"Ami elmúlt, még nem a múlté"

 

 

A Nobel- díjas Elias Canetti ezen mondatával zárul Aleida Assmannak a "Rossz közérzet az emlékezetkultúrában. Beavatkozás" című könyve. (Bp. 2016. Múlt és Jövő kiadó, 288.p.)

 

 

A könyv szerzője:

Aleida Assmann

A mű olyan történeti, kulturális antropológiai, filozófiai, kérdésekkel foglalkozik, melyek az emlékezetkutatás legújabb vitáit, megállapításait, a politikummal való összefüggéseit mutatja be részletesen. Aleida Assmann vizsgálati módszere interdiszciplináris. A történettudomány, a szociológia, a szociálpszichológia, a pszichoanalízis, a mentalitástörténet emlékezetre, emlékezésre, emlékezetkultúrára vonatkozó jelenségeit analizálja. Művét férje, Jan Assmann "A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magas kultúrákban" (Bp. 1999. Atlantisz kiadó) című szenzációt keltő opusa előzte meg.

Aleida Assmann könyvének előszavát Erős Ferenc írta, melyben kifejti a könyv tudományos érékeit. Könyv címe utalás Sigmund Freud 1930-ban megjelent "Rossz közérzet a kultúrában" című művére.

Aleida Assmann véleménye szerint azonban Freud elképzelése az ősapa megöléséről egy tudományos mítosz volt, a zsidók genocídiuma azonban az emberiség/emberiesség ellen elkövetett történelmi valóság, bűntett volt. A holokausztnak, mint mítosznak nincs semmiféle alapító szerepe az európai gondolkodásban, identitásban (szemben például a zsidók egyiptomi kivonulásával),- teszi hozzá Heller Ágnes az utószóként közölt olvasónaplójában.

A fő kérdés az, hogy mire akarunk emlékezni, és hogy mit felejtünk el? Ebben áll az emlékezet lezáratlan dinamikája. További kérdés, hogy hogyan változik meg a holokauszt emlékezete? Milyen emlékezeti formák és normák öröklődnek át a következő nemzedékekre, hiszen a holokauszt túlélők személyükben hamarosan kilépnek az időből.

A fogalmi tisztázások, a kulcsszavak megtalálása és körülírása lényeges alapelemei a könyvnek, melyek alapján újabb és újabb kérdéseket tesz fel a szerző a náci múlt feldolgozásától az európai bevándorlók identifikációs kérdéséig, integrációjáig. Az emlékezetkultúra egyrészt gyűjtőfogalom, "mely a múlt megközelítésének pluralizálódására és intenzitásának fokozódására utal." Továbbá jelenti a múlt elsajátítását egy csoport által, az etikus emlékezetkultúrát. A holokauszttal való szembenézésről van szó az áldozatok szemszögéből, mely visszaadja emberi méltóságukat. emberi mivoltukat, arcukat, sorsukat. A kommunikatív emlékezet az, amely során az emberek elbeszélik rossz emlékeiket, s ahogyan tovább adják azokat.

Aleida Assmann egyik alaptézise, hogy a legfontosabb emlékezésetikai parancs, hogy mit ne felejtsünk el. A holokauszt emlékezetének kategorikus imperatívusza, hogy ne ismétlődhessen meg!

A történész-diskurzusok újabb megállapításait a legfrissebb szakirodalom alapján ismerteti. Többek között a kiüresedett emlékezetkultúra kritikáját idézi Jureit Schneidertől. A rossz közérzet okozója többek között "az ellaposodott, sztereo-tipikus emlékezés, ugyanannak az állandó csócsálása, a patetikus és szentimentális előadásmódtól, az értelem és az erkölcs keresésétől ragacsossá vált történelem. "Aleida Assmann az emlékezés három komponensét illeti kritikával. Ezek: az érzelmesülés (az érintettség pátosza); a megrendezettség (üres rituális ismétlések); és az intézményesítés (az emlékezés előírása a jövő számára, s amikor az emlékezés leválik az érintettekről). Mindezek a dimenziók a kollektív emlékezés minőségét befolyásolják.

