Doktori iskola felvételi rendje

A Doktori Iskola felvételi rendje

A jelentkezés általános követelményei:

Szervezett doktori képzésre és egyéni felkészülésre történő jelentkezést a meghatározott jelentkezési lapon a felvételi tájékoztatóban meghirdetett módon és határidőig kell benyújtani.

A pályázónak minden esetben igazolnia kell a mesterképzésben vagy azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett végzettségét és szakképzettségét, a héber/ivrit nyelv ismeretét és legalább egy – az előző fejezet (6) pontjában felsorolt – nyelvből államilag elismert középfokú komplex C típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga meglétét valamint eddigi tudományos kutatási, diákköri eredményeit, illetve publikációs tevékenységét.

A jelentkezési laphoz csatolni kell:

 • a szakmai önéletrajzot;
 • a kutatási téma témavezető általi elfogadó nyilatkozatát;
 • a mesterképzésben vagy azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett oklevele(k) hitelesített másolatát, külföldön szerzett egyetemi diploma esetén a honosítás igazolását és annak hiteles fordítását;
 • a nyelvismeretet igazoló bizonyítvány(ok) vagy leckekönyv (a héber/ivrit nyelv esetén) hitelesített másolatát;
 • a tudományos publikációk jegyzékét és különlenyomataikat (fénymásolataikat vagy internetes elérhetőségeit);
 • a felvételi eljárási díj befizetésének igazolását;
 • az önköltséges képzési formára történő jelentkezés esetében a költségek térítését vállaló hivatalos nyilatkozatot.

Az ösztöndíjra jelölt pályázó az ösztöndíj megszerzését követően nem vállalhat teljes munkaidejű állást, mely feltétel elfogadásáról a felvételi laphoz nyilatkozatot köteles csatolni. A hallgatói jogviszonyával kapcsolatos kérdésekben a Nftv. 47-48. § előírásai szerint kell eljárni.

A felvételi vizsga díja: 8.000 Ft.

A felvételizéshez szükséges űrlapokat itt éri el.

Az OR-ZSE Doktori Iskolájába nem jelentkezhet az, aki másutt már eredménytelen kísérletet tett doktori fokozat megszerzésére.

A felvételi vizsgán a vizsgázónak a zsidó vallástudomány tárgykörében, a dolgozata témájával összefüggésben kell számot adnia ismereteiről, és meg kell védenie benyújtott dolgozatát.

Az értékelés szempontjai

A felvételi meghallgatás alapján a felvételi bizottság az alábbi szempontok szerint értékeli a jelentkezőt:

Habitusvizsgálat, melynek során igazolnia kell, hogy a megpályázott kutatási téma tudományágában átfogó ismeretekkel, míg a kutatási téma területén mélyreható ismeretekkel rendelkezik;
az eddigi tudományos tevékenység értékelése a választott kutatási téma és/vagy a kapcsolódó tématerületeken megszerzett kezdeti kutatói gyakorlat és publikációkkal igazolt kutatási eredmény bizonyítása; az idegennyelv-ismeret értékelése.

A felvételi bizottság a pályázókat véleményezi és – 1-5 közötti – értékelő pontozást alkalmazva titkos szavazással kialakítja állásfoglalását: javasolja, feltételesen javasolja, vagy nem javasolja a pályázó felvételét.

Költségtérítés:

 • magyar állampolgároknak: 140.000 Ft / fő / félév
 • Felvételi vizsga díja: 8.000 Ft
 • Doktori szigorlat díja: 40.000 Ft
 • Szigorlati oklevél kiadása: 5000 Ft
 • Doktori eljárás díja (a disszertáció benyújtásakor): 140.000 Ft
 • Habilitációs eljárás díja: 150.000 Ft.

A költségtérítés nem tartalmazza a tananyag, könyvek, jegyzetek árát!