Schmelczer Herman Imre /rabbi emeritius/ St. Gallen, Svájc:

Maradjunk a tényeknél
Hozzászólás a Löw könyvtár sorsa című tanulmányhoz

Köszönet és elismerés illeti Ábrahám Verát történeti vonatkozású munkásságáért. Témái változatos formában jelennek meg. Érdeklődése a 19/20 század magyar zsidó vonatkozású írásos és feliratos emlékeinek kutatására irányul. Publikációi révén gazdagítja ismereteinket a magyarországi zsidóság szakrális néprajzáról, művelődéstörténetéhez település és származási történetéhez.

Jó érzék indította Ábrahám Verát, mint szerkesztőt egy "Szegedi Judaisztikai Közlemények" című periodika megjelentetésére, a tervezet tematikája: "Felmenőink élete, közösségünk történelme, sorsa, tudományos, gazdasági, kulturális, oktatási, művészeti… élete" sokszorosan egymásba fonódó történeti vonatkozású feladatokról szól.

A kiadvány első száma teljességében - szorgos levéltári kutatások alapján - Löw Immánuel szegedi főrabbi gazdag könyvgyűjteményének történeti sorsát tárgyalja. Löw 1940-ben könyvtárát a Szegedi zsidó Hitközségnek adományozta. Löw nem nyilatkozott sem arról, hogy mi vezette őt erre a határozatra, sem pedig arról, ami a könyvtár jövőbeni sorsát illette. Ábrahám nézete szerint Löw remélte, hogy Szegeden tudományos kutatásainak iránya folytatóra vagy folytatásra fog találni.

Löw utódai a rabbiságban nem rendelkeztek azzal a filológiai és természettudományi képzettséggel, amelyek előfeltételei lettek volna a zsidóság tudományának ebbeli irányának művelésének.

Voltak a szegedi egyetemen az egyes humán tudományoknak jeles művelői, de erre a diszciplinára számba vehető szakember nem volt.

A könyvtár Löw birtokában maradt a gettósításig. A könyvtár sorsa azonos lett a szegedi zsidóság sorsával. Nemcsak a zsidó individuum lett hontalanná, hanem eltulajdonították ingóságaikat, könyveiket, tárgyaikat is. "Löw könyvtárát az eső verte a zsidó iskola kertjében majd ideiglenes raktározásra a Somogyi könyvtárba került".

A könyvtár hosszú huzavona után bonyolult tárgyalások eredményeként visszakerült 1946 májusában a zsidó hitközség tulajdonába. Ezt követően a hitközség tagságában vita tárgyát képezte a könyvtár jövőbeni sorsa. Ezek után a könyvtár a közösség tulajdonát és rendelkezési jogát képezte.

Korábban a szegedi zsidóság példát mutatott, demonstrálva a 19 és 20 század zsidóság asszimilációjának, kulturális és társadalmi beilleszkedésének eredményeit, belesimulva a "Szögedi" életbe, ritmusába.

Az 1944-es események idején a szegedi zsidóság nem talált sem nyitott kapukra, sem segítő kezekre. AZ ÉLETBEN MARADOTTAK érzelmi beállítottságát és gondolkodását Szeged városához és intézményeihez való megváltozott viszony jellemezte. A zsidó hitközség tagságának többsége a könyvtár elajándékozása mellett szavazott, "Erecben", az eljövendő zsidó államban látták a könyvtár rendeltetésének, jövőjének értelmét, sorsának biztosítását.

A könyvtár értéke régi a nyomatok számában, tárgykörében, kéziratos anyag meglétében, szövegei jelentőségében rejlik. Löw könyvtára jelentős érték, mivel a gyűjtemény tartalmazta Löw műveinek fogalmazványait, kiegészítéseket, pótlásokat a korábban nyomtatásban megjelentekhez, a hozzá írott nagyszámú levelezést, amelyek korának legjelentősebb orientalistáitól, rabbiktól, tudósoktól és jelentős közéleti személyektől származtak.

A könyvtár 1948-as év folyamán az Országos Rabbiképző Intézet könyvtárában, mint letét várja, hogy rendeltetési helyére, a jeruzsálemi Nemzeti Könyvtárba kerüljön. A könyvtár elszállítása elhúzódott, először az izraeli háborús viszonyok miatt. Később a magyarországi politikai változásokat követő problémák, a kivitel engedélyezése, illetve ennek megtagadása, a 60-as évekig nem tette lehetővé a könyvtár Jeruzsálembe való elszállítását.

A Löw könyvtár anyagát a Rabbiképző nem kikölcsönözhető anyagként kezelte, az olvasóteremben lezárt szekrényekben őrizték. Az Intézet tanárai ellenben akár kölcsönzés formájában is használhatták.

A könyvanyag izraeli sorsáról kevés hiteles értesüléssel rendelkezünk. Eduard Kutscher, híres magyar származású nyelvész professzortól tudom, hogy tervbe volt véve Löw nyelvészeti vonatkozású jegyzeteinek, marginálisan a szótárakban és egyéb művekben szétszórt észrevételeinek feldolgozása, valamint a különböző folyóiratokban megjelent dolgozatainak és ismertetéseinek újból megjelentetése.

Immánuel fia, dr. Löw Lipót, aki Jeruzsálemben él, megbízást nyert a Héber Egyetemtől a Löw hagyaték feldolgozására. Löw jegyzeteit egy sajátságos gyorsírási rendszer alapján az ún.. Gabelsberger féle gyorsírással készítette, ennek megfejtésére csak Lipót volt képes. Lipót 1966-ban bekövetkezett halála után nem találtak szakértőt a munka folytatására.

A Löw könyvtár külső történetéről Ábrahám Vera dolgozata révén többet tudunk ugyan, de nem ismerjük a könyvtár számbeli anyagát, tartalmát, szakterületeit.

A szerző reméli, hogy további kutatás választ fog adni az említett hiányokra. 

2017.09.21

BACK

PRINT

 BACK