A német emlékezetkultúra a II. világháború után négy évtizeddel épült ki, melyet egy hosszú látencia időszak előzött meg. Ebben része volt a kommunikatív elhallgatásnak, a felelősség megkerülésének. A múltra, a náci múltra, a holokausztra, az emlékező dialógus kényszerítő ereje nyomán születtek az első igazán hiteles és emberléptékű párbeszédek apák és fiúk között. A protestáló 68-as nemzedék és a háborús nemzedék vitája, a múlt analitikus feldolgozása, a gyászmunka megkezdése nem generációs kérdés volt, nem csupán a fogyasztói társadalom elleni lázadás, hanem egy új nemzedék önidentifikációs szándéka, a nemzeti önkép tisztázásának a kérdése is. Olyan morális cselekedet, amely során a "családjukkal szakítottak egy szennyezett környezetből egy erkölcsileg kifogástalan világba léptek át". Ez megnyitotta az utat a zsidó áldozatokkal való együttérzés, azonosulás felé. Ez az azonosulás azonban semmiképpen nem idegenítette el a saját identitásuktól, családjuktól, nemzetüktől és annak történelmétől. Aleida Assmann egyetértőleg idézi Reinhardt Kosseleck idevágó megfogalmazását. "Nekünk németeknek mint politikailag felelős nemzet tagjainak kötelességünk, hogy emlékezzünk a tettekre és ezzel együtt a tettesekre is. (…) Nem rejtőzködhetünk áldozati csoportok, például a zsidók mögé, mintha bizony ezzel mi nyernék egy holokauszt emlékművet, ahogy más országok e földtekén."

Itt feltétlenül meg kell említeni Bibó István: "A zsidókérdés Magyarországon 1944 után"(1948) című máig meghatározó tanulmányát, mely az egyéni felelősség kérdését is fókuszba helyezi. A holokauszt okai között hangsúlyozza többek között a társadalom morális erózióját.

Felszabadító ereje, korszakalkotó jelentősége volt a német televízió (ZDF) 2013 márciusában sugárzott "Anyáink, apáink" című háromrészes filmsorozatának. Olyan emlékezést indított el, amely a Spiegel szerint" a megvilágosodás, az emlékezés, a szégyen, a gyász, a múlttal való szembenézés újra meg újra felcsapó sokkhullámaiban" ment végbe. Ezt megelőzően már születtek olyan alkotások, történtek olyan események, amelyek megalapozták a német társadalom nyitottabbá válását. Ebben az önfelszabadító, a hallgatás falanxát áttörő folyamatban a történészek és a művészek jártak elől. Eugen Kogon 1946-ban könyvet írt a nemzetiszocialista államról, majd másfél évtizednyi masszív hallgatás után az egész világot az Eichmann- per kavarta fel. A Mitscherlich szerzőpáros "Gyászolásra képtelenül" (1967) című könyve, a Holokauszt című 1979-es amerikai tévéfilmsorozata, az 1986-os történészvita, az 1993-as Schindler listája, az 1995- ben a Wehrmacht bűneiről rendezett kiállítás, Daniel Goldhagen "Hitler készséges végrehajtói" című műve jelzik ezt az utat.

A ZDF-eposzt a Spiegel című lap hatalmas, felszabadító ereje miatt a nemzet terápiájának nevezte. A "barna" életrajzok, a nemzedéki láncokban mutatkozó vakfoltok, a ki nem beszélt, sokszor artikulálhatatlan történések kimondása, a traumák, az elfojtások feloldása nem következett be a 68-as generáció hallgatást megtörő cselekedeteivel. Ellenkezőleg, ezt a hallgatás elmélyülése követte, "mert német-német családi konfliktusok politizált kommunikációjában a zsidó áldozatok kérdése még nem játszott igazán szerepet." Ez húsz évvel később változott meg, amikor a morális választóvonal egy új emlékezeti kultúra alapkövévé vált."

A mentalitástörténeti fordulat nemcsak a német valóságot érintette, hanem több helyen is elkezdődött a 80-as években. Ez visszavezethető a vietnami háború befejezésére és annak USA-beli következményeire; a latin- amerikai diktatúrák bukására; az európai vasfüggöny lebontása következtében a hidegháború kétpólusú világának bukására. A jobboldali és baloldali ideológiák helyére az emberi jogok elfogadása lépett a politikai cselevés, erkölcsi értékelés és a történelmi érzékenység normatív alapjaként.

Tehát kronológiailag nagyjából húsz évenként történtek a nemzetet átfogó nagy mentalitásbeli, mnemotechnikai változások a német társadalomban. Ezt a folyamatot a holokauszt crescendójának nevezi Aleida Assmann, Lübbe 1983-as beszéde nyomán. A II. világháború után húsz évig tartott, míg ismét beszédtéma lett a jeruzsálemi és a frankfurti perek kapcsán a holokauszt. Újabb húsz év telt el, míg az emberiség/emberiesség elleni bűntett megkapta a történelmi helyét. Ismét húsz év telt el, míg a holokauszt a világ múzeumaiba, emlékhelyeire került.

