Az OR-ZSE Könyvtárban újraindul a könyvkölcsönzés

Tisztelt Olvasóink!

Az OR-ZSE Könyvtárában 2021. május 11-étől ismét elindul az olvasói könyvkölcsönzés.

A dokumentumok átvétele az Egyetem bejáratánál, a Portán történik, kedden és csütörtökön 10.00 és 14.00 óra között. A köl­csön­zé­si igé­nye­ket e-mail­ben kér­jük el­jut­tat­ni elő­ző nap 12.00 órá­ig az olvaso@or-zse.hu cím­re az ol­va­só tel­jes ne­vé­vel és a kért köny­vek pon­tos ada­tai­val (szer­ző, cím, rak­tá­ri jel­zet).

Egyszerre legfeljebb öt könyv kölcsönözhető.

A lejárt dokumentumok vissza­szol­gál­ta­tá­sá­ra, vala­mint az új ol­va­sói be­irat­ko­zás­ra ugyan­itt, ugyan­eb­ben az idő­pont­ban van lehe­tő­ség, amit szin­tén az olvaso@or-zse.hu cí­men ké­rünk az elő­ző nap fo­ly­amán je­lez­ni.

Kölcsönzéskor minden olvasó köteles betartani az Egyetem épületében előírt jár­vány­ügyi sza­bá­lyo­kat.

A kölcsönzés során kötelező az orrot és szájat teljes terje­de­lem­ben fe­dő, lega­lább FFP2 (KN95) minő­sí­té­sű védő­maszk fo­lya­ma­tos vi­se­lé­se, a ki­he­lye­zett kéz­fer­tőt­le­ní­tő ér­ke­zés­kor tör­té­nő hasz­ná­la­ta és a két mé­te­res tá­vol­ság­tar­tás.

A Könyvtár területe és az Olvasóterem egyelőre még nem láto­gat­ha­tó, ezért az újra­nyi­tá­sig fi­gyel­mük­be ajánl­juk az on­li­ne elér­he­tő tar­tal­main­kat:

https://konyvtar.or-zse.hu/adatbazisok/

https://konyvtar.or-zse.hu/gyujtemeny/ingyenesen-letoltheto-digitalis-muvek/

Köszönjük érdeklődésüket és türelmüket!

A Könyvtár munkatársai