásakor és a tervszerű állományapasztáskor a 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM számú együttes rendelet szerint kell eljárni.

9. Záró rendelkezések

Az állomány szabályszerű gyarapításáért a könyvtár igazgatója a felelős. A Könyvtár fő gyűjtőkörének módosítását az egyetemi tanterv megváltoztatása indokolhatja.

A Könyvtár gyűjtőkörét 5 évenként felül kell vizsgálni és a szükséges módosításokat el kell végezni.

Budapest, 2015. szeptember 30.

Dr. Schőner Alfréd
rektor