Egyetemi levelező rendszer

Az Egyetem új elektronikus levelező rendszerre tért át. Az ehhez kapcsolódó új in­for­ma­ti­kai stra­té­gia fon­tos ré­sze az Egye­tem „adat­va­gyo­ná­nak”, a pri­vát szfé­ra di­gi­tá­lis sza­bad­sá­gá­nak és a bel­ső hi­va­ta­li le­ve­le­zés­nek a vé­del­me. Hi­va­ta­los, intéz­mé­nyi le­ve­le­zés ezen­­túl ki­zá­ró­lag eb­ből a le­ve­le­ző rend­szer­ből foly­tat­ha­tó.
Az OR-ZSE saját levelező szerverét leállítottuk, s levélforgalmunkat olyan szolgáltatóra bíztuk, aki meg tudja akadályozni, hogy az Egyetem levelező rendszere időről időre kéretlen leveleket küldözgető zombivá váljék, ugyanakkor megfelel az európai adatvédelmi irányelveknek, vala­mint a vonatkozó magyar törvényi előírásoknak, egy­szersmind vég­pon­tok közöt­ti tit­ko­sí­tást is vé­gez.
Fő célunk az volt, hogy minden egyetemi munkatárs és doktorandusz rendelkezzék „@or-zse.hu” végződésű egyetemi e-mailcímmel, és a hivatalos levelezés ezen a címen keresz­tül, vég­pon­tok köz­ti tit­ko­sí­tás­sal, biz­ton­sá­go­san, az eu­ró­pai adat­szu­ve­re­ni­tás meg­őr­zé­sé­vel tör­tén­jék. Ezért az Egye­tem – kül­ső szol­gál­ta­tó be­vo­ná­sá­val – meg­te­rem­tet­te kor­sze­rű, biz­ton­sá­gos, könnyen hasz­nál­ha­tó, ele­gen­dő tár­helyet biz­to­sí­tó köz­pon­ti leve­le­ző rend­szer üzemel­te­té­sé­nek a le­he­tő­sé­gét. Az új rend­szer beve­ze­té­se 2019. december vé­gé­re be is fe­je­ző­dött. A fo­lya­mat so­rán min­den mun­ka­társ, dok­to­ran­dusz és hall­ga­tó számá­ra ké­szült, il­let­ve 2020. feb­ru­ár 3-ig ké­szül vég­pon­tok kö­zöt­ti tit­ko­sí­tás­sal el­lá­tott elektro­ni­kus posta­­fi­­ók. A meg­lé­vő egye­te­mi e-mail­cí­mek szin­taxi­sa és domain­vég­ző­dése nem válto­zik.

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem új, a vonatkozó európai adatvédelmi ren­de­let­nek, a GDPR-nak és Magyar­or­szág tör­vény­ho­zá­sa által meg­al­ko­tott 2011. évi CXII., az infor­má­ci­ós önren­del­ke­zé­si jog­ról és az infor­má­ció­sza­bad­ság­ról ren­del­ke­ző tör­vény­nek egya­ránt meg­fe­le­lő le­ve­le­ző rend­sze­ré­be pe­dig a ProtonMail be­je­lent­ke­ző képernyőjére navi­gál­va le­het be­lép­ni. A levelező használatához lásd még a 20191220/1-es rek­to­ri ren­de­letet.

BELÉPÉS