Az OR-ZSE kutatási megállapodást kötött a Marczali Henrik Kutatócsoporttal

A Marczali Henrik Kutatócsoport a továbbiakban az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (OR-ZSE) autonóm tudományos kutatóműhelyeként folytatja munkáját.


Dr. Vajda Károly, az egyetem rektora 2018. szeptember 7-én megállapodást kötött dr. Dénes Iván Zol­­tán­­nal, a tör­­­té­­­ne­­­lem­­­tu­­­do­­­má­­­nyok dok­­­to­­­rá­­­val, a Deb­re­­ce­­ni Egye­­tem eme­­ri­­tált pro­­fesszo­­rá­­val, a lon­­do­­ni szék­­he­­lyű Aca­­de­­­mia Eu­ro­­­paea tag­­­já­­­val, a Marcza­­­li Hen­­­rik Ku­ta­­tó­­­cso­­­port ve­­ze­­­tő­­­jé­­­vel.

A meg­­ál­­la­­po­­dás ér­tel­­mé­­ben a ku­­ta­­tó­­cso­­port az OR-ZSE au­­to­­nóm tu­­do­­má­­nyos ku­­ta­­tómű­­he­­lye­­ként foly­­tat­­ja te­­vé­­keny­­sé­­gét, bő­­vít­­ve az egye­­te­­men fo­­lyó ku­ta­tó­­mun­­kát. Az egyezség egyúttal be­­vonja a Marczali Hen­rik Ku­­ta­­tó­­cso­­port tag­­ja­it az OR-ZSE-n ki­­bon­­ta­­ko­­zó szel­­le­­mi pezs­­gés­­be, il­let­ve a Val­lás­tu­do­má­nyi Dok­to­ri Is­ko­la kö­ré szer­ve­ző­dő ku­ta­tó­cso­por­ti há­ló­zat­ba.

A Marcza­li Hen­rik Kutatócsoport (Dénes Iván Zoltán, Huszár Mihály, Tur­bucz Pé­ter) 2017 január­já­ban ala­kult, cél­ja Marcza­li Hen­rik tör­té­nész (az 1880-as és az 1910-es évek közöt­ti idő­szak egyik leg­ki­vá­lóbb ma­gyar histo­ri­o­grá­fu­sa) élet­út­já­nak és mun­kás­sá­gá­nak ku­ta­tá­sa.