Vissza a D'vár Torá-hoz

  

Schőner Alfréd:
KOL NIDRÉ TANÍTÁSA - 2002/5763


Áldottak legyenek azok, akik templomunkba, Isten házába a mai napon, Kol Nidré estéjén eljönnek. A szeretet szavával köszöntöm testvéreimet a zsinagógai esztendő legszentebb napján. A zsinagógai atmoszféra is jelzi...". hiné jom hádin" íme a mai nap az ítélet napja. Amikor hívekkel telik meg végre Isten háza, amikor ismerős dallamok, gyermekkori élmények nosztalgiája, de mindenek előtt Isten iránti szeretet, múltunk iránt érzett felelősség, és a sorsközösség gyűjti össze a rég nem látott zsidó embereket. Imádkozunk, elmélyülünk, reménykedünk. A zsinagógai esztendő legszentebb, legfenségesebb napján a tanítás szívtől, szívhez szól. 

l. Ki szereti Istent? Az, aki átal megkedvelik Isten nevét, aki tudománnyal foglalkozik, aki segíti az alkotó tudóst, aki jellemesen viselkedik az emberi kapcsolatokban." (Jomá 86/ a.) 
Ha a 21. század első éveiben, e történelmi szakaszban megkérdeznék társainkat, barátainkat, melyik az a szó, amelyet ma mindenki használ, de talán korábban alig-alig ismertek; az a szó és az a fogalom, amelyik beköltözött ma már az otthonokba, a számítógép. A komputer, amely a munkát segíti. Az ember helyett ugyan nem gondolkodik, de elősegíti az emberi ráció fejlődését. A számítógép, amely szórakoztat, hogy a fárasztó munka után családi légkörben, a családi fészek melegében, szülők és nagyszülők legnagyobb meglepetésére gyermekeik és az unokák bravúros módon és módszerrel játszanak a század csodájával. 

A komputer az, amely segíti, hogy kilométerek ezreit tegye meg a repülőgép. Akkor is, amikor sötét van, amikor vihar tombol a magasságokban. Biztos megadva az útirányt a repülőgépnek, a komputer segíti, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz. Nyelveket tanít, és metakommunikációs rendszereket hoz létre. A számítógép szinkronban hozza házadba a glóbusz történéseit Millió embertársaddal egyszerre látod a világ eseményeit, élvezheted a kiemelkedő zenei eseményeket, a világ sportolóinak kiemelkedő találkozásait. 
És láthatod a véres terrort. Nincsen többé titok, eltűnnek a tabuk. 
A komputer társunkká válik, a komputer, amelyet századunk egyik kiemelkedő zsidó gondolkodója modern Gólem-nak nevez. Az ember a komputer nélkül életképtelen.
A komputer mindenre képes. Egy fogalom kivételével. Érzelem, szeretet. A komputer behálózza az egész világot, miközben talán ezzel egy időben kivész földünkről, vagy egyre redukálódik a szeretet. Az az érzelem, amiért - többek között - az ember a földre rendeltetett. Hogy érezzen, legyen szíve, lelke legyen.

"A Világ Alkotója szívet kíván." (Szánhedrin 106/b)

Mindenekelőtt és mindenekfelett.
A héber nyelv egyik legszebb kifejezése: áhává, a szeretet. Modern korunk produktumait elfogadva, és azt a mi életünkhöz appercipiálva, a zsidó élet alapja továbbra is a ránk mindig jellemző, a zsidóságot döntő módon meghatározó fogalom, áhává, a szívünk mélyéről jövő, a szívekhez eljutó és megértő szeretet legyen.

