Digitális ajánlás

Digitális ajánlás

A megújuló Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem digitális fölfogásában is a közösségi gon­dol­ko­dást tá­mo­gat­ja. Ezért az Egye­tem min­den pol­gá­rá­nak, de kivált­kép­pen a hall­ga­tó­i­nak azt ajánl­ja, hogy le­he­­tő­­leg nyílt for­rás­kó­dú, közös­sé­gi fej­lesz­tés alatt ál­ló, in­gye­nes szoft­ve­re­ket (pl. Linux, LibreOffice) hasz­­­nál­­­ja­­­nak, dol­go­za­ta­i­kat, tanul­má­nya­i­kat, ér­te­ke­zé­se­i­ket pe­dig szab­vá­nyos digi­tá­lis for­má­tum­ban készít­sék el, illetve nyújt­sák be.

Az Interneten történő böngészéshez elsődlegesen a TOR, a Brave, illetve a Firefox böngészőnek az ép­pen aktu­á­lis, leg­újabb vál­to­za­tát ajánl­juk. Ne hasz­nál­ja a Google Chrome elnevezésű browserét! (Az oko­kat meg­le­he­tő­sen szem­lé­le­tes mó­don fog­lal­ja össze a Washing­ton Post rö­vid videója.)

Elvárjuk, hogy az Egyetem polgárai digitális kom­mu­ni­ká­ci­ó­juk so­rán ne hasz­nál­janak Eu­ró­pán kí­vü­li (ame­ri­kai, kínai, il­let­ve orosz szol­gál­ta­tó) működ­tet­te e-mailfiókot (pl. gmail, yahoo, yandex), mert ezek nem felelnek meg az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (a GDPR-ban) és a 2011. évi, az infor­má­ci­ós ön­ren­del­ke­zé­si jog­ról és az infor­má­ció­sza­bad­ság­ról ren­del­ke­ző CXII. tör­vényben fog­lal­tak­nak, s ve­szélyt jelen­te­nek a di­gi­tá­lis ön­ren­del­ke­zés jo­gá­ra, mert jelen­tős mér­ték­ben kor­lá­toz­zák, sok eset­ben meg is szün­te­tik a sze­mé­lyes szfé­ra sza­bad­sá­gát.

Kérjük, hogy lehetőség szerint Ön is vég­pon­tok közöt­ti tit­ko­sí­tást alkal­ma­zó, euró­pai szer­ver­ről műkö­dő leve­le­ző rend­szert (ProtonMail, Tuta­no­ta) hasz­nál­jon az Egye­tem­mel foly­ta­tott digi­tá­lis kom­mu­ni­ká­ció­ja so­rán.

Dolgozat-, cikk-, illetve diplomamunka-írás közben óhatatlanul szükség lehet héberül, ógörögül és magyarul a ligatúrák tipo­grá­fi­ai mély­sé­gei­ig ér­tő betű­tí­pu­sok­ra. Szeren­csé­re közös­sé­gi fej­lesz­tés­nek hála egy­re több igé­nyes, ugyan­ak­kor ingye­nes meg­ol­dás szü­le­tik. Az OR-ZSE elsőd­le­ge­sen két betű­tí­pus-csa­lá­dot ajánlj minden­na­pi hasz­ná­lat­ra, a Linux Libertine G (ma­gyar, hé­ber, ógö­rög) és a Culmus (hé­ber) el­ne­ve­zé­sű cso­ma­got.
Ingyenesen letölthető, jogtiszta héber betűtípusok. (Debian alapú Linux rendszerre írt telepítő készlet letölthető innét.)
Ingyenesen letölthető, jogtiszta magyar betűtípus. (Debian alapú Linux rendszerre írt telepítő készlet letölthető innét.)