Hálózatkutatás a Zsidó Tanulmányokban

A kutatócsoport vezetője

Dr. Kárpáti Judit, egyetemi docens

A kutatócsoport tagjai

Dr. Biró Tamás, egyetemi docens

Prof. Dr. Czachesz István, külső tag, UiT (Troms)

Dr. Háberman Zoltán, egyetemi docens

Dr. Hegedűs Pál, egyetemi docens, CEU

A tagok által még a kutatócsoport megalakulása előtt szervezett esemény

Network Theory and Computer Modelling in the Study of Religion: An international workshop (Budapest, 2016. augusztus 29. – szeptember 4.)

A kutatócsoport megalakulása után szervezett események

Hálózatkutatás miniworkshop (OR-ZSE, Budapest, 2018. december 19.)

A kutatócsoport ismertetése

A hálózattudomány az ezredforduló környékén jelent meg, a matematika (gráfelmélet), a komplex rendszerek fizikája, a szociológia és a szá­mí­tás­tu­do­mány találkozásával. Legyen szó emberek alkotta társadalmi hálókról, számítógépek alkotta internetről, sejtek alkotta ideg­rend­szer­ről, sza­vak al­kot­ta szö­veg­ről vagy te­le­pü­lé­sek és kö­zös­sé­gek lán­co­la­tá­ról, a „há­ló­za­tok új tu­do­má­nya” (a te­rü­let egyik aty­ja, Bara­bá­si Al­bert Lász­ló mű­vé­nek cí­mé­re utal­va) új per­spek­tí­vát kí­nál szá­mos ku­ta­tá­si te­rü­le­ten. Magyar­or­szág a há­ló­zat­tu­do­mány egyik böl­cső­je és fon­tos köz­pont­ja a mai na­pig. Kutató­cso­por­tunk, amely­be in­vi­tá­lunk min­den ér­dek­lő­dő kol­lé­gát, dok­to­ran­duszt és hall­ga­tót is, en­nek az új disz­cip­lí­ná­nak az esz­köz­tá­rát kí­ván­ja be­vet­ni a zsi­dó társa­da­lom- és kul­túr­tör­té­net jobb meg­ér­té­se ér­de­ké­ben.