2. "Tanítványok kérdezték mesterüket: Mi a hosszú élet feltétele? Mire így válaszolt: Sohasem tartottam rettegésben házam népét, tisztelve tiszteltem a tudóst, tisztátalan helyen tudománnyal nem foglalkoztam..., nem örvendtem felebarátom szerencsétlenségén... " ( Táánit 20/b )
A második gondolat, amelyről szólok ezen ünnepre készülve, az emberi élet célkitűzésével kapcsolatos. Magasra emelni a mércét, magasra emelni a mértéket, Ha megkérdeznének titeket, hogy vajon a mi erkölcsi rendünkben, melyik az a mozgatórugó, amely átsegített bennünket a történelem viharain, amely Isten áldásaként az embert igazabbá teheti, a mai napig azt válaszolhatjuk:
Életünknek is alapja, kezdete és vége, az a szó, amelynek kettős jelentése van a héber nyelvben: ávodá. 
Jelenti a munkát, és jelenti az isteni szolgálatot. Aki önzetlenül, hivatástudattal dolgozik, e munkája által Istent is szolgálja. A munkája által, amelyből embertársainak öröme lesz, Istennek is örömet szerez. A héber nyelv különleges gondolati rendszerének e kettősség adja meg az áhítatát.
Hadd érzékeltessem e kettős fogalomnak, az ávodának a hagyományos irodalomban betöltött szerepét és helyét. 
Munka és isteni szolgálat.
A régi legenda a következőképpen fogalmaz: 
"Alexandrosz Hamakedón - azaz Nagy Sándor - világhódításai útján távoli helyre érkezett. Útjába került egy idős földműves, aki fiatal csemeték ültetésével foglalkozott.
Hallod-e öreg - szólt hozzá kellő üdvözlés után Alexandrosz - nem okos dolgot mívelsz, amikor fákat ültetsz, hiszen öreg vagy már, gyümölcséből aligha juthat neked.
Uram - felelte az öreg -, ha nem jut nekem, majd jut az unokáimnak. Ha nem jut nekik, majd jut a követő generációnak. - Évek múltak el, s a hódításairól már rég hazatért az uralkodó, akkor megjelent nála egy hajlott hátú, igen-igen öregember, s kezében egy ládika volt, s a ládikában gyümölcsök. Amikor megkapta az engedélyt, hogy az uralkodó elé lépjen, kérdéssel fordult hozzá: 
Uram, megismersz engem? - Nem - hangzott a válasz. - Én vagyok az az ember, akivel hosszú-hosszú évekkel ezelőtt találkoztál távoli messzeségben, aki a fákat ültette. S most annak a fának az ágából e ládát készítettem és a fának a gyümölcsét beletettem e ládikába, és odaadom neked. Neked, akit a legjobban megillet.
És szólt az uralkodó, így regél a hagyomány, hogy vonják be arany és ezüst pánttal a ládát, adják vissza az öregnek. Így jutalmazva őt, és bizonyítva, hogy a komoly munkának mindig van értéke. Az öreg hazavitte a ládát, ahol a szomszédja meghallotta a történetet. Annak a felesége az ötletet elsajátította. Csináltatott egy fából készült kis ládát, vásárolt gyümölcsöt tett bele, s elvitte - társához hasonló módon - a királyhoz, várva az ajándékot.
És szólt az uralkodó: - Mondd, ember, te ültetted a fát? Az általad ültetett fának a gyümölcsét tetted az ajándékdobozba?
Mert csak az elvégzett munkának van gyümölcse, csak a megszenvedett munkának van jutalma.
"

Eddig a régi legenda, amely egy kicsit a mi életünknek is összefoglalása, egyben kifejező szimbóluma. Az ávodá-nak, a munkának és egyben Isten-szolgálatának a lényegét fogalmazhatjuk meg. A Mindenhatótól a jutalmat akkor kapjuk meg, ha mi is "elültetjük" a saját fánkat. Ha Istent és embert szolgáljuk, tiszteljük.

Drága Testvérem! Kételyekkel, de reményekkel is teli korunkban hozzád szólok: 
Töröld le szemedről a könnyeket, tudom sokat szenvedtél. Tudom, te is átélted a történelem legnagyobb viharát, megpróbáltatásokat, lemondásokat, szenvedéseket, te is átszenvedted családod szétzúzását, a magyar zsidóság kétharmadának elpusztítását. Ennek ellenére, mindezek dacára mi "ültettünk és ültetünk".
Modern világ, érzelem, Isten-szolgálaton alapuló munka a mai magyar zsidóság nagy kihívása. Tudunk- e élni az új lehetőségekkel? A jelenben a jövőért is élhetünk. 
Az emlékek, az emlékezés, s az ítélet napján e földi létből a magasságok felé szól a halandó ember imája, majd áldáskérése. Imádkozzunk azért, hogy Isten hallgassa meg fohászunkat. Fohászunkat nyugalomért, békességért, családért, fejlődésért. Isten hallgassa meg fohászunkat és adja e közösség minden egyes tagjának, asszonyainak és férfiainak, idősebbjeinek és fiataljainak, adjon egészséget, a földi lét talán legnagyobb értékét, és köszönthessük embertársainkat, az Ő teremtményeit. Szép, rabbinikus hagyományunknak eleget téve, hadd kérjem rátok ősi áldásunk szavát, remélve annak bekövetkeztét.

Vissza a d'VAR Torá-hoz