Egyetemi kutatócsoportok

Rövid bevezető

Az OR-ZSE mint egyetem nem csak az oktató intézmény, hanem fontos kutató­köz­pont is. Mint ilyen arra tö­rek­szik, hogy a zsi­dó­ság tu­do­má­nyát a maga inter­­disz­­cip­­li­­ná­­ris, inter­­re­­li­­gio­­ná­­lis és inter­­kul­­tu­­rá­­lis jelentőségében minél több oldalról közelítse meg. A tudományos téren is meg­úju­ló egyetem arra ösztönzi oktatóit, PhD- és MA-hallgatóit, hogy minél nagyobb szám­ban és inten­zi­tás­sal kap­cso­lód­ja­nak be az egyete­men ki­bon­ta­­ko­­zó tudo­má­nyos közélet­be és kutatómunkába, ill. kezdeményezzenek új kutatásokat, hozzanak létre, vagy újítsanak meg ku­ta­tó­cso­por­to­kat.

Az OR-ZSE mint a változó világra nyitott zsi­dó­ság egye­te­me nyit­va áll a zsi­dó­ság tu­do­má­nyát művelő kutatók, ill. eddig az egyetemen kívül mű­kö­dő tu­do­má­nyos mű­he­lyek előtt is.

Az OR-ZSE-n működő, ill. az egyetemhez kapcsolódó kutatócsoportok, műhelyek

  1. Interkulturális hermeneutikai kutatócsoport
  2. Marczali Henrik Kutatócsoport
  3. Nyelvészet és nyelvtudomány
  4. Hálózatkutatás a Zsidó Tanulmányokban
  5. Digitális Bölcsészet Műhely
  6. Virág Teréz Traumakutató Csoport