Disszertációk, értekezések

Sorszám PhD/habil. A védés éve Szerző Az értekezés címe

Tézisek magyarul

Tézisek idegen nyelven Kivonat Témavezető
1 habilitációs értekezés 2002 Staller Tamás A zsidó filozófia történeti vázlata

X

2 habilitációs értekezés 2003 Ungárné Dr. Komoly Judit A zsidó pasztorális pszichológia tárgya

X

3 habilitációs értekezés 2003 Grüll Tibor Zsidó epigráfiai kultúra a késő-római korban: zsinagóga feliratok

X

X

4 PhD
disszertáció
2004 Haraszti György A magyarországi zsidóság rövid története a kezdetektől az ortodoxia és neológia szétválásáig

X

egyéni felkészülő
5 habilitációs értekezés 2005 Haraszti György Az égő titok-az”Auschwitzi jegyzőkönyv(ek)ről” 60 év elteltével

X

6 PhD
disszertáció
2005 Gábor György Fejezetek az antik és középkori metafizikai antijudaizmus történetéből

X

egyéni felkészülő
7 PhD
disszertáció
2007 Rabbi Kotel Da-don Inter religius and Comparative study on the thirteen principles of the Jewish belief by Maimonides

X

Dr. Schőner Alfréd
8 PhD
disszertáció
2008 Hack Márta Stílus és verselés Salamon példabeszédeiben
A héber másál műfaja és szerkezete

X

egyéni felkészülő
9 PhD
disszertáció
2008 Oláh János Egy parabolikus próféta-novella a Tanah-ban

X

X

Dr. Schőner Alfréd
10 habilitációs értekezés 2008 Gábor György A történelem emlékezete – a „hetvenes” háború hermeneutikája
(Az “ön-kép” és a “más-kép” narratívái)

X

X

11 habilitációs értekezés 2009 Barkó Endre A pedagógia világa, az ember és világa kapcsolatrendszerébe

X

X

12 PhD
disszertáció
2009 Ruff Tibor Az Újszövetség és a Tóra

X

X

Dr. Rugási Gyula
Dr. Gábor György
13 PhD
disszertáció
2009 Kárpáti Judit A zsidó – arab koegzisztencia kultúraszociológiai és vallástörténeti dimenziói

X

X

X

Dr. Staller Tamás z’cl,
Dr. Uhrman Iván
14 PhD
disszertáció
2009 Fényes Balázs A concise chronology of biblical history

X

X

X

Dr. Haraszti György,
Dr. Oláh János
15 PhD
disszertáció
2011 Lengyel Gábor Moderne Rabbinerausbildung in Deutschland und Ungarn
Ungarische Hörer in den deutschen Rabbinerseminaren (1854 – 1938)

X

X

X

Dr. Slomo Spitzer
16 PhD
disszertáció
2011
09.22
Róna Tamás Judaizmus és közösségtörténet.
Kecskemét rabbijainak működése történetszociológiai aspektusból

X

X

Dr. Staller Tamás egyetemi tanár z’cl
17 PhD
disszertáció
2011
12.05
Dr. Tokics Imre A ius talionis és az asylum városok jogi,, vallási és kultúratörténeti jelentősége a Tanakhban

X

X

Dr. Schőner Alfréd
egyetemi tanár
18 habilitációs értekezés 2012.
03.21
Dr. Bábosik Zoltán Irányzatok és elméletek a magyar nevelésfilozófiában különös tekintettel Bernstein Béla munkásságára

X

X

19 habilitációs értekezés 2012.
03.28
Dr. Steinerné dr. Molnár Judit Multikulturalizmus – orosz zsidók Izraelben

X

X

20 PhD
disszertáció
2012.
05.29.
Finta Szilvia Binján áv – A rabbinikus gondolkodásmód analízise egy rabbinikus írásmagyarázati
szabály logikai vizsgálatán keresztül

X

X

Dr. Domán István
21 PhD
disszertáció
2012.
11. 22
Glässer Norbert Találkozás a szent igazzal a magyar nyelvű orthodox zsidó sajtó cádik-képe

X

X

Prof. Dr. Staller Tamás z’cl
22 PhD
disszertáció
2012.
12.13
Háberman Zoltán Cedaka és társadalometika

X

X

Prof. Dr. Staller Tamás z’cl
23 habilitációs értekezés 2013.
02.14
dr. Fenyves Katalin Zsidó polgáriasodás a 19-20. század fordulójának Magyarországán: a nyelvhasználat és a nők helyzetének alakulása

