Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára

E-mail: konyvtar@or-zse.hu
Telefon: +36-1-318-7049/103

Nyitva tartás:

Tavasztól őszig

Hétfőtől csütörtökig: 9.45–16.30
Péntek: 9.45–12.30

Ősztől tavaszig

Hétfőtől csütörtökig: 9.45–17.30
Péntek: 9.45–12.30

Könyvtárvezető

Dr. Tamási Balázs
E-mail: tamasib@or-zse.hu

A könyvtárhasználat szabályai

(Amennyiben nem töltődnék be elsőre a dokumentum, kérjük, frissítsen.)

A Könyvtár és Zsidó Dokumentációs Központ küldetése

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Egyetemi Könyvtára (amely az egyetem oktatást segítő egyik szervezeti egysége, integrált intézménye) gyűjteményeivel, szolgáltatásaival, információs rendszerével, szakmailag jól felkészült munkatársaival az egyetem alapvető fontosságú intézménye. Küldetése az OR–ZSE széles körű oktatási, kutatási tevékenységének, valamint a zsidó vallás, kultúra, a tudomány szakembereinek szolgálata.

A könyvtár legfőbb feladata megőrizni, feltárni és kutathatóvá tenni azt a hatalmas kincset, amelyet elődeink ránk hagytak, felhalmoztak. A könyvtár folyamatosan beszerzi az egyetemes és magyar zsidóság vallástudományának, történetének, kultúrájának megjelent legújabb szakirodalmát. A gyűjteményt jó gazda módjára kezeli, a legújabb módszerekkel megőrzi, feltárja és használatba adja.

Célja olyan felhasználóbarát szolgáltató könyvtár kialakítása, amely a zsidó vallás tudásközpontjaként alkalmazkodik az egyetemi, országos és nemzetközi feladatokhoz. A könyvtár nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő, a mindenkori képzési, oktatási és közösségi igényekre építő, motiváló és esélyegyenlőséget biztosító intézmény.

A könyvtár SzMSz-ét itt találja, a fenntartói nyilatkozatot pedig itt olvashatja el. A 2015-ig megjelent diplomamunkákról itt tájékozódhat.


Általános tájékoztató

Az intézmény nyilvános könyvtárként:

 • gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza, és rendelkezésre bocsátja;
 • tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól;
 • biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését;
 • részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.
 • elősegíti az OR–ZSE oktató-nevelő, kutató, tanulmányi és közművelődési tevékenységét;
 • támogatja a hallgatókat a szakirodalom használatának elsajátításában, az önálló ismeretszerzéshez szükséges jártasság és készség megszerzésében;
 • az OR–ZSE-n belül biztosítja az oktató-nevelő és a kutatómunka szakirodalommal és információszolgáltatással történő támogatását;
 • országos és nemzetközi szinten részt vesz a hebraisztika-judaisztika tudományok szakirodalmi és információs ellátásában.

A könyvtár feladatainak megvalósítása érdekében:

 • állományát vétel, ajándék és csere útján tervszerűen gyarapítja;
 • feldolgozza és a használat számára alkalmassá teszi;
 • olvasó- és kutatótermi használat, valamint korszerű reprográfiai eljárás segítségével az olvasók rendelkezésére bocsátja állományát;
 • a gyűjtőkörébe eső területen szakbibliográfiákat készít, és szaktájékoztatást nyújt, egyes kijelölt területeken dokumentációs tevékenységet végez;
 • közreműködik a hallgatók könyvtári-tájékoztatási ismereteinek megszerzésében és fejlesztésében, szervezett oktatás keretében bevezeti a hallgatókat az irodalomkutatás módszereibe, gyakorlatába;
 • együttműködik más (hazai és külföldi) könyvtárakkal és könyvtári rendszerekkel az állományfejlesztés, a könyvtárközi kölcsönzés, a kiadványcsere és közös kiadványok stb. tekintetében;
 • a közművelődési és szakmai továbbképzési feladatok megvalósítását az Egyetem hallgatói és oktatói, valamint egyéb munkakörökben dolgozó személyzete művelődési igényeinek felmérése alapján kiállítások rendezésével, ismeretterjesztő előadások stb. szervezésével segíti elő;
 • tájékoztató szolgálatával és szolgáltatásaival folyamatosan segíti az egyetemen folyó tudományos kutatási feladatok végzését;
 • rendszeres felméréseket és vizsgálatokat folytat az oktatók és kutatók szakirodalmi szükségleteinek, a tanszéki könyvtárakban felmerülő igények terén; ezeket elemzi, értékeli és alkalmazandó következtetéseket állapít meg;
 • felhívja a figyelmet más könyvtárak és tájékoztatási intézmények szolgáltatásainak igénybevételére;

A könyvtár az OR–ZSE szervezetén belül működő könyvtárak hálózatának központja. Hálózatába tartoznak az egyetem tanszékeinek könyvtárai (letéti könyvtárak) is. A tanszéki letéti könyvtárak részben klasszikus anyagokat, részben friss, naprakész köteteket, folyóiratokat tartalmaznak, amelyek kielégítik a hallgatói és oktatói igényeket. Ugyancsak a könyvtárhoz tartoznak a tanszékvezetői és tanári szobákban található kézikönyvtárak, illetve a gazdag videotéka (1500 db kazetta), valamint a hangszalag- és hanglemeztár.

A könyvtár tervszerű kutatómunkát fejt ki a feladatköréből adódó könyvtárelméleti és informatikai kérdések terén. Kiegészítő bibliográfiai szolgáltatást vállal a Magyar Nemzeti Bibliográfia rendszerében a hebraisztika–judaisztika tudományokban elfogadott doktori disszertációk feltárásával és közreadásával, továbbá ezen szakterületek tájékoztató eszközeinek összegyűjtésével és folyamatos kiegészítésével. Részt vállal az anyaintézmény tudománytörténeti feladataiban is.

A könyvtár gyűjtőköre

A könyvtár meghatározott feladataiból adódóan gyűjti a hebraisztika és judaisztika témakörében megjelent hazai és külföldi szakirodalom és szépirodalom, valamint a társadalomtudományok mindazon műveit amelyek jelentőségüknél fogva, illetve az Egyetem oktató-kutató feladatai folytán szükségesek.

Az egyes szakterületek gyűjtési arányait az anyaintézményben (OR-ZSE) folyó oktató-nevelő és kutató munka, valamint a szakkönyvtári jellegből eredő igények szabják meg.

A gyűjtőköröket részletesen a gyűjtőköri szabályzat tartalmazza, amelyet itt olvashat el.

A könyvtár állományának nagysága, gyűjtőköri összetétele egyedülálló a világon, ily módon nyitott a széles körű kutatás számára. Fontos kiemelni a történelmi jelentőségű, felbecsülhetetlen értékű héber, német és angol nyelvű kéziratokat, köteteket. A könyvtári anyag hatvan százaléka az elmúlt évtizedek során megsérült, ezért az egyetem – ezek megmentésére – restauráló műhellyel tart fenn állandó kapcsolatot.