Goldmark Kórus

A mai Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem elődje, az 1877-ben alapított Országos Rabbiképző Intézet ötven évvel ezelőtt, 1969-ben a XX. század második felének nagy igazgatója, dr. Scheiber Sándor kezdeményezésére Ádám Emil karnagy vezetésével kórust alapított az Intézet és az Anna Frank Gimnázium tanulóinak részvételével.

Az énekkarnak és alapító vezetőjének a kezdetektől az volt a céljuk, hogy a zsidó zenét megmentsék a feledéstől, illetve elfeledett dallamokat elevenítsenek föl és terjesszenek el ismét a köztudatban. Az alapítás óta eltelt évtizedekben a kórus nagy sikerrel szerepelt magyarországi és külföldi helyszíneken, Debrecen, Győr, Hódmezővásárhely, Kaposvár, Kecskemét, Keszthely, Pécs és Szeged mellett számos külföldi városban is fölléptek, többek között Ausztriában, Izraelben, Németországban és Ukrajnában.

A kórus repertoárja igen széles: hétköznapi és ünnepi imákat, zsoltárokat, az ókorból fennmaradt zenei „anyagot”, jiddis és haszid dalokat épp­úgy éne­kel­nek, mint az egye­te­mes zene­iro­da­lom darab­ja­it is. A hagyo­má­nyos litur­gi­ai, vala­mint a ha­szid illet­ve jid­dis nép­ze­nei műve­ken kí­vül az ének­kar műso­rai az el­telt évek folya­mán olyan föl­dol­go­zá­sok­kal is bő­vült, amelye­ket ki­mon­dot­tan a Gold­mark Kó­rus szá­má­ra ké­szí­tet­tek.

A kórus repertoárjában az alapító kar­nagy, Ádám Emil mű­vei mel­lett J.S. Bach, L. van Beetho­ven, F. Schu­bert, Bár­dos Lajos, Ko­dály Zol­tán és Ka­do­sa Pál, vala­mint a kevés­sé is­mert XVI–XVII. századi manto­vai zene­szer­ző Salo­mo­ne Ros­si (שלמה מן האדומים), a XX.sz.-i Morde­chaj Gebir­tig és Mark War­szavski, illetve a XIX. századi híres kántor-zeneszer­zői: az oszt­rák Sala­mon Sul­zer, a német Louis Lewan­dowski, valamint a fran­cia Samuel Naum­burg szer­ze­mé­nyei szere­pel­nek.