X

24 habilitációs értekezés 2013.05.09 dr. Kocsisné dr. Farkas Claudia “A zsidó iskola: fénysugár”
irányok és zsidóellenesség a fasiszta Olaszország oktatáspolitikájában

X

X

25 PhD
disszertáció
2013.06.11 Hrotkó Larissza A zsidó nők és férfiak 18. század végi és 19. század eleji letelepedése Pesten, különös tekintettel a nők helyzetére

X

X

X

Prof. Dr. Lichtmann Tamás

26 PhD
disszertáció
2013. 09. 17 Zima András A történetiség új rendje a budapesti magyar nyellvi, neológ és cionista sajtóban 1882-1938

X

X

Dr. Haraszti György,
Dr. Oláh János
27 PhD
disszertáció
2014. 01. 29 Thomas Salamon Biographical Illustrations, Proselytes and their acceptance to Judaism between the 9th and 19th Centuries

X

X

Dr. Domán István,
Dr. Kárpáti Judit
28 habilitációs értekezés 2014. 03. 27 Dr. Oláh János 1. Kolbach Bertalan és a zsidó néprajz
2.A budapesti Rabbinerseminar első korszakának (1877-1942) archontológiája és vezetőinek prozopográfiája

X

29 PhD
disszertáció
2014. 04. 10 Kárpáti Ildikó „Ilyenek voltunk?” A zsidó identitástudat ábrázolásának kultúraszociológiai olvasataaz amerikai játékfilmekben

X

X

Prof. Dr. Kiss Endre
Dr. Uhrman Iván
30 PhD
disszertáció
2014. 05. 22. Verő Tamás Maimonidész nevelésfilozófiája

X

X

Dr. Balázs Gábor
31 PhD
disszertáció
2015.02.19 Dr. Kiss Erika Erdély zsidó közösségei a kezdetektől napjainkig a temetők tükrében

X

X

Prof. Dr. Kiss Endre és Prof. Dr. Gábor György
32 PhD
disszertáció
2015.12.09 Tóth Andrea

Tradicionalitás és innováció a zsidó nevelésben – a vallástudomány és a neveléstudomány határán

X

Dr. habil Trencsényi László és Dr. Fényes Balázs
33 PhD
disszertáció
2016.09.06

Vanderstein Noémi Viktória

A ZSIDÓ IDENTITÁS „ÜVEGSZILÁNKJAI”,
AVAGY
ÉRTELMEZÉSI KÍSÉRLETEK
CHAIM POTOK A KIVÁLASZTOTT CÍMŰ REGÉNYÉHEZ

X

X

Dr. Haraszti György
Dr. Lichtmann Tamás
34 habilitációs értekezés 2018.02.05

Peremiczky Szilvia

Zsidó dráma, színház és identitás

X

X

35 PhD
disszertáció
2018.06.14 Tóth Sándor

“A FÖLD MEGVÁLTÁSA ELŐBBREVALÓ
A NÉP MEGVÁLTÁSÁNÁL”

X

X

Dr. Haraszti György
Dr. Zima András
36 habilitációs értekezés 2018 Dr. Glässer Norbert

„Királyunkat, kit Mózesként rendeltél?”
Királytisztelet, konfesszionalizálódás és állampatriotizmus az izraelita
felekezeti sajtóban 1944 előtt

X

X

37 PhD disszertáció 2019 Balogh István

A XVIII. századi magyarországi zsidó sírkövek – analízis és adattár

X

Dr. Bányai Viktória, Prof. Dr. Oláh János
38 PhD disszertáció 2019 Nógrádi Gergely

Zsidó kántorok Magyarországon a Soá utáni évtizedekben – Stern László és Lóránd Márton élete és munkássága

X

Dr. Fenyves Katalin, Dr. Frigyesi Judit
39 habilitációs értekezés 2019 Dr. Mártonffy Marcell

Biblikus hagyomány és történelmi tapasztalat Pilinszky János esszéiben – A Soá teológiai reflexióihoz

X

40 PhD disszertáció 2021 Farnad – Jerusálmi Márk A historical analysis of the differences between Ashkenazic srcibal styles, namely, the Arizal and the Beth Yosef x egyéni felkészülő
41 PhD disszertáció 2021 Radvánszki Péter Simon Tudomány és hagyomány
Rási Énekek énekéhez írott kommentárja a kinyilatkoztatás tükrében
x x Dr. Vajda Károly
42 PhD disszertáció 2023 ifj. Iványi Gábor Teodicea az Auschwitz utáni politikai teológiában X X Dr. Bognár László
Dr. Gábor György
43 PhD disszertáció 2023 Negyela László Mert ez az a hely, ahol emlékünk élni fog X X Dr. Haraszti György
Dr. Zima András