Az emlékhelyek, emlékművek problematikája nagy vitákat kavart és nem csituló hullámokban elérte Magyarországot is. Rossz közérzetünk az emlékezetpolitikában immár állandósulni látszik itt és most. Elegendő itt az úgynevezett Szabadság téri Megszállási emlékmű (2014), és a tervezett Hóman szobor (2015) körüli botrányokra, s e folyamat újabb várható fejleményeire gondolnunk: a történelmi tudat hatalom általi manipulációjára. Az úgynevezett német megszállási emlékmű a történelmi felelősség kérdését hagyta etikus, morális válasz nélkül. Ezzel szemben elegendő, ha Jacques Chirac francia köztársasági elnök 1995. június 21-én tartott beszédére gondolunk. Chirac a minden évben megtartott szokásos állami megemlékezéskor negyven éves tabut tört át, midőn államfőként először vállalt felelősséget a nácikkal való kollaborációért. A franciák megértették a köztársasági elnököt, s megérintette őket.

A Hóman szobor üzenete: a nemzeti identitás, az öndefiníció, a történelmi kontinuitás visszavezetése egy, a holokauszthoz vezető időszak restaurációs kísérletével.

Aleida Assman a mindenkori hatalom, a történelem és az emlékezet viszonyáról több helyen kitér könyvében. "Amit egy társadalom saját történelmének kötelező vonatkozási pontjává választ, annak ki kell állnia a történettudomány kritikáját. Egy állam múltértelmezési monopóliuma, mely kiiktatja a független történetírást szükségképpen vezet az ideológiához és a mítoszhoz e szavaknak a fent említett értelmében."

Aleida Assmann külön fejezetben foglalkozik a két német diktatúrával. A szerző összegzi azt a mentalitástörténeti, társadalmi folyamatot, mely a berlini fal lebontásával szimbolikusan is manifesztálódott." Németország alapvetően különbözik abban a kelet- európai mainstrémtől, hogy feldolgozta a hidegháború és a kommunista diktatúra tapasztalatait. Az NDK- ban 1989 után kétszeres identitásfordulatot hajtottak végre eltávolodva a Szovjetuniótól és belépve az újraegyesített Németországba. "A 90-es évek történész vitái a két német diktatúra- barna és vörös- besorolására, értékelésére, a nemzet történelmében és önképében való elhelyezkedésről szólnak. A szerző összegzését két pontban foglalja össze."1. A sztálinizmusra való emlékezés nem relativizálhatja (kiemelés az eredetiben) a holokauszt emlékezetét. 2. A holokausztra való emlékezés nem trivializálhatja (kiemelés az eredetiben) a sztálinizmusra való emlékezést."

Azt a történelmi tényt, hogy az Európa egykori keleti blokkjához tartozó országok és a nyugati országok történelme kettévált a háború befejezését illetően, Európa meghasadt emlékezetének nevezi. 1945. május 8 és 9 a németek számára a "vereség napja volt", melyet Richard von Weitzsäker államelnök 1985. május 8- án elmondott beszéde után a német társadalom fokozatosan átértékelt.

Stockholmban 2000 januárjában összehívtak egy nemzetközi konferenciát, melyen közös szándéknyilatkozatot írtak alá. Ennek értelmében a holokausztnak helyet kell kapnia a nemzetközi emlékezetkultúrában, s a népirtás, a fajgyűlölet és az idegengyűlölet szimbólumává kell válnia.

Aleida Assmann nagy érzékenységgel írja körül az áldozati státusért való küzdelem jellemzőit. Az áldozati versengés, konkurenciaharc meghaladására a dialogikus emlékezeti modellt tartja a lehetséges megoldások leginkább célravezető módjának. A dialogikus párbeszéd jelenti "az áldozati és tettes szempontok kölcsönös elismerését, a közös erőszakos történelemmel kapcsolatban. A másik fél traumatikus emlékeinek a saját emlékezetbe való integrálása révén felbomlanak a nemzeteken belül létrejött egységes emlékezeti konstrukciók határai."

Hozzá kell tennem, hogy tesszük mindezt azért, mert Kundera emlékezetes képe nyomán vannak, akik képesek festékszóróval addig retusálni egy fényképet, míg csak a kalapja marad. "Egyedül csak a történész állhat helyt a tények és a bizonyítékok, tanúbizonyságok iránti szigorú szenvedélyével, melyek hivatásának központi elemei,- írja Yosef Hayim Yerushalmi Záchor (Emlékezz!) című művében.

Gergely Anna


2017.02.24

BACK  PRINTBACK