Vissza a d'VAR Torá-hoz

  

Jiszraj (Jitro) hetiszakasza
(Elhangzott a Magyar Rádióban 2004. 02.13-án)

bethe.gif (1004 bytes)

,,... Hásém miSzináj bo vözórách miSzéir lomaj hajfiá méhár Póron
vöoszó mérívövajsz kajdes, mimínaj ésdosz lomaj. "
(M. V.33.2.)

,,...az Örökkévaló a Szinájról jött, felsugárzott feléjük Széir tájáról, felragyogott Párán hegye felől és feljött a Szent Tízezrek közül, jobbjában lángtörvénnyel."

Ezekben a hetekben Sömajsz, Mózes második könyvének fejezeteit olvassuk. Az elmúlt héten volt a Dal Szombatja, amikor felolvastuk a Tórából a Győzelmi Dalt, más néven Sirat-Hájám, a Tenger Dalá-t.

„Osiro IáHásém ki goaj goo... " (M . I I .15.1. )

„Hadd énekeljek az Örökkévalónak, mert fennséges, fennséges Ő."

A rabszolgaságból kiszabadult népet - Izrael fiait az Örökkévaló megmentette üldözőitől, fáraó hadseregétől.

Az egyik Midrás tanítása arról szól, hogy Izrael fiainak minden lépését a kettévált tenger medrében angyal vigyázta. Egy másik Midrás szerint pedig mielőtt Isten átvitte volna Izrael fiait a tengeren, akkor a tizenkét törzsnek megfelelően tizenkét folyosót nyitott meg az Örökkévaló a hatalmas vizekben. Azonban Izrael fiai nem voltak hajlandók átmenni ezeken. Úgy mondták: ha útjuk közben nem láthatják testvéreiket, testvértörzseiket - akkor nem indulnak el. Erre egy helyen nyílt ketté a tenger, ennek láttán a törzsek együtt indultak el szabadulásuk útján.
Mire akar tanítani bennünket a Midrás? - Arra, hogy minden közösségben mindenki figyeljen oda egymásra. Segítenünk kell egymást, és különösen a magáramaradott hittestvéreinket, hogy enyhítsük magányukat. Ismeretes, hogy elanyagiasodott világunkban sokszor az önös érdekek kerülnek előtérbe. A munkás hétköznapok forgatagában gyakran megfeledkezik egyik ember a másikról, pedig nemegyszer egy jó szó is milyen sokat jelenthet. Lehetőségeinkhez mérten segítsük a segítségre szorulókat, akarjunk jót tenni, mert ha egyszer elmegyünk az életből, Isten ítéloszéke előtt csak jócselekedeteink számítanak. Gondolataink összegzéseként figyeljünk oda embertársainkra, gyakoroljunk irántuk szeretetet és megértést.
Azért, hogy Isten is mindenkor szeretettel tekintsen reánk.

A holnapi szombatunkon a Jiszraj hetiszakaszt olvassuk. Ebben a tórai részben tárul elénk - Ászeresz Hádibrajsz - a Tízparancsolat.

„A mindenség megrendült
Ég és Föld reszketett,
Hogy szózatod megzendült
'Én vagyok Istened!"'
              (Kiss József: Kinyilatkoztatás)

Többezer év távlatából is megdöbbentő hatással van ránk a tórai leírás a Szináji környezet és körülmény, amelyben és ahogyan végbement az isteni kinyilatkoztatás.

1. „Onajchi Ádajsem Elajkecho... "

„Én vagyok az Örökkévaló, a Te Istened..." Akkor is és ma is ugyanazt jelenti: az Örökkévaló az egyetlen Isten, rajta kívül nincs más.

2. „Laj jihje löho Elajkim áchérim. "

„Ne legyenek neked idegen isteneid." Ne csináljunk faragott isteneket és ne imádjuk azokat.

3. „Laj szíszó esz sém Ádajsem Elajkecho lásov... "

„Ne ejtsük ki hiába az Ő nevét..." Sem eskünél, sem egyebeknél.

4. „Zochajr esz jajm hásábbosz lökádsaj. "

„Emlékezzél meg a szombatról és szenteld meg azt." A szombat szentségét hozza a középpontba ez a parancsolat.

5. „Kábbéd esz ovíchó voesz imecho..."

„Tisztelt apádat és anyádat." Mivel a szülők Isten társai egy-egy új élet teremtésénél, ezért ahogy az ember tiszteli Istent, ilyenformán tisztelni kell szüleit is - még a síron túl is.

Az imént felsorolt öt parancsolat az első kotáblán található, melyet úgy nevez a hagyományos tanítás - bén ódom IoMokajm - az embernek Isten iránti kötelességét hangsúlyozza.

A most következo öt parancsolat pedig - amely a második táblán található - a hagyományos tanítás szerint - bén ódom löchávéraj - az embernek embertársához való viszonyát szabályozza.

6. „Laj tircoch"

„Ne ölj."

7. „Laj tinof"

„Ne törj házasságot"

8. „Laj tignajv"

„Ne lopj"

9. „Laj szaane vöréácho éd soker"

„Ne tégy hamis tanuvallomást"

10. „Laj száchmajd"

„Ne kívánd, amí a felebarátodé..."

A felsorolt parancsolatok csak a magvát képezik azoknak a törvényeknek és rendeleteknek, amelyek kötelezőek számunkra. Ha Istenünk iránt szeretet érzünk, ha hiszünk Istenünkben, akkor tudjuk -hogy szent törvényeink nem azért adattak számunkra, hogy ezek nehezítsék életünket, hanem ellenkezőleg: kimondottan azért, hogy segítsék, hogy életünk folyását helyes mederbe tereljék. Azért is, hogyha választanunk kell életútak között, tudjunk helyesen dönteni jó és rossz, igaz és igaztalan között. Ha Istenünkbe vetett hit irányítja cselekedeteinket, bizonyára Isten megmutatja számunkra azt az ösvényt, amelyen járnunk kell, és azt, amelyen boldogulunk, boldogulhatunk.

„Ím ez a törvény! Kövessétek!
És legyőzitek a sötétséget.
Izrael mind ide tekintsen,
És zengje-zúgja: Egy az Isten!
Ezt írjátok a kapufélre,
Ezt véssétek a szívbe mélyre
És jártatokban, keltetekben
Előttetek mind ez lebegjen."
               (Kiss József: Ím, ez a törvény)

Legyenek mindig ott gondolatainkban a Tórának, a Tízparancsolatnak rendeletei, tanításai, hogy életünk ösvényén ezek vezessék és vigyázzák lépéseinket. Legyenek közösségeink itt és mindenütt a Tízparancsolatnak, a Tórának, az emberszeretetnek vár-erődítményei:
Istenünkért, családainkért, közösségünkért, az emberekért - a jövőnkért.

Valósuljanak meg felettünk az ősi bibliai papi áldásnak szavai.

„Jövorechecho Ádajnoj vöjismörecho
Joér Ádajnoj, pónov élecho, vihuneko
Jiszo Ádajnoj pónov élecho vöjoszém löcho sólajm. "


„Az Örökkévaló áldjon és őrizzen meg Benneteket
Sugároztassa felétek arcát és legyen hozzátok könyörületes
Fordítsa felétek arcát és adjon tinéktek, mindannyiunknak békét.

Omén
kén jöhi rócajn

Deutsch László
főrabbi

Vissza a d'VAR Torá